Tydzień z mapą mentalną

Tydzień z mapą mentalną

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy chcą poznać metodę mind mapping oraz pracę z przykładowymi aplikacjami Web 2.0, umożliwiającymi przygotowanie atrakcyjnych wizualnie map myśli.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Ponieważ omawiane podczas kursu aplikacje posiadają wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia. Wskazane jest, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy zostaną wprowadzeni w zagadnienie metody budowania map myśli (mindmapping) – jednej z nowoczesnych metod prowadzenia notatek, organizacji pracy, zapamiętywania, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Poznają SpiderScribe, Mind42 i Wisemapping – trzy przykładowe narzędzia Web 2.0, umożliwiające przygotowanie atrakcyjnych wizualnie map myśli.

W module 1 uczestnicy dowiedzą się, czym są mapy mentalne i jak je tworzyć z pomocą TIK. Poznają także sposoby wykorzystania map myśli w edukacji. Wykonają obowiązkowe Zadanie 1 i Zadanie 2.

Moduł 2 to czas na pracę z aplikacją online SpiderScribe, która umożliwia tworzenie map myśli zawierających teksty, obrazki, podpięte dokumenty, a nawet fragmenty map geograficznych i informacje o wydarzeniach, z możliwością współdzielenia ich przez kilka osób. Uczestnicy zapoznają się z przygotowanym materiałem dydaktycznym oraz filmem. Wykonają obowiązkowe Zadanie 3.

W module 3 uczestnicy poznają drugą aplikację online – Mind42, która umożliwia przygotowanie map myśli, publikowanie ich, eksport do popularnych formatów graficznych oraz współtworzenie mapy przez kilka osób. Zapoznają się z przykładami map wykonanych w tym serwisie, instrukcjami i wykonają obowiązkowe Zadanie 4.

Moduł 4 to czas na pracę z WiseMapping. Jest to trzecie przykładowe narzędzie online prezentowane podczas kursu, które korzysta z nowych technologii, takich jak HTML 5.0 i SVG i pozwala tworzyć, udostępniać do współtworzenia, publikować i eksportować mapy myśli. Uczestnicy zapoznają się z przygotowanymi instrukcjami i wykonają obowiązkowe Zadanie 5.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 5.

Cele kursu

 • poznanie historii i podstaw metodologicznych pracy z mapami mentalnymi,
 • zaznajomienie się z korzyściami wykorzystywania map mentalnych w projektach i pracy codziennej nauczyciela,
 • poznanie sposobów korzystania z map na poszczególnych etapach kształcenia,
 • poznanie SpiderScribe, Mind42 i WiseMapping – przykładowych narzędzi Web 2.0 do tworzenia atrakcyjnych map myśli,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 4 moduły, w których znajduje się materiał teoretyczny, a także 5 obowiązkowych zadań do wykonania.

 1. Mapy mentalne – czym są i jak je wykorzystać?
 • Mapy mentalne – historia i podstawy metodologiczne
 • Paluszek M., Czerwińska M., Mapy myśli (samouczek CEO)
 • Mapy myśli w 10 krokach – film
 • Mapy myśli w rozwiązywaniu problemów – film dla Waszych uczniów
 • Mapy mentalne – prezentacja po angielsku
 • Zadanie 1
 • Zadanie 2
 1. SpiderScribe
 • Link do SpiderScribe
 • Zakładanie konta w SpiderScribe
 • Tworzenie mapy myśli w serwisie SpiderScribe
 • Zadanie 3
 1. Mind42
 • Przykłady map myśli
 • Link do Mind42
 • Zakładanie konta w Mind42
 • Tworzenie nowej mapy mentalnej
 • Publikowanie i eksportowanie mapy
 • Współtworzenie mapy mentalnej
 • Tutorial w języku angielskim
 • Zadanie 4
 1. WiseMapping
 • Link do WiseMapping
 • Zakładanie konta w serwisie WiseMapping
 • Tworzenie i edycja nowej mapy
 • Zapisywanie, udostępnianie, publikowanie mapy myśli
 • Tutorial w języku angielskim
 • Zalety i wady WiseMapping
 • Zadanie 5

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest pan Adam Stępiński.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl