Future Classroom Lab – Make learning accessible

Future Classroom Lab – Make learning accessible

Zapraszamy nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych zainteresowanych udziałem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Make learning accessible: Special Educational Needs in my classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.
Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 29-30 września 2018 (pobyt w Brukseli w dniach 28-30 września 2018). Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:
According to the TALIS study in 2013, teachers stated that supporting students with special needs were one of their greatest needs. The term “special needs” usually covers those for whom a special learning need has been formally identified because they are mentally, physically or emotionally disadvantaged. ICT can benefit all students, but for those with disabilities it enables them to access learning, gives them greater autonomy, unlocks the potential for those with communication difficulties, etc. The workshop will provide an introduction for teachers who would like to learn how to design lessons and activities for children with learning difficulties.

Warunki rekrutacji na szkolenie:

 1. czynny nauczyciel (każdej specjalności) zarejestrowany w programie eTwinning,
 2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning),
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

 • zapoznać się z Zasadami udziału w szkoleniach eTwinning
 • wypełnić, wydrukować, podpisać i zeskanować Oświadczenie uczestnika (druga strona w/w dokumentu Zasady…)
 • wypełnić internetowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, załączając do niego skan w/w Oświadczenia uczestnika;
 • przesłać pocztą tradycyjną oryginał wypełnionego i podpisanego Oświadczenia uczestnika na adres:
  Krajowe Biuro eTwinning
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  dopisek Oświadczenie – FCL

Organizatorzy informują, iż w warsztatach wezmą udział osoby, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 24 sierpnia 2018

Informujemy, że:

 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia,
 • nauczyciele, którzy uczestniczyli już w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego nie będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji,
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

Kontakt:
edgar.jurkevic@frse.org.pl