Historical-cultural values of native country. International Polish-Armenian educational project

Historical-cultural values of native country. International Polish-Armenian educational project

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Latowiczu

Koordynator:
Zygmunt Gajowniczek

Szkoła partnerska:
Sisian High school, Armenia

Obszary tematyczne:
geografia, historia, język obcy, muzyka, informatyka, sztuka

Języki:
niemiecki

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/100156
https://sites.google.com/view/polish-armenianproject/1

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości

 

Uczestnicy projektu poznawali historię regionów, w powiązaniu z dziejami narodu wykorzystując interaktywne metody: burzę mózgów, tworzenie posterów, komiksów, map myśli, prezentacji, układając w mieszanych zespołach, następnie wymieniając się i rozwiązując krzyżówki, układanki, testy, quizy, tworząc filmy, kolekcje fotografii tematycznych, ebooki, analizując historyczne mapy i na tej podstawie wykonując autorskie szkice. Podstawę pracy stanowiła nauka zdalna i stały kontakt partnerów. Dokonano rekonstrukcji narodowych tańców, śpiewów, sposobów wykonywania tradycyjnych potraw, zorganizowano wycieczki do muzeów, historycznie miejsc- przygotowano dla partnerów relacje. Jako podsumowanie powstała wspólna książka.

Celem projektu był rozwój tożsamości narodowej opartej na europejskich wartościach i szacunku do innych państw i narodów. Pogłębienie i rozwinięcie więzi z własną Małą Ojczyzną w kontekście poznania regionu partnerskiego i wyrobienie postawy otwartości na inne narody ich spuściznę i dziedzictwo. Projekt umożliwił także rozwój kompetencji cyfrowych, informatycznych i technologicznych uczniów, poprzez wykonywanie fotografii, montaż filmów, projektowanie posterów i różnych form grafiki, przygotowywanie prezentacji, map myśli, testów i quizów. Uczniowie nabywali umiejętności planowania własnej pracy, krytycznej samooceny, doskonalili umiejętność pracy zespołowej w międzynarodowych grupach. Kształcono empatię społeczno-kulturową opartą na głębokiej praktycznej wiedzy o przeszłości. Rozwijano umiejętności społeczne i komunikacyjne oraz naukowe: redagowania tekstu, cytowania źródeł, tłumaczenia, sposobów poszukiwania informacji i wykorzystywania ich, tak aby nie naruszały prawa autorskiego. Uczniowie pracowali w zespołach, przeprowadzali wywiady z członkami rodzin a ich efektami dzielili się z partnerami; dyskutowali, przygotowywali wystawy, gazetki szkolne, ścienne i ulotki, projektowali ebooki, stronę internetową i komiksy. Uczniowie pracując nad projektem, jednocześnie łączyli w jedną całość wiele tradycyjnych dyscyplin od historii, etnografii, wiedzy o społeczeństwie poprzez naukę języków aż po śpiew, muzykę i taniec.

Wszystkie decyzje i działania, ewaluacja i podsumowanie projektu były realizowane w współpracy. Nauczyciele wyznaczyli cele, opracowali plan działań, formy aktywności, sposoby komunikacji, metody ewaluacji projektu. Uczestnicy projektu połączeni zostali w mieszane zespoły międzynarodowe, w których dokonywali kwerendy literatury, wykonywali fotografie, rysunki, przeprowadzali wywiady z mieszkańcami. Tworząc metodami zdalnej pracy w chmurze postery, prezentacje, ebooki – nauczali o swoim regionie i kraju kolegów z kraju partnerskiego. Swoją wiedzę mogli przetestować rozwiązując zadania, testy, quizy, krzyżówki i uczestnicząc w konkursach. Organizując wycieczki do muzeów, zwiedzając lokalne zabytki, nie byli tylko biernymi odbiorcami wiedzy, lecz dokumentowali swoje wizyty tak, aby przekazać je później partnerom w zrozumiały sposób.

W projekcie do realizacji poszczególnych zadań wykorzystano różnorodne narzędzia TIK:

  • autoprezentacja – Flipgrid
  • logo i plakaty – canva i crello
  • mapy myśli na temat Małych Ojczyzn i krajów partnerskich – answergarden, bubbl, mindomo, spiderscribe, mind42, chmury myśli – menti
  • testy i zadania interaktywne – kahoot, learningapps, jigsawplanet, thejigsawpuzzles
  • komiksy o własnych miejscach zamieszkania – makebeliefscomix
  • prezentacje – Prezi, Kizoa oraz Google
  • kolekcję fotografii – Padlecie.
  • e-booki – Storyjumper i Flipsnack
  • montaż filmów – VSDC Free Video Editor
  • ewaluacja – Google, Survey-maker.com, Proprofs, Mentimeter, Tricider

Współpraca uczniów z Polski i Armenii była fundamentem w procesie uczenia się, doboru treści i dzielenia się wiedzą z uczestnikami z kraju partnerskiego.  Nauczyciele spełniali jedynie rolę doradczą, opiekuńczą i koordynującą. Projekt rozwijał zdolność słuchania i rozumienia, pozwalał na wzbogacanie zasobu językowego, doskonalił umiejętności translacyjne. Ukazał jak ważna jest w codziennym życiu praktyczna znajomość języków obcych. Kwestia praw autorskich, wykorzystywania informacji zawartych w domenie publicznej, rodzajów licencji creative commons, sposobów cytowania źródeł i zagadnień związanych z plagiatem były kluczowym elementem dla naszego projektu, ponieważ naszym zamiarem było przygotowanie popularnonaukowej publikacji.

Koordynator