Cyfrowa szkoła – program MEN

Cyfrowa szkoła – program MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa szkoła”.

Od kwietnia br. wdrażany jest program pilotażowy. Jego intencją jest wypracowanie optymalnego modelu realizacji programu wieloletniego, który stanowi kompleksowe przedsięwzięcie, mające na celu osiągnięcie przez szkoły funkcjonalności szkoły cyfrowej, kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji. Ważne jest także wspieranie modelu nauczania zapewniającego rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy i krytycznego myślenia uczniów, pozwalającego im na sprawne wyszukiwanie oraz twórcze wykorzystywanie dostępnych źródeł wiedzy.

Realizację takiego programu planuje się na lata 2013-2016. Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Program pilotażowy obejmuje cztery obszary:

e-nauczyciel:

  • przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK;
  • przeszkolenie 40 „e-trenerów” i 1200 „e-moderatorów”, którzy będą wspierać szkoły w realizacji zadań z zakresu stosowania TIK w praktyce szkolnej;
  • organizacja sieci współpracy i szkolenia dla ok. 19 tys. szkolnych „e-koordynatorów”, których zadaniem będzie szkolenie oraz wspieranie nauczycieli w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności w pracy z wykorzystaniem TIK;

e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik:

  • uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do nieodpłatnych e-podręczników, harmonogram zakłada, że w ciągu 3 lat powstanie co najmniej 18 podręczników do 14 przedmiotów oraz około 2500 uzupełniających je zasobów edukacyjnych.

e-szkoła:

  • zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury, w szczególności nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wyposażenie (doposażenie) szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

e-uczeń:

  • zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonych cyfrowym wykluczeniem, w klasach IV-VI szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego.

 

Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning dostrzega wiele punktów stycznych pomiędzy założeniami programu eTwinning, a Rządowym programem „Cyfrowa szkoła”:

  • cele eTwinningu to między innymi współpraca uczniów i nauczycieli w oparciu o TIK, rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym szczególnie w zakresie cyfryzacji;
  • uczeń w eTwinningu uczeń uczy się i wykorzystuje podczas zajęć różne narzędzia TIK;
  • nauczyciel w eTwinningu posługuje się i doskonali w zakresie TIK, a przedstawiciele programu (doświadczeni i biegli w TIK nauczyciele lub pracownicy oświaty) mogą wspomagać szkolenie e-trenerów oraz 1200 e-moderatorów, we wszystkich województwach kraju;
  • zasoby edukacyjne eTwinningu dostępne są nieodpłatnie na portalu www.etwinning.net, z możliwością wykorzystania ich jako narzędzi do opracowywania lekcji i/lub projektów edukacyjnych z użyciem TIK, a także stanowiących inspiracje i źródło dobrych praktyk.

Obecne doświadczenie nauczycieli eTwinning może być pomocne w przygotowywaniu i przeprowadzaniu programu „Cyfrowa szkoła”. Biegłość eTwinnerów w zakresie stosowania TIK w edukacji oraz prowadzenia projektów edukacyjnych i szkoleń może być inkorporowane w proces przygotowawczy i dalszą realizację programu „Cyfrowa szkoła”.