Dlaczego inność rodzi złość?

Dlaczego inność rodzi złość?

 

ODBIORCA: Młodzież w wieku licealnym

CZAS REALIZACJI: 135 min plus 70 minut na odtworzenie filmu

TEMAT: Dlaczego inność rodzi złość

CELE ZAJĘĆ:

Poziom wiadomości:

 • uczeń potrafi interpretować dzieło literackie, plastyczne, muzyczne i filmowe.

Poziom umiejętności:

 • uczeń poznaje film Duże zwierzę w reż. J. Stuhra,
 • uczeń poznaje piosenkę Polowanie na wielbłąda zespołu Myslovitz,
 • uczeń poznaje wiersz Do młodych Asnyka,
 • uczeń poznaje przykłady prac Banksy’ego,
 • uczeń poznaje subkultury młodzieżowe.

Postawy:

 • budzenie wrażliwości na dzieło literackie, filmowe i muzyczne,
 • poszanowanie dorobku kulturowego,
 • budzenie szacunku wobec subkultur, inności i indywidualizmu.

ZAŁOŻENIA:

Zajęcia mają na celu pokazanie, że inność i indywidualizm nie są niczym złym. Uczniowie w trakcie     pracy nad projektem zauważają, iż każda osoba wyróżniająca się wśród innych kieruje się odwagą i próbuje przekazać pewien komunikat. Pod koniec zajęć uczestnicy wcielają się w przedstawicieli wybranych przez siebie subkultur, dzięki czemu uczą się szacunku i tolerancji wobec inności.

FORMY PRACY:                                       

 • indywidualna
 • zbiorowa

 METODY I TECHNIKI:

 • przekład intersemiotyczny,
 • praca z tekstem,
 • dyskusja,
 • pogadanka heurystyczna,
 • elementy dramy,
 • metoda projektu.

MATERIAŁY:

 • przykłady dzieł Banksy’ego,
 • wiersz Do młodych  A. Asnyka,
 • film  Duże zwierzę w reż. J. Stuhra,
 • piosenka Polowanie na wielbłąda zespołu Myslovitz.

 

PRZEBIEG

Zaangażowanie:

Zajęcia rozpoczynają się od pokazania wybranych przez nauczyciela przykładów prac Banksy’ego. Uczniowie interpretują kilka z nich, a następnie zastanawiają się, co łączy wszystkie postacie. Prowadzący informuje uczniów o kontrowersjach wokół samego Banksy’ego, którego niektórzy uważają za artystę a inni za wandala. Uczniowie zauważają, że cechą łączącą wszystkie postaci jest indywidualizm, odwaga i nonkonformizm. Zwracają uwagę na podobieństwo przedstawianych osób i postawy autora tych dzieł.

Badanie:

Nauczyciel włącza uczniom film Duże zwierzę  w reż. J. Stuhra i informuje, że po projekcji rozpocznie się dyskusja na jego temat.

Prezentacja:

Nauczyciel rozpoczyna dyskusję na temat odtworzonego filmu. Prowadzący nie interpretuje dzieła, lecz zwraca uwagę uczniów na istotne elementy i pozwala im wyrazić własne zdanie. Podczas dyskusji uczestnicy omawiają m.in. postawę głównych bohaterów i mieszkańców, problematykę dzieła oraz budowę filmu.

Badanie:

Chcąc pogłębić wymowę filmu i dokonać podsumowania, a zarazem przejść do kolejnego etapu nauczyciel włącza uczniom piosenkę zespołu Myslovitz pt.: Polowanie na wielbłąda. W trakcie odtwarzania tekst wyświetlony jest na tablicy.

Prezentacja:

Uczniowie rozpoczynają dyskusję na temat piosenki, skupiając się na problemie braku akceptacji i tolerancji dla inności, a także ucieczce od prześladowców, jako jedynej szansie na bycie szczęśliwym.

Badanie:

Nauczyciel rozpoczyna dyskusję na temat możliwości zaznaczania swojego zdania i wyrażania własnych przekonań w inny sposób niż poprzez zmianę otoczenia. Pod koniec prowadzący wprowadza wiersz A. Asnyka pt.: Do młodych, który porusza tematykę walki z przeszłością.

Prezentacja:

Uczniowie analizują i interpretują wiersz pokazujący, że bunt niekoniecznie musi wiązać się z wyniszczająca walką. Dzieło Asnyka podpowiada uczniom, że nowe pokolenie nie musi całkowicie przekreślać dokonań przeszłości, ale może je umiejętnie wykorzystać do budowy własnej wizji świata.

Badanie:

Nauczyciel prosi uczniów, aby wybrali sobie jedną subkulturę, która jest dla nich ciekawa i spróbowali wcielić się w przedstawiciela tej grupy. Każdy z nich wystąpi później przed cała klasą i scharakteryzuje wybraną przez siebie subkulturę Podczas prezentacji musi opowiedzieć o początkach grupy, jej założeniach, sposobach wyrażania poglądów (z czym walczy i w jaki sposób), ubiorze jej przedstawicieli, etymologii nazwy oraz muzyce, która jej towarzyszy.

Prezentacja:

Uczniowie podczas prezentacji kostiumowej przychodzą ubrani w strój przedstawicieli wybranej przez siebie subkultury i charakteryzują omawiana grupę. Na koniec wystąpienia każdy uczeń dokonuje oceny ich działań.

Podsumowanie:

Podsumowaniem zajęć jest dyskusja na temat subkultur, krótki film oraz wspólna fotografia wszystkich przebranych uczniów, która następnie może zawisnąć w klasie.

 

KOMENTARZ:

Cykl zajęć pt.: Dlaczego inność rodzi złość…, realizowany jako projekt eTwinning, stanowi zarówno dla uczniów jak i prowadzących dość duże wyzwanie. Należy bowiem pamiętać, iż choć temat inności oraz tolerancji jest uniwersalny i ponadczasowy, wymaga od zaangażowanych jednocześnie umiejętności zdystansowania się, a także empatii.

Problem akceptacji wydaje się o tyle integrujący iż, przecież każdy kraj borykał się z problemem prześladowania pewnych grup społecznych, a dziedzictwo kulturowe jest pełne manifestów w obronie tolerancji. Dzieła powstałe wskutek sprzeciwu i buntu wobec prześladowań do dzisiaj są przykładem walki o egalitaryzm.

Najważniejszym w budowaniu projektu wydaje się określenie efektu finalnego, gdyż od niego zależy ustalenie harmonogramu działań. Ustalenie na początku, czy projekt podsumuje wspólne dzieło nawołujące do tolerancji, np. zbiór opowiadań i wierszy, film, komiks czy mural, pozwoli na dokładne i przejrzyste opracowanie planu działania.

Zajęcia pt.: Dlaczego inność rodzi złość… pozwalają uczniom na poznanie innych subkultur oraz zrozumienia, że odmienności wzbogacają społeczeństwa. Powyższe zajęcia uczą tolerancji dla inności i poszanowania odmiennych poglądów. Wszystkie użyte teksty dziedzictwa kulturowego pokazują, że bycie innym nie jest tożsame z byciem złym.

dr Rafał Mazur