Konkurs – Dyrektorzy szkół w eTwinning 2012

Konkurs – Dyrektorzy szkół w eTwinning 2012

 1. Ogólnopolski konkurs Dyrektorzy szkół w eTwinning jest skierowany do dyrektorów szkół i przedszkoli. Polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu z zakresu zarządzania szkołą lub realizacji planu wychowawczego szkoły w ramach programu eTwinning w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Oceniane będą wyniki projektów realizowanych w latach 2010/2011 i 2011/2012.
 2. Organizatorem konkursu jest Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning w Polsce.
 3. Do konkursu mogą zgłaszać się przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, które mają zarejestrowane partnerstwo w Programie eTwinning, a dyrektor otrzymał Krajową Odznakę Jakości za dany projekt (do 15 marca 2012 można zgłaszać projekty do Krajowej Odznaki Jakości).
 4. Konkurs odbywa się w ramach konkursu Nasz projekt eTwinning – VIII edycja 2012 jako kategoria tematyczna. Projekty zgłoszone do konkursu Dyrektorzy szkół w eTwinning będą oceniane w pierwszej kolejności przez Komisję Konkursową tego konkursu. Następnie projekty, które nie zostały laureatami konkursu „Dyrektorzy szkół w eTwinning” będą uwzględniane przez Komisję Konkursową konkursu Nasz projekt eTwinning – VIII edycja 2012.
 5. Czas trwania konkursu: od 28 października 2011 do 25 maja 2012 r.
 6. Cele konkursu:
  • umiejętność pracy w zespole, współpracy z innym zespołem, dzielenie zainteresowań i rozwijanie wzajemnego zrozumienia,
  • łączenie treści wynikających w programów nauczania z tematem realizowanego projektu eTwinning,
  • umiejętność zbierania i selekcji informacji na określony temat,
  • poznanie specyfiki działania w szkołach europejskich,
  • rozwijanie różnych kompetencji: językowych, interkulturowych, przedmiotowych, technicznych,
  • zaprezentowanie zebranych informacji w wybranym języku obcym – języku współpracy w ramach zarejestrowanego partnerstwa,
  • stosowanie sprzętu komputerowego i technologii informacyjno-komunikacyjnych jako narzędzi edukacji zarówno w kontaktach ze szkołą partnerską, jak i podczas zajęć szkolnych,
  • rozwijanie kompetencji interkulturowych i językowych u wszystkich nauczycieli.
 7. Zgłoszenia projektów realizowanych w ramach Programu eTwinning należy dokonać w języku polskim do dnia 31 marca 2012 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy.
 8. Obowiązuje roczny termin karencji dla nauczyciela. Projekt nauczyciela, który został laureatem konkursów eTwinning w roku 2011 nie będzie uwzględniany w ocenie projektów w edycji konkursów w roku 2012. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty nagrodzone w poprzednich edycjach konkursów.
 9. Jako koordynatora projektu należy wpisać tylko jedną osobę, powinien to być dyrektor lub wicedyrektor szkoły lub przedszkola. Pozostałe osoby współdziałające przy realizacji projektu należy wpisać jako „zespół nauczycieli”. Koordynator musi posiadać Krajową Odznakę Jakości za zgłaszany projekt.
 10. Zespoły szkół są zobowiązane do wyraźnego podania, która szkoła realizowała zgłaszany projekt. W przypadku realizacji projektu w kilku szkołach wchodzących w skład zespołu projekt zostanie zakwalifikowany do wyższej kategorii wiekowej.
 11. W projektach eTwinning zgłoszonych do konkursu należy udostępnić (upublicznić) wypracowane podczas realizacji projektu materiały, które zostały zamieszczone zarówno na TwinSpace jak i na innych stronach/ platformach internetowych wykorzystywanych podczas prac projektowych.
 12. Jeżeli dwie polskie szkoły zgłaszają do konkursu ten sam projekt eTwinning konieczne jest takie uporządkowanie na TwinSpace materiałów wypracowanych podczas realizacji projektu przez każdą ze szkół, aby wyraźnie widoczny był wkład poszczególnych szkół.
 13. Zgłoszone do konkursu projekty realizowane w ramach Programu eTwinning będą oceniane przez Komisję Konkursową utworzoną z doradców metodycznych, pracowników wyższych uczelni, przedstawicieli instytucji oświatowych, a także przedstawicieli organizatorów.
 14. Kryteria oceny projektów eTwinning:
  • zrozumiały opis realizacji projektu, który zawiera informacje o pracach podjętych w projekcie, metodach przeprowadzenia zadań projektowych oraz osiągniętych wynikach 0-10 pkt
  • integracja z programem nauczania 0-10 pkt
  • metody współpracy z partnerem (narzędzia, częstotliwość, współtworzenie wyników) 0-10 pkt
  • wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej dostępnej w szkole do realizacji zadań projektowych 0-10 pkt
  • kreatywność i innowacyjność projektu (w zakresie treści, metod pracy, pedagogicznego wykorzystania techniki, kształcenia postaw) 0-10 pkt
  • atrakcyjność projektu dla jego uczestników 0-10 pkt
  • osiągnięte rezultaty, wypracowane materiały (dbałość o przestrzeganie prawa autorskiego) 0-10 pkt
  • korzyści (przyrost wiedzy i umiejętności) dla uczestników projektu (językowe, przedmiotowe, techniczne, kulturowe, międzykulturowe) 0- 10 pkt
  • rozpowszechnianie rezultatów projektu, możliwość powtarzania i przenoszenia projektu (inna szkoła, inny kraj) 0-10 pkt
  • ewaluacja projektu 0- 10 pkt
  • uzasadnienie zgłoszenia projektu do konkursu Dyrektorzy szkół w eTwinning 
 15. Projekty oceniane są pod względem formalnym przez pracowników Narodowego Biura Kontaktowego Programu eTwinning.
 16. Jeżeli projekt spełnia warunki formalne, podlega ocenie merytorycznej Komisji Konkursowej.
 17. Ocena merytoryczna dokonywana jest indywidualnie przez każdego członka Komisji Konkursowej na podstawie karty oceny merytorycznej.
 18. Lista rankingowa projektów tworzona jest na podstawie sumy punktów, które projekt uzyskał w ocenie merytorycznej wszystkich członków Komisji.
 19. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów otrzyma więcej niż jeden projekt, Komisja podczas obrad ma obowiązek ustalenia kolejności miejsc. Zasada ta dotyczy 3 pierwszych miejsc.
 20. Nagrody w konkursie Dyrektorzy szkół w eTwinning przeznaczone są dla szkoły, w której realizowany jest lub był zgłoszony projekt – do dyspozycji dyrektora lub wicedyrektora – koordynatora projektu.
 21. Szkoła może otrzymać tylko jedną nagrodę w danej edycji konkursów eTwinning.
 22. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do podziału nagród w zależności od liczby i poziomu prac konkursowych.
 23. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11 maja 2012 r. przez:
  • umieszczenie listy laureatów na polskim portalu eTwinning: www.etwinning.pl,
  • powiadomienie laureatów pocztą elektroniczną e-mail.
 24. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji konkursowej.
 25. Uroczystość zakończenia konkursu i rozdania nagród odbędzie się w dniu 25 maja 2012 r.
 26. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez organizatora konkursu czyli Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning w Polsce. Uwagi i wnioski należy zgłaszać pisemnie z wyraźną pieczątką szkoły i podpisem dyrektora szkoły na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

Z dopiskiem „Konkurs”

Życzymy powodzenia!

Harmonogram konkursu Dyrektorzy szkół w eTwinning

– Ogłoszenie konkursu – 28 października 2011 r.
– Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu – 31 marca 2012 r.
– Zakończenie prac Komisji Konkursowej – 10 maja 2012 r.
– Ogłoszenie wyników konkursu – 11 maja 2012 r.
– Zakończenie konkursu – 25 maja 2012 r.