Dziennikarstwo bez granic

Dziennikarstwo bez granic

Przedmiot: 
język obcy
Nazwa szkoły: 
Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Koordynator:
Lucyna Nocoń-Kobiór

Język projektu:
język angielski

Partnerzy projektu:
Cristine Chiorescu, Grupul Scolar “Dr Mihai Ciuca” w Saveni (Rumunia)
Claudine Coatanéa, Lycée Marguerite Yourcenar w Morangis (Francja).

Czas trwania projektu:
5 miesięcy, od połowy grudnia 2010 do końca kwietnia 2011 .

Strony internetowe projektu:
Twinspace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p41236
Magazyn online: http://issuu.com/ccoatanea/docs/e-magazine-rwb

Nagrody i wyróżnienia:
Zwycięzca w konkursie europejskim w roku 2012 w kategorii wiekowej 16-19 lat
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Celem projektu eTwinning zatytułowanego „Reporting without Borders” czyli „Dziennikarstwo bez Granic”, było stworzenie wspólnego magazynu online, w skład którego weszło 40 artykułów napisanych przez uczniów i nauczycieli z trzech krajów europejskich: Francji, Polski i Rumunii. uczestniczących w projekcie.

Najpierw studenci, komunikując się w języku angielskim, przełamywali pierwsze lody i poznawali siebie nawzajem, a następnie wybierali partnerów by stworzyć międzynarodowe zespoły dziennikarzy. Każda grupa składała się ze studentów z trzech różnych krajów partnerskich, w sumie powstało dwanaście zespołów. Następnie, studenci wybierali tematy, jakie chcieliby przedyskutować i napisać o nich artykuły, z których miał powstać Magazyn „Dziennikarstwo bez Granic”. Informacje i opinie o tych tematach były gromadzone regularnie, a opierało się to na wymianie pytań i odpowiedzi z  partnerami projektu (na piśmie, jak również ustnie, poprzez dołączanie nagrań).

Kolejny krok polegał na przygotowaniu w narzędziu Wiki roboczej, pisemnej wersji artykułów, które były ponownie przedyskutowane i skomentowane. Wprowadzono niezbędne poprawki, a także dodano zdjęcia i ilustracje. Na koniec, wszystkie 40 artykułów zostało pogrupowanych w logiczne kategorie, takie jak problemy społeczne, kultura czy styl życia i ostatecznie zostały one opublikowane jako Magazyn online „Reporting without Borders”.

 Innowacja i inwencja twórcza

„Dziennikarstwo bez granic” to projekt, który może być uznany za twórcze i innowacyjne podejście do nauczania i uczenia się z następujących powodów:

  • Podkreślał znaczenie międzykulturowej edukacji. Studenci z trzech krajów mieli okazję do wymiany i dyskusji na temat swoich poglądów i zapatrywań związanych z zaproponowanymi przez nich dowolnych tematów artykułów.
  • Studenci uczyli się wspólnie pracować i komunikować w obrębie międzynarodowych zespołów, wyrażając swoje pomysły dotyczące realizowanych działań, a także dzielili się wzajemnie swoimi przeżyciami i odczuciami.
  • Projekt pozwolił uczniom podzielić się z innymi własnymi zainteresowaniami dzięki dużej swobodzie w wyborze analizowanych i omawianych tematów.
  • Projekt  zachęcał do skutecznego wykorzystania języka angielskiego oraz korzystania z Internetu, jak i innych nowoczesnych technologii zarówno do przygotowania określonego materiału (artykułów), jak i do komunikacji pomiędzy  partnerami.
  • Projekt wpłynął na zmianę tradycyjnych ról nauczycieli i uczniów – opierał się w znacznej mierze na swobodzie i niezależności uczniów, ale także uczył ponoszenia odpowiedzialności za realizowane działania.

 Integracja z programem nauczania

Nauczyciele języka angielskiego mogą wykorzystywać elementy nowych mediów i projektów europejskich w procesie edukacyjnym. Projekt „Dziennikarstwo bez granic” opracowywany był w ramach dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć z uczniami.

– Głównym celem projektu było otwarcie uczniów na Europę, wpłynięcie na swobodne nawiązywanie przez nich kontaktów z osobami z innych krajów europejskich. Świadomie korzystali z Internetu jako narzędzia komunikacyjnego, gdyż w ten sposób łatwo mogli poznawać kolegów z innych szkół, z innych krajów, w celu wymiany informacji i opinii na różne tematy, w zależności od zainteresowań.

– Kolejnym celem było używanie języka angielskiego w sposób odmienny od tych tradycyjnych, stosowanych na zwykłych lekcjach. Uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności językowe (pisanie, czytanie, mówienie, słuchanie) w bezpośrednim kontakcie podczas współpracy z kolegami z innych krajów.

– Projekt umożliwiał rozwój coraz bardziej niezbędnych umiejętności XXI wieku, takich jak: krytyczne myślenie i wyrażanie sprecyzowanych poglądów, formułowanie, analizowanie i rozwiązywanie problemów, inwencja twórcza i intelektualna ciekawość, elastyczność i zdolność przystosowania się, inicjatywa i decydowanie o sobie, zdolności społeczne i międzykulturowe, rozwijanie umiejętności wykorzystywania ICT, a także współpraca przez Internet przy pomocy platformy eTwinning. Wszystko to miało także miejsce w kontakcie bezpośrednim (chat, komunikatory) oraz pośrednim (stały kontakt mailowy) w trakcie realizacji całego projektu, jak i poza nim (w ramach nawiązywania bliższych osobistych kontaktów).

 Współpraca partnerska

Etap przygotowawczy:

Nauczyciele:
– Określenie celów projektu i opracowywanie projektu w szczegółach.
– Przedstawienie projektu społeczności szkolnej.
– Sporządzenie harmonogramu realizacji.

 Główny etap:

Nauczyciele:
– Przedstawienie uczniom platformy TwinSpace i przedstawienie narzędzi ICT.
– Nakreślenie działań uczniów.
– Kontakt między nauczycielami na każdym etapie projektu.
– Koordynacja zadań projektowych.

Uczniowie:
– Tworzenie prezentacji o sobie i komentowanie prezentacji partnerów (pisanie + mówienie).
– Wymiana informacji w celu lepszego poznania się i tworzenie 12 międzynarodowych zespołów (1 zespół to 3 podgrupy z 3 krajów).
– Wybieranie tematów dyskusji, przygotowywanie pytań do tych tematów i wysyłanie ich kolegom ze szkół partnerskich należących do tego samego zespołu.
– Odpowiedzi na pytania, nagrywanie odpowiedzi i wstawianie w formacie plików MP3 na platformę TwinSpace.
– Przesłuchanie odpowiedzi – nagrań od kolegów z zespołu i robienie ewentualnych notatek w celu zadania kolejnych pytań.
– Pisanie artykułów.
– Wstawianie artykułów na platformę TwinSpace w narzędziu Wiki, zapraszanie kolegów z zespołu do ich przeczytania i dodania ewentualnych komentarzy, poprawek.
– Redagowanie artykułów, z uwzględnieniem uwag i komentarzy.

Etap końcowy:

Nauczyciele:
– Edycja artykułów w magazynie online.
– Ocena projektu.

Uczniowie:
– Zapoznanie się ze stworzonym magazynem.

Innnowacyjne wykorzystanie ICT

Podczas realizacji projektu partnerskiego nauczyciele i uczniowie wykorzystywali regularnie i skutecznie platformę TwinSpace, w celu wzajemnej komunikacji i współpracy. Używali panelu dyskusyjnego, forum, blogu i wymieniali e-maile w celu porozumiewania się ze sobą i dzielenia się komentarzami, uwagami na poszczególne tematy projektu.

Uczniowie korzystali z Kącika Uczniowskiego by współpracować podczas przygotowania artykułów: pytania i odpowiedzi, wstawianie plików, dodawanie komentarzy, nanoszenie poprawek (w tym celu zostało utworzonych 12 folderów dla 12 międzynarodowych zespołów), a także by komunikować się na forum.

Nauczyciele używali Pokoju Nauczycielskiego do wymiany materiałów i komunikacji na poszczególnych etapach projektu.

Uczniowie również nagrywali pliki MP3 i używali aplikacji internetowej „Voicethread” by stworzyć możliwość dla większej ilości interakcji głosowo-tekstowo-wizualnych. Co więcej, doskonalili swoje umiejętności w wykorzystywaniu specjalnych narzędzi i oprogramowania do pisania, redagowania tekstów i tworzenia prezentacji. Używali narzędzia Wiki, by wspólnie pracować nad tworzonymi artykułami.

Nauczyciele skorzystali dodatkowo z narzędzia issuu w celu stworzenia ostatecznej wersji magazynu, stanowiącego zbiór zredagowanych ostatecznie artykułów.

Pomysły na dalsze rozwinięcie i rozszerzenie projektu.

– Uczniowie, jak i nauczyciele, mogą wykorzystywać magazyn jako autentyczny, oryginalny materiał, w procesie nauczania EFL, oraz w procesie nauki ogólnej, w celu zajmowania się rozmaitymi kwestiami wielokulturowymi.
– Projekt może być łatwo rozszerzony poprzez przygotowywanie kolejnych wydań e-magazynu i zamienienie go w regularną publikację.
– Istnieje możliwość udostępnienia magazynu innym szkołom poprzez wydanie go w formie blogu lub Wiki i zapraszanie czytelników do wpisywania komentarzy.

 Wyniki i korzyści

Korzyści dla uczniów:
– wpływ na rozwój społeczny uczniów,
– świadomość własnego obywatelstwa europejskiego poprzez udział we wspólnych działaniach, kontakt z innymi europejskimi uczniami, poszerzanie wiedzy za pomocą twórczej aktywności,
– poznanie pracy metodą projektu, dzielenia się rolami i obowiązkami – zrozumienie zamierzeń i celów projektu, poczucie odpowiedzialności za realizację zadań,
– nacisk na międzykulturowy wymiar edukacyjny, nowatorską metodologię i skuteczne wykorzystanie ICT,
– rozszerzenie standardowych form nauki szkolnej, wyraźne ‘otworzenie okna na świat’, skuteczne włączenie projektu eTwinning w proces edukacyjny,
– współodpowiedzialność i współpraca z myślą o wspólnym celu,
– efektywne wykorzystywanie rozmaitych umiejętności językowych w celu komunikacji i współpracy nad realizacja zadań projektowych,
– publikacja magazynu online jako forma nagrody dla uczniów, co spowodowało wzmocnienie poczucia własnej wartości uczniów i zmotywowało do dalszej nauki języka obcego.

 Korzyści dla nauczycieli:
– możliwość poprawy własnych metod nauczania, rozwój nowych umiejętności, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, uczenie się od siebie nawzajem;
– zachęcanie i zaangażowanie we wspólne działania;
– możliwość adaptacji działań projektowych do sytuacji szkolnej;
– tworzenie pozytywnego kontaktu z uczniami, zmiana tradycyjnych ról w klasie, uczenie się stawiania ucznia w centrum działań związanych z realizacją projektu.

dziennikarstwolnk06 dziennikarstwolnk05 dziennikarstwolnk03 dziennikarstwolnk04 dziennikarstwolnk01 dziennikarstwolnk02 dziennikarstwolnk07 p3290129 p3300277 p3300279