Erasmus+

Erasmus+

O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży  i sportu na lata 2014-2020. Jest następcą realizowanego w latach 2007-2013 programu Uczenie się przez całe życie, programu Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

 

Cele programu Erasmus +

Program ma za zadanie wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

 

Sektory programu Erasmus +

 

ERASMUS + DLA EDUKACJI SZKOLNEJ

W obszarze Edukacji szkolnej program Erasmus + daje wiele możliwości rozwoju uczniom, nauczycielom i kadrze edukacji szkolnej. Kontynuuje on tradycje programu Comenius działającego w latach 2007-2013.

Sektor Edukacji szkolnej jest podzielony na dwie akcję – 1 i 2, w ramach których można realizować m.in. międzynarodowe mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej,  długoterminowe wyjazdy zagraniczne w celach edukacyjnych czy strategiczną współpracę szkół oraz instytucji działających w obszarze edukacji służącą doskonaleniu metod i programów nauczania.

Pełna oferta programu znajduje się na stronie http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/