Move2Learn, Learn2Move

Move2Learn, Learn2Move

Ostatnie dni na zgłoszenie się do Move2Learn, Learn2Move!!!

 

Z okazji 30-tych urodzin programu Erasmus+, Komisja Europejska oferuje młodym ludziom nowe możliwości podróżowania i odkrywania Europy.

Dzięki tej inicjatywie uczniowie zaangażowanie w projekty edukacyjne będą mieli możliwość podróżowania po Europie i możliwość spotkania swoich europejskich partnerów. W ramach Move2Learn, Learn2Move ok. 6 000 uczniów otrzyma bilety na wyjątkowe podróże.

eTwinning wśród uczestników swoich projektów nagrodzonych w tym roku szkolnym Krajową Odznaką Jakości wybierze nauczycieli i uczniów w wieku 16+. Pierwszeństwo będą miały projekty nawiązujące do tematu Inclusion – włączania społecznego. 

 

Poniżej znajdziecie regulamin udziału w inicjatywie. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2017.

 

 1. Opis

Inicjatywa Move2Learn, Learn2Move organizowana jest z okazji 30 rocznicy programu Erasmus. W ramach inicjatywy Move2Learn, Learn2Move europejskie projekty eTwinning będą mogły wziąć udział w konkursie, w którym nagrodami są bilety na wyjazdy do innych krajów uczestniczących w programie Erasmus+[1]. Celem tego przedsięwzięcia jest pokazanie młodym ludziom, co to znaczy mieszkać w Europie oraz jaki pozytywny wpływ UE ma na swoich obywateli i ich najbliższych sąsiadów. Uczestnicy konkursu, oprócz odkrywania nowych kultur, będą mieć także okazję dowiedzieć się więcej na temat śladu węglowego swojej podróży: realizując wyjazd nie będą mogli przekroczyć wyznaczonego maksymalnego progu emisji CO2. W oparciu o podane dane, będą  musieli wybrać odpowiedni środek transportu. Uczestnicy będą mogli podróżować grupowo jako wycieczka szkolna lub indywidualnie.

 1. Osoby spełniające kryteria kwalifikacji:

Inicjatywa Move2Learn, Learn2Move otwarta jest dla europejskich projektów eTwinning, które :

 • obejmują uczniów, którzy na dzień 31 grudnia 2017 r. będą mieć ukończone przynajmniej 16 lat,
 • zostały zarejestrowane pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 30 maja 2017 r. oraz
 • wnioskowały o przyznanie Krajowej Odznaki eTwinning pomiędzy 1 września 2016 r.30 czerwca 2017 r.
 1. Procedura aplikacyjna

Składanie wniosków do udziału w inicjatywie Move2Learn, Learn2Move rozpocznie się 20 marca 2017 r. i będzie trwało do 30 czerwca 2017 r.  Aplikować będzie można za pośrednictwem specjalnego formularza aplikacyjnego, który należy wypełnić razem z formularzem aplikacyjnym do Krajowej Odznaki Jakości.

Wnioskodawcy spełniający kryteria, którzy już wysłali zgłoszenia do Krajowej Odznaki Jakości mają możliwość ponownego otwarcia swojego wniosku w celu wypełnienia specjalnego formularza dotyczącego konkursu Move2Learn, Learn2Move.

Wyboru beneficjentów dokona Komisja Europejska przy współpracy Narodowych Biur Kontaktowych, na podstawie kryteriów określonych poniżej.

Bilety podróżne dla zwycięzców zostaną całkowicie zarezerwowane i zakupione przez wykonawcę działającego w imieniu Komisji Europejskiej. Zwycięzcy NIE powinni samodzielnie rezerwować swoich biletów, ponieważ środki za bilety zakupione na własną rękę nie będą refundowane.

 1. Kryteria przyznawania

Wybór beneficjentów zostanie przeprowadzony według państw i w granicach maksymalnej liczby biletów, określonej dla danego kraju. Liczby biletów, jakie przyznano każdemu z poszczególnych krajów przedstawia  Aneks 1. Projekty będą oceniane na podstawie podanych niżej kryteriów, które określą całkowitą liczbę w przypadku każdego projektu:

(1) Spełnienie sześciu kryteriów Krajowej Odznaki Jakości, co oznacza osiągnięcie doskonałości w następujących obszarach: (razem: maksymalnie 30 punktów)

 • (1) Innowacja pedagogiczna (maksymalnie 5 punktów)
 • (2) Integracja z programem nauczania (maksymalnie 5 punktów)
 • (3) Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi (maksymalnie 5 punktów)
 • (4) Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi (maksymalnie 5 punktów)
 • (5) Wykorzystanie technologii (maksymalnie 5 punktów)
 • (6) Rezultaty, wpływ i dokumentacja (maksymalnie 5 punktów)

(2) Czy klasa podróżowała już ze sobą za granicę jako klasa  (0 punktów) czy nigdy wspólnie nie podróżowała (5 punktów).

(3) Stopień, w jaki projekt i/lub wyjazd klasy realizuje wymiar włączenia społecznego (maksymalnie 5 punktów).

(4) Czy uczestnicy będą podróżować wspólnie jako wycieczka szkolna (1 punkt) czy każde z nich będzie podróżowało indywidualnie (0 punktów).

Projekty, które otrzymają mniej niż 21 punktów będą automatycznie odrzucane.

 1. Bilety podróżne

Kiedy:

Zwycięzcy konkursu będą podróżować pomiędzy sierpniem 2017 r. a 31 grudnia 2018 r; wyjazd może trwać maksymalnie 2 kolejne tygodnie.

Maksymalna wartość biletów przyznanych zwycięzcom konkursu:

Zwycięzcy konkursu otrzymają bilety do wybranych przez siebie miejsc. Zakwaterowanie, koszty utrzymania i ubezpieczenia oraz inne wydatki związane z podróżą zostaną całkowicie pokryte przez uczestników wyjazdu.

Maksymalna wartość przyznanych biletów to 350 EUR dla każdej podróżującej osoby. Wyjątkowo, maksymalna wartość biletu może wynieść 530 EUR dla każdej podróżującej osoby i dzieje się tak w trzech następujących przypadkach:

 1. W przypadku zwycięzców, którzy będą podróżować z lub do takich miejsc jak: Cypr, Malta, Islandia, najbardziej odległe rejony (tj. Guadalupa, Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Majotta, Saint-Martin, Madera, Azory oraz Wyspy Kanaryjskie).
 2. Kiedy koszty podróży w granicach własnego kraju do głównej stacji kolejowej, dworca autobusowego lub lotniska, z którego zwycięzcy będą odjeżdżać z zamiarem przekroczenia granicy państwa, są wyższe niż 100 EUR.
 3. Kiedy podróż jest wycieczką klasową do partnera eTwinning.

Kryteria

Podróże nie powinny przekraczać uprawnionych limitów określonych w poprzedniej części. Podróże muszą także spełniać inne kryteria, które zostaną zweryfikowane przez wykonawcę działającego w imieniu Komisji, odpowiedzialnego za dystrybucję biletów:

 1. Ograniczony ślad węglowy podróży[2]: w przypadku każdego pasażera średnia ważona emisji CO2 na kilometr w oparciu o drogę przebytą każdym ze środków transportu nie powinna przekroczyć 200g/km.
 2. Racjonalny współczynnik czasu spędzonego w podróży do czasu spędzonego w miejscu, będącym celem podróży: współczynnik ten nie powinien przekroczyć 1 do 3 dla podróży trwających maksymalnie trzy dni i 1 do 4 dla podróży krótszych niż trzy dni. Należy unikać wysyłania uczniów w długie podróże powolnymi środkami transportu lub w podróże wymagające przesiadek, co skutkowałoby krótszym pobytem w miejscu przeznaczenia.

Jeśli niemożliwe jest spełnienie tych dwóch kryteriów jednocześnie, zwycięzcy będą musieli wybrać inny cel podróży.

W drodze odstępstwa od powyższych zasad, zwycięzcy będą mogli utrzymać wybrany przez siebie cel podróży:

a) Kiedy wyjazd jest wycieczką szkolną do klasy partnerów eTwinning.

b) Jeśli zamieszkują takie miejsca jak Cypr, Malta lub najbardziej odległe uprawnione rejony.

Należy pamiętać, że inicjatywa obejmuje wyłącznie środki transportu publicznego. Prywatne środki transportu, takie jak samochody, wyczarterowane autokary oczywiście mogą być wykorzystywane w celu dojazdu do lotniska, kolei, dworca autokarowego, ale jest to wybór wyłącznie uczestników – koszty takich podróży nie są pokrywane w ramach tej inicjatywy.

Warto zaznaczyć, że niektórzy operatorzy transportu zgodzili się udzielić uczestnikom Move2Learn, Learn2Move specjalnych rabatów. Lista takich operatorów oraz szczegóły dotyczące ich oferty zostaną udostępnione po ogłoszeniu wyników weryfikacji.

 1. Ogłoszenie wyników weryfikacji

Na początku sierpnia 2017 r. wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową, czy:

 • Zostali zakwalifikowani do wyjazdu (“zwycięzcy”).
 • Nie zostali zakwalifikowani, ale znajdują się na liście rezerwowej.
 • Nie zostali zakwalifikowani z podanych powodów.

Zwycięzcy otrzymają także wszystkie potrzebne informacje dotyczące dalszych działań – z kim się skontaktować i jak otrzymać swoje darmowe bilety.

Nazwiska osób ze zwycięskich klas oraz nazwy projektów zostaną podane do wiadomości publicznej.

 1. Lista rezerwowa

Wnioskodawcy, którzy nie zostali zakwalifikowani do wyjazdów, a których wnioski otrzymały więcej niż wymaganą minimalną liczbę punktów, gwarantującą jakość projektu, zostają umieszczeni na liście rezerwowej w kolejności malejącej liczby punktów. W przypadku listy rezerwowej temat włączenia społecznego realizowany w zgłoszonych projektach nie daje przewagi w oczach Komisji i nie gwarantuje, że uczestnicy zostaną w późniejszym czasie zakwalifikowani do wyjazdów.

Jeśli wartość biletów przyznanych określonym zwycięzcom jest mniejsza niż maksymalna wartość biletów przewidziana w ramach tej inicjatywy (zobacz rozdział 5), Komisja może przyznać bilety wnioskodawcom znajdującym się na liście rezerwowej. Z tego powodu rezerwacje podróży będą weryfikowane każdego miesiąca; sprawdzana będzie również wartość biletów podróżnych w przypadku każdego zwycięzcy.

 1. Zastrzeżenia prawne

Komisja Europejska nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez uczestników tego konkursu, w tym za szkody osób trzecich, powstałe w wyniku lub podczas realizacji działań związanych z tym konkursem.

Komisja nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek materialne, niematerialne lub fizyczne szkody poniesione przez zwycięzców oraz osoby im towarzyszące w czasie trwania wyjazdów lub podczas pobytu w miejscu docelowym.

Zaleca się, aby zwycięzcy oraz osoby im towarzyszące nabyli odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne lub podróżne obejmujące cały okres trwania podróży. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego obejmuje podstawowe ubezpieczenia zdrowotne gwarantowane przez narodowy system ubezpieczeń kraju uczestnika na czas trwania pobytu w innym kraju UE. Jednakże zakres ubezpieczenia objęty przez Europejską Kartę lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne może być niewystarczający w przypadku, gdy zaistniej potrzeba repatriacji i określonych interwencji medycznych. W takiej sytuacji przydatne może okazać się dodatkowe prywatne ubezpieczenie. Wyłączną odpowiedzialność za zakres ubezpieczenia ponoszą szkoły (w przypadku wycieczek klasowych) lub prawni przedstawiciele uczestników (w przypadku podróży indywidualnych osób małoletnich) lub sam podróżny (jeśli uczestnik jest osoba pełnoletnią). Szkoła ponosi również odpowiedzialność za wiedzę uczestników w zakresie kwestii związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym.

W przypadku wycieczki szkolnej, przed dystrybucją biletów, kadra zarządzająca szkołą musi udzielić formalnej zgody na wyjazd. Ponadto, kadra zarządzająca szkołą jest odpowiedzialna za zweryfikowanie, czy wszystkie osoby małoletnie uzyskały formalną zgodę na wyjazd od swojego opiekuna prawnego (w większości przypadków od jednego z rodziców).


[1]

Kraje członkowskie Unii Europejskiej (EU)
Belgia Grecja Litwa Portugalia
Bułgaria Hiszpania Luksemburg Rumunia
Republika Czeska Francja Węgry Słowenia
Dania Chorwacja Malta Słowacja
Niemcy Włochy Holandia Finlandia
Estonia Cypr Austria Szwecja
Ireland Łotwa Polska Zjednoczone Królestwo

 

Kraje uczestniczące w programie spoza UE
Była Jugosławiańska Republika Macedonii Islandia Liechtenstein Norwegia
Albania Bośnia i Herzegowina Czarnogóra (*) Serbia
Turcja

[2] Wartości tych emisji to: 14 dla kolei, 68 dla autobusów i autokarów, 86 dla średnich promów, 258 dla małych promów i 285 dla samolotów. Przykładowo, dla podróży obejmującej drogę 30km małym promem, następnie 420km pociagiem i 40km autobusem, średnia ważona wynosi ((30×258)+(420×14)+(40×68))/(30+420+40)=33.35 g/km CO2. Dopuszczalne emisje CO2 zostały przyjęte w celu wyeliminowania podróży wyłącznie drogą lotniczą.

(*) Co do zasady Czarnogóra jest krajem należącym do programu eTwinning. Liczba biletów zostanie określona pod warunkiem, że w ramach czasowych konkursu, dla tego kraju zostanie powołane Narodowe Biuro Kontaktowe. Można podróżować do Czarnogóry.