Gold rules of good behaviour

Gold rules of good behaviour

Przedmiot: 
miedzyprzedmiotowe
Nazwa szkoły: 
Szkoła podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach

Koordynator projektu:
Irena Głowińska

Szkoła partnerska:
Collegi Sant Josep, Navas (Catalonia)

Język projektu:
język angielski

Strony internetowe projektu:
http://goldrules2012.blogspot.com.es/
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p43957/welcome

Nagrody i wyróżnienia:
Pierwsze miejsce w konkursie europejskim 2014 w kategorii „język angielski jako drugi język” (nagroda ufundowana przez British Council).
Trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nasz projekt eTwinning – IX edycja 2013” w kategorii szkoły podstawowe.
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości.

 

Cele projektu:
– promocja pozytywnych modeli zachowania;
– uczenie tolerancji i szacunku względem innych ludzi;
– wymiana poglądów i doświadczeń z krajem partnerskim;
– doskonalenie umiejętności językowych;
– rozwijanie kompetencji w zakresie użycia TIK;
– uczenie tolerancji i współpracy w grupach oraz rozwijanie u dzieci aktywności i myślenia twórczego.

Opis projektu:
Wzrost negatywnego zachowania się dzieci i młodzieży jest powszechnym problemem na świecie. Rodzice zbyt często próbują walczyć z agresją poprzez stosowanie kar i zakazów, a za mało czasu poświęcają na uczenie dzieci prawidłowych postaw. Dlatego też koncepcją tego interdyscyplinarnego projektu jest promowanie pozytywnych modeli zachowania oraz uczenie tolerancji i szacunku względem innych ludzi.

Temat projektu w piękny sposób połączył cele edukacyjne i wychowawcze. Projekt nie ograniczał się do aspektów szkolnych czy rodzinnych, ale przedstawiał również pewne problemy na płaszczyźnie lokalnej i globalnej. Różnorodność form i aktywnych metod pracy sprawiła, że uczniowie bardzo chętnie brali w nim udział. Wykazali się ogromną kreatywnością tworząc prezentowane materiały. W ramach różnych działań wychowankowie prowadzili wideo konferencje z uczniami hiszpańskimi, nagrywali filmy i piosenki, pisali bajki, przeprowadzali ankiety i wywiady, redagowali krzyżówki, quizy oraz organizowali konkursy. Powstało wiele interesujących prezentacji multimedialnych, biuletyn czy też internetowy magazyn. Efektem finalnym było opracowanie elektronicznego „Przewodnika zasad dobrego zachowania” na podstawie materiałów wypracowanych w poszczególnych rozdziałach.

Projekt ten jest przykładem nowatorskich sposobów nauczania języka angielskiego – aktywizował uczniów i motywował ich do nauki języka obcego. Zarówno wychowankowie jak i nauczyciele rozwinęli swoje kompetencje w zakresie TIK.

Kontynuacja tego projektu przez dowolną placówkę może być doskonałym pomysłem na uświadamianie dzieci w kwestiach wychowawczych, a rezultatem poprawa ich zachowania tak, aby w przyszłości mogli godnie reprezentować społeczeństwo europejskie.

Efekty działania:
– uczniowie prowadzili analizę różnych modeli zachowania, ucząc się jednocześnie wzorców prawidłowych, ukazujących wzajemny szacunek i tolerancję;
– projekt wspomagał wychowanie uczniów w świadomości, że obok nas żyją ludzie innych narodowości, kultur i religii;
– uczniowie pozyskali wiedzę dotyczącą globalnych problemów związanych z różnymi przykładami zachowania;
– realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu nauczania języka angielskiego i informatyki;
– projekt uczył tolerancji i współpracy w grupach oraz rozwijał u dzieci aktywność i myślenie twórcze
– uczniowie uczyli się nowych rozwiązań dzięki wymianie doświadczeń i materiałów;
– rozwijali ciekawość poznawczą i umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji;
– pogłębili wiedzę na temat tradycji, kultury i obyczajów kraju partnerskiego;
– osiągnięcia tego projektu są przykładem dobrej praktyki na poziomie europejskim;
– projekt  promuje szkołę na arenie międzynarodowej, a jego sukcesy krajowe i europejskie są źródłem wielkiej satysfakcji.

Użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych w projekcie:
Uczniowie mieli możliwość rozwinąć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych. Poznali wiele nowych programów. Niektórzy z nich pierwszy raz komunikowali się w języku obcym poprzez skype czy też czat. Nauczyli się korzystać z takich narzędzi jak projektor, tablica interaktywna, scanner, dyktafon, kamera cyfrowa, itp. Nasze szkoły partnerskie – dzięki wykorzystaniu mediów elektronicznych – mogły wypracować wiele wspólnych materiałów przedstawionych na platformie TwinSpace. Różnorodność i duża ilość tych programów oraz narzędzi ICT sprawia, że materiały te mają ciekawą i atrakcyjną formę. Zostały zastosowane takie programy jak Power Point, Paint, Gimp, Picassa, Microsoft office Picture Manager, Windows Live Movie Maker, Slideshare, Mind Mapper , Hot Potatoes, Voki, Youtube, Skype, Movie Maker, Microsoft Publisher 2010, Blog, mikser audio, poczta elektroniczna, platforma TwinSpace, elektroniczny translator, itp.