Being e-aware, feeling e-safe

Being e-aware, feeling e-safe

Przedmiot:
informatyka

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni

Koordynatorzy:
Aneta Wilk

Szkoły partnerskie:
ART HIGHSCHOOL “IONEL PERLEA” (Rumunia)

Obszary tematyczne:
języki obce, informatyka/TIK, edukacja medialna

Język:
angielski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/13458/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017

 

 

Głównym założeniem projektu było przybliżenie uczniom zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz nowych technologii. Uczniowie poprzez udział w projekcie mieli możliwość rozwinięcia swoich kompetencji cyfrowych i informatycznych, nawiązania kontaktu z rówieśnikami z innego kraju, dzięki czemu rozwijali swoje kompetencje społeczne i obywatelskie oraz kształcili umiejętności językowe. Zdobywali również umiejętności pracy zespołowej oraz właściwego planowania własnej pracy.

Wybór tematyki projektu związany był z faktem dostrzeżenia przez nauczycieli szkół partnerskich problemów jakie napotyka młodzież szkolna w wyniku codziennego korzystania z Internetu oraz innych mediów elektronicznych. Poprzez udział w realizacji projektu uczniowie nabywali wiedzę jak bezpiecznie funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym. Biorąc udział w realizacji poszczególnych zadań projektowych mogli między innymi dowiedzieć się jak bezpiecznie komunikować się ze swoimi rówieśnikami oraz tworzyć swój profil w mediach społecznościowych, jak chronić swoją pocztę email przed próbą wyłudzania informacji, jak postępować w przypadku stania się ofiarą agresji w sieci. Przygotowując materiały do projektu uczniowie uczyli się również jak współpracować w grupie oraz brali odpowiedzialność za powierzone im zdania.

Projekt miał charakter interdyscyplinarny. W jego ramach połączone zostały treści nauczania języka angielskiego oraz informatyki. Tematyka projektu w pełni wpisuje się w podstawę programową oraz program nauczania języka angielskiego oraz informatyki na drugim etapie edukacji (klasy IV-VI). W zakresie rozwoju sprawności językowych uczniowie przyswoili sobie podstawowe słownictwo związane z Internetem i mediami elektronicznymi i nauczyli się nim właściwie posługiwać w procesie komunikowania się z partnerami projektu. Utrwalili również umiejętności posługiwania się podstawowymi strukturami leksykalnymi i gramatycznymi oraz czasami, m.in. Present Simple, Present Continuous oraz Past Simple. W zakresie rozwijania kompetencji informatycznych poznali zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem, uczyli się wykorzystywać bezpłatne aplikacje dostępne online do tworzenia własnych materiałów, zdobyli umiejętność rozpoznawania korzyści i zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i mediów elektronicznych.

Współpraca nauczycieli i uczniów obu szkół partnerskich zaczęła się już w trakcie planowania projektu. Plan tworzony był przez nauczycieli wraz z uczniami, którzy wnosili do niego swoje uwagi i propozycje. Każde zadanie projektu wykonywane było przy aktywnej współpracy uczniów z obu krajów. Do wspólnych rezultatów działań podjętych w ramach projektu zaliczyć należy m.in.:

Wszystkie te działania uczniowie omawiali podczas wspólnych czatów, a powstałe prace stanowią trwałe materiały dydaktyczne. Większość z nich dostosowana jest do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (komputer, tablica interaktywna, tablet). Mogą być one również polecane dla uczniów jako materiał przeznaczony do samodzielnej pracy w domu, np. do rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, do utrwalania słownictwa z zakresu danej tematyki (komputer, Internet, media elektroniczne).

W celu wykonania poszczególnych zadań uczniowie pracowali w małych grupach zadaniowych, zarówno krajowych, jak i mieszanych polsko-rumuńskich. Do wspólnych kontaktów, wymiany informacji i przedstawiania rezultatów własnej pracy uczniowie, koordynowani przez nauczycieli z obu szkól partnerskich, uczyli się korzystać z różnorodnych narzędzi i aplikacji dostępnych online, m.in. narzędzi dostępnych w przestrzeni TwinSpace i dysku Google Drive oraz aplikacji Voki, Fotobabble, LearningApps.

Komunikacja pomiędzy koordynatorami projektu odbywała się kilkoma kanałami: za pośrednictwem notesu nauczyciela dostępnego w przestrzeni TwinSpace, prywatnej poczty email, poprzez portal społecznościowy Facebook i Google Drive. Podejmując systematyczną komunikację nauczyciele przynajmniej raz w tygodniu monitorowali postępy realizacji zadań projektowych, dyskutowali nad wyborem narzędzi do przedstawiania rezultatów pracy, dzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami oraz podsumowywali efekty wspólnie podjętych działań.

Partnerzy korzystali z rozmaitych narzędzi, aby uzyskać jak najciekawsze efekty:

  • aplikacja Tricider do wykonania zadania, którego celem było zaproponowanie hasła promującego e-bezpieczeństwo),
  • aplikacja LearningApps do opracowania quizów i krzyżówek z zakresu tematyki e-bezpieczeństwa,
  • aplikacja Voki do przygotowania awatarów głosowych, poprzez które uczniowie przedstawiali się swoim rówieśnikom,
  • dokumenty dysku Google Drive do opracowania formularzy ankiet za pośrednictwem których uczniowie głosowali na najciekawszy plakat o tematyce e-bezpieczeństwa oraz dokonywali ewaluacji projektu,
  • a także Fotobabble, YouTube i Vimeo (do publikacji filmów), Piktochart, Smilebox, Tagxedo i Makebadges.

Oprócz wspomnianych metod e-komunikacji uczniowie wykorzystali również tradycyjną pocztę. Tą drogą wymienili listy powitalne, w których przedstawili się swoim rówieśnikom. A na zakończenie projektu uczniowie z Polski i Rumunii przesłali sobie kartki pożegnalne, w których krótko uzasadnili jakie zadanie projektu podobało im się najbardziej.

Dodatkowo w  ramach realizacji projektu w szkole został zorganizowany Dzień Bezpiecznego Internetu. Uczniowie przygotowali szkolną gazetkę ścienną, na której zaprezentowali swoje plakaty promujące bezpieczne wykorzystanie Internetu. Ponadto poprowadzili dla uczniów klas IV-V quizy sprawdzające ich praktyczną wiedzę o Internecie oraz bezpiecznym korzystaniu z mediów elektronicznych. Ponadto projekt był prezentowany przez
jego koordynatorów podczas webinaru prowadzonego w ramach grupy tematycznej Bringing eSafety into eTwinning projects.

Na zakończenie projektu uczniowie wzięli udział w ankiecie ewaluacyjnej, w której ocenili atrakcyjność tematyki projektu oraz sposób realizacji zadań, określili również w jakim stopniu rozwinęli swoje kompetencje kluczowe (informatyczne i cyfrowe, językowe) dzięki udziałowi w projekcie.

 

Tematyka, jak również sposób realizacji projektu były bardzo atrakcyjne dla jego uczestników. Dzięki przystąpieniu do projektu uczniowie mieli możliwość poznania swoich rówieśników z innego kraju oraz nawiązania z nimi komunikacji. Wymiana informacji z uczniami z zagranicy uświadomiła im potrzebę posługiwania się językiem obcym w codziennym życiu i motywowała ich do jego dalszej nauki. Ponadto, poprzez udział w projekcie uczniowie rozwinęli swoje umiejętności w zakresie bezpiecznego i świadomego korzystania z mediów elektronicznych.

Promowanie wśród uczniów całej szkoły informacji o sposobach bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych oraz organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu, to niewątpliwie największy sukces tego projektu. Dzięki akcjom zrealizowanym w ramach trwania projektu propagowana była również idea programu eTwinning wśród całej społeczności szkolnej, jak również nauczycieli i rodziców, którzy mieli możliwość zapoznania się z efektami prac uczniów biorących udział w projekcie.

 

Koordynatorka

Wszystkie materiały wypracowane w ramach projektu znajdują się na jego Twinspace.