Konkurs na ambasadora eTwinning w podlaskim

Konkurs na ambasadora eTwinning w podlaskim

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w konkursie uzupełniającym na ambasadora programu eTwinning w województwie podlaskim.

Ambasadorzy za przeprowadzone szkolenia otrzymują wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy zlecenia.

Okres pełnienia funkcji ambasadora trwa do 31.12.2013.

Obowiązki ambasadora:
• Reprezentowanie oraz promowanie programu eTwinning w swoim regionie;
• Organizowanie i prowadzenie szkoleń na temat programu eTwinning i jego narzędzi;
• Prezentacja swoich projektów eTwinning oraz Programu podczas konferencji regionalnych i krajowych;
• Udzielanie odpowiedzi na pytania nauczycieli dotyczące programu eTwinning drogą e-mailową oraz telefonicznie;
• Przygotowywanie sprawozdań z realizowanych spotkań i ich ewaluacja;
• Współpraca z Narodowym Biurem Kontaktowym programu eTwinning i innymi przedstawicielami w swoim województwie.

W przypadku niewywiązywania się z obowiązków Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zastrzega sobie prawo do odwołania ambasadora i anulowania zawartej umowy zlecenia.

Ambasadorzy, w trakcie pełnienia funkcji, nie mogą brać udziału w krajowych konkursach eTwinning.

Kryteria wyboru:
Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające doświadczenie w zakresie edukacji szkolnej (nauczyciele, dyrektorzy szkół, bibliotekarze) spełniające poniższe kryteria:
• Wykształcenie wyższe;

• Wymagany staż pracy w edukacji co najmniej 3 lata (związany z pracą w szkole, np.: nauczyciel, dyrektor, bibliotekarz);
• Znajomość pracy metodą projektu;

• Doświadczenie w realizacji projektów europejskich lub innych form współpracy europejskiej w edukacji;
• Rejestracja w programie eTwinning;
• Zrealizowanie co najmniej 2 projektów eTwinning;
• Zrealizowanie co najmniej jednego projektu nagrodzonego Krajową Odznaką Jakości eTwinning lub w konkursie krajowym;
• Umiejętność obsługi komputera;

• Bardzo dobra znajomość programu i narzędzi eTwinning (Desktop, TwinSpace);
• Możliwość prowadzenia szkoleń z nauczycielami oraz prezentowania swoich projektów podczas konferencji regionalnych i krajowych;
• Dyspozycyjność w zakresie kontaktów z nauczycielami, w tym także online.

Kandydatów na funkcję ambasadora prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/d8a30e1ceebe99801e787164f6774f79

do dnia 15 września 2013 r.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres bmilewska@frse.org.pl