Tydzień z eTwinningiem

Tydzień z eTwinningiem

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z eTwinningiem” jest kursem informacyjnym przeznaczonym dla pracowników oświaty oraz wszystkich tych, którzy chcą uzyskać podstawowe informacje dotyczące programu eTwinning.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy wprowadzani będą kolejno w podstawowe zagadnienia dotyczące programu eTwinning. Poznają cele, założenia i strukturę programu oraz zasady uczestnictwa. Zapoznają się z zasobami  polskiego i europejskiego portalu eTwinning. Dowiedzą się, jakie są formy nawiązywania współpracy ze szkołami zagranicznymi, jak przebiega rejestracja projektu. Poznają przykłady dobrych praktyk i korzyści wynikające z uczestnictwa w programie.

W module 1 uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi programu eTwinning. Sprawdzą swoją wiedzę o programie przed rozpoczęciem kursu, rozwiązując quiz. Wykonają obowiązkowe Zadanie 1 i wezmą udział w głosowaniu „Moje doświadczenia z eT”.

Moduł 2 przeznaczony jest na poznanie europejskiego portalu eTwinning. Uczestnicy kursu zapoznają się z jego strukturą i zasobami. Wykonają obowiązkowe Zadanie 2 i zamieszczą post na forum „eTwinning w moim regionie”. Przewidziano także rejestrację placówki w programie, ale nie jest to zadanie obowiązkowe, tylko zalecane.

Moduł 3 to czas na poznanie polskiego portalu eTwinning. Uczestnicy sprawdzą, co znajduje się w jego poszczególnych działach. Zabiorą głos na forum „Portal europejski czy polski” i wykonają obowiązkowe Zadanie 3. Dodatkowo mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi Odznak Jakości.

W module 4 przybliżona zostanie prywatna przestrzeń na portalu, zwana eTwinning Live. Uczestnicy zapoznają się z poszczególnymi elementami eT Live, jak: powiadomienia, sekcje, grupy, wydarzenia, skrzynka eTwinning. Dowiedzą się, w jaki sposób szukać partnerów do współpracy i jak zarejestrować projekt. Wykonają obowiązkowe Zadanie 4.

Moduł 5 przeznaczony jest na poznanie platformy TwinSpace i przykładów dobrych praktyk. Uczestnicy zapoznają się z przygotowanymi materiałami przybliżającymi poszczególne aktywności platformy i nauczą się wyszukiwania projektów.Wykonają obowiązkowe  Zadanie 5. Wezmą także udział w głosowaniu „Sukces projektu”.

W module 6 uczestnicy poznają opinie różnych nauczycieli realizujących już projekty eTwinning, a także oferowane przez program liczne formy doskonalenia zawodowego. Zastanowią się nad mocnymi i słabymi stronami programu. Wykonają obowiązkowe Zadanie 6 i rozwiążą quiz końcowy, sprawdzający wiedzę na temat eTwinningu po kursie.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 7.

Cele kursu

 • poznanie celów, założeń i zasad uczestnictwa w programie eTwinning,
 • kształcenie umiejętności poruszania się po portalach europejskim i polskim poświęconych programowi eTwinning,
 • nabycie umiejętności rejestracji w programie i sposobów rejestracji projektu,
 • poznanie eTwinning Live oraz platformy TwinSpace,
 • sprawne wyszukiwanie partnerów i projektów eTwinning,
 • poznanie korzyści wynikających z uczestnictwa w programie,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 6 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny w postaci dokumentów tekstowych, prezentacji, filmów wideo, a także 6 obowiązkowych zadań oraz 2 obowiązkowe quizy do wykonania.

1. Program eTwinning – informacje podstawowe

 • Zanim rozpoczniesz…
 • Prezentacja o eTwinningu
 • Czym jest eTwinning?
 • Co wiem o eTwinningu? – quiz
 • Zadanie 1
 • Moje doświadczenia z eT

2. Europejski portal Programu eTwinning

 • Portal europejski (link do portalu)
 • Zadanie 2
 • eTwinning w moim regionie
 • Zarejestruj się

3. Polski portal programu eTwinning

 • Portal polski (link do portalu)
 • Portal europejski czy polski
 • Zadanie 3
 • Odznaki Jakości – Quality Labels
 • National QL

4.  eTwinning Live, Projekt, Partner

 • przestrzeń użytkownika (eTwinning Live)
 • Szukanie partnerów
 • Rejestracja projektu eTwinning
 • Zadanie 4

5. TwinSpace i przykłady dobrych praktyk

 • O platformie TwinSpace
 • Dobre praktyki – wyszukiwanie projektów
 • Zadanie 5
 • Sukces projektu

6. Korzyści z programu czyli po co nam eTwinning?

 • Po co nam eTwinning?
 • Wywiady z nauczycielami
 • Doskonalenie nauczycieli
 • Zadanie 6
 • Quiz końcowy

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Z uwagi na to, iż każdy ma indywidualne tempo i styl nauki, uczestnicy otrzymują od razu dostęp do wszystkich części kursu. Powinni jednak pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorką kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl