musEUms

musEUms

Przedmiot: 
wychowanie przedszkolne
Nazwa szkoły: 
Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu

Koordynatorzy:
Anna Krzyżanowska i Natalia Szczygieł

Szkoła partnerska:
Southwater Infant School, Southwater, Anglia

Czas trwania projektu:
9 miesięcy

Języki projektu:
angielski, polski

Strony internetowe:
www.emuseums.wordpress.com
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=5604296
http://issuu.com/annakrzyzanowska/docs/museums?mode=window&backgroundCol…

Nagrody i wyróżnienia:
Nagroda w brytyjskim konkursie National eTwinning Award 2011
I miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2012 – kategoria wiekowa 3-6 lat
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Cele projektu:

 • kształtowanie tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej poprzez kontakt z polskimi i angielskimi dobrami kultury i historii;
 • wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i zdolności do twórczego myślenia;
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole;
 • dostarczanie radości i satysfakcji z efektów własnych działań (wystawy, narzędzia Web 2.0);
 • umożliwianie dzieciom korzystania z prostych narzędzi multimedialnych.

Nauczyciele koordynatorzy projektu musEUms współpracują ze sobą od kilku lat przy inicjatywach eTwinning o różnorodnej tematyce. Razem z nauczycielami pracującymi w naszych placówkach stworzyliśmy zespoły nauczycielskie, w których pracowaliśmy nad projektem od etapu planowania celów i zadań po realizację działań. Realizacja założonej koncepcji wymagała częstego modyfikowania i wzbogacania o nowe elementy, co odbywało się podczas sesji komunikacyjnych przebiegających za pośrednictwem komunikatora Skype.

Podział zadań pomiędzy nauczycielami uwzględniał nie tylko umiejętności w sferze wykorzystywania TIK, ale także bieżące potrzeby i ograniczenia czasowe związane z codzienną pracą zawodową i życiem osobistym. Wzajemne wspieranie się partnerów w tym zakresie było jednym z najcenniejszych walorów naszej współpracy. Na etapie planowania działań staraliśmy się wyszukiwać proste zadania umożliwiające współpracę pomiędzy dziećmi w wieku przedszkolnym.

Główne zadanie projektu polegało na tworzeniu wspólnego opowieści łączącej wybrane elementy związane z historią miast i regionów współpracujących przedszkoli. Opowiadanie Noc w muzeum połączyło w jedną opowieść historie czterech przedmiotów: bryły węgla kamiennego, starej cegły z Southwater, maskotki dinozaura Iguanodona i meteorytu, nadsyłanych sobie nawzajem tradycyjną pocztą. Bryła czarnego kruszcu przybliżyła dzieciom nie tylko sposób powstania węgla kamiennego, ale także historię związaną z rozwojem Śląska i miasta Zabrze. Dzięki cegle będącej niegdyś motorem rozwoju miasteczka Southwater dzieci poznały trudny okres II wojny światowej. Tajemnice czasów prehistorycznych oraz istnienia i wyginięcia dinozaurów przedszkolaki zgłębiły razem z maskotką dinozaura Iguanodona. Sekrety kosmosu i najbliższych Ziemi planet, a także budowa Układu Słonecznego zostały omówione przy wykorzystaniu kolejnego rekwizytu, którym był meteoryt. Na opowiadanie Noc w muzeum złożyły się fragmenty napisane na przemian przez grupę polskich i brytyjskich dzieci. Do opisów wykonano ilustracje i nagrano dźwięk za pomocą narzędzia VoiceThread. Ostatecznie opowiadanie zostało opublikowane w formie e-książki na platformie Issuu. Pracom nad tworzeniem opowiadania towarzyszyło organizowanie przez dzieci wystaw tematycznych oraz odwiedzanie lokalnych muzeów związanych z tematyką projektu.

Do działań podjętych z ogromnym entuzjazmem było należało m.in. rysowanie i kolorowanie w parach międzynarodowych wirtualnych jaj wielkanocnych. Aktywność ta, wykonywana w połowie przez polskie i w połowie przez brytyjskie dziecko dawała obojgu poczucie współtworzenia oraz perspektywę nieskrępowanej twórczości na miarę możliwości korzystania z programu Paint.

Powstały także tradycyjne rysunki ilustrujące bożonarodzeniowe i wielkanocne zwyczaje, również wykonywane na przemian przez polską i brytyjską grupę dzieci. Zadbano następnie o dokonanie porównań owych zwyczajów, powstałych odbywało się przy wykorzystaniu aplikacji google.doc. Oprócz realizacji działań plastycznych uczniowie śpiewali piosenki w obu językach np. kolędę Cicha noc i hymn Unii Europejskiej.

Kolejnym zadaniem w projekcie było stworzenie Muzeum Dzieciństwa, angażujące wszystkich uczestników – dzieci, rodziców i nauczycieli. Dzieci na podstawie opowiadań rodziców wybrały zabawkę związaną ze swoim wczesnym dzieciństwem, przedstawiły rówieśnikom jej historię, następnie sfotografowały zabawkę ze wszystkich stron, aby nauczyciele mogli stworzyć jej model w technice 3D. Zbiór modeli złożył się na wzruszające Muzeum Dzieciństwa naszych wychowanków. Zadanie to zostało zrealizowane przez polską grupę partnerską dzięki aktywności rodziców.

Współpraca z rodzicami oraz ich zaangażowanie w działania projektu spowodowały, że osiągnęliśmy znacznie więcej, zarówno w kwestii rezultatów, jak i kształtowania postaw. Dzięki zainteresowaniu i zaangażowaniu rodziców dzieci są jeszcze bardziej zmotywowane do podejmowania kolejnych działań, wymagających nieraz sporego wysiłku intelektualnego i kreatywności.

Rezultaty projektu były publikowane na blogu będącym wspólną dla nauczycieli, dzieci i rodziców przestrzenią, z której uczniowie korzystali zarówno w szkole, jak i w domu. Dzieci były dumne, gdy ich prace pojawiały się na blogu, a rodzice interesowali się działaniami projektu.

Innowację w projekcie stanowi połączenie treści historycznych i regionalnych w ujęciu międzynarodowym na poziomie dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt jest atrakcyjny z uwagi na wykorzystanie prostych dla przedszkolaków narzędzi multimedialnych oraz dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i dzieci we współpracę.Zainteresowanie i zaangażowanie uczestników wynikało z odwołania do historii ich miejsca zamieszkania, przedstawianej na konkretnych przykładach.

Praca nad projektem i poszukiwanie materiałów pozwoliły nam, nauczycielom zabrzańskim, odkryć piękno naszego miasta oraz jego niepowtarzalną historię i zaszczepić w naszych wychowankach zainteresowanie nimi.

Projekt musEUms jest dowodem na to, że już w przedszkolu z powodzeniem można  podejmować tematykę międzykulturową i kształtować europejską tożsamość. Dzieci poznawały własne środowisko regionalne, dzieliły się wiedzą na ten temat, odkrywały podobieństwa z brytyjskimi rówieśnikami oraz czerpały radość z pierwszej międzynarodowej przyjaźni.

Osiągnięte rezultaty i korzyści:

 • wspólny blog prezentujący efekty pracy, między innymi wystawę czterech eksponatów muzealnych (Exhibition);
 • zdjęcia i relacje z wizyt w regionalnych muzeach (Visits in museums);
 • tekst opowiadania wraz z ilustracjami oraz e-książka (The project story);
 • wersja audio opowiadania (VoiceThread version of the story);
 • wystawa Muzeum Dzieciństwa w technice 3D (Museum of my childhood)
 • multimedialne materiały dydaktyczne o tematyce regionalnej, europejskiej i kulturowej (tematyka świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy);
 • bogaty materiał literacki, publikacje i albumy prezentujące Zabrze i region Śląska;
 • przyrost wiedzy w zakresie treści historycznych i przyrodniczych związanych z powstaniem węgla kamiennego, okresem życia dinozaurów, odkryć przestrzeni kosmicznej oraz okresem II wojny światowej;
 • nabycie przez dzieci bezcennych kompetencji społecznych – umiejętność współpracy z innymi (poprzez pracę w parach i zespołach), osiąganie kompromisów, podejmowanie wysiłku dla realizacji wspólnych zadań.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu:

Plan i różnorodność celów projektu stanowią o jego uniwersalnym charakterze. Projekt pozostawia szerokie możliwości kontynuacji oraz rozszerzenia tematyki zarówno w szkołach partnerskich, jak i w innych szkołach, regionach czy krajach. Przy odpowiednim doborze obiektów reprezentujących historię regionów partnerów podobne efekty pracy można osiągnąć w innych placówkach (przedszkolach i szkołach). Projekt może być inspiracją dla nauczycieli w kwestii umożliwiania najmłodszym dzieciom korzystania z narzędzi internetowych we współpracy z rówieśnikami.