My Ślązacy. Czy z Górnego, czy z Dolnego, jednak mamy coś wspólnego!

My Ślązacy. Czy z Górnego, czy z Dolnego, jednak mamy coś wspólnego!

Przedmiot:
Obywatelstwo

Nazwa szkoły:
Przedszkole nr 15 we Wrocławiu
Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu

Koordynator:
Anna Dziubek
Anna Ryrych

Obszary tematyczne:
sztuka, geografia, historia, przedmioty przedszkolne

Język:
polski

Strony internetowe projektu:
https://myslazacy.wordpress.com/

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości

 

Projekt powstał w celu nawiązania współpracy pomiędzy przedszkolami znajdującymi się w dwóch regionach Polski: Górnym i Dolnym Śląsku. Założeniem projektu było zapoznanie dzieci zarówno z położeniem geograficznym tych regionów jak i przedstawieniem charakterystycznych elementów składających się na kulturę regionu oraz w tym kształtowanie poczucia u dzieci tożsamości narodowej oraz przynależności kulturowej. Dzięki podejmowanym aktywnościom zdobywały wiedzę nie tylko o okolicy, w której mieszkają, ale także mieście które partnerowało w projekcie. Realizując zadania projektowe, dzieci miały okazję nawiązać współpracę zarówno międzygrupową jak i międzyprzedszkolną. Podczas wykonywania poszczególnych aktywności dzieci pracowały także indywidualnie i w małych grupach, podejmowały też współpracę z innymi grupami działającymi w placówce. Ważnym elementem projektu okazało się współuczestnictwo rodziców w realizacji projektowego konkursu.

Podczas realizacji każdego z tematów, dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach wyzwalających zarówno ekspresję twórczą, jak i w działaniach inspirujących do samodzielnego myślenia, wnioskowania a co za tym idzie poszukiwania rozwiązań zadań, stawianych im do wykonania. Poprzez działania projektowe dzieci miały okazję doskonalić umiejętności społeczne w zakresie: współdziałania, odpowiedzialności za powierzone zadania i jakość ich wykonania oraz tolerancji dla odmiennych, niż własne poglądy. Wprowadzanie różnych metod aktywizujących, np. burzy mózgów, uczyło dzieci myślenia problemowego oraz przyczynowo – skutkowego, dzięki czemu nabywały one zdolność podejmowania decyzji grupowych oraz miały poczucie sprawstwa w realizacji konkretnego tematu.

Współpraca z rówieśnikami z innego miasta była dla przedszkolaków bardzo angażująca, szczególnie, gdy mogli osobiście zobaczyć ich na blogu, a następnie w trakcie realizacji uczestniczyć we wspólnych działaniach.

  • W dziale Poznajmy się, przedszkolacy zapoznali się ze sobą poprzez prezentację i gry online z wizerunkami.
  • Miasto, w którym mieszkam – dzieci z ciekawością poznały elementy historii i najważniejsze miejsca partnerskich miast poprzez prezentacje i quiz.
  • Region, w którym mieszkam przybliżył im legendy Dolnego i Górnego Śląska. Po obejrzeniu legend dzieci miały specjalne zadanie. Wspólnie opracowali komiks elektroniczny przedstawiający dalsze losy głównych bohaterów z obu legend, z własnym tekstem i ilustracjami (Paint).
  • W dziale Bogactwa regionu dzieci przygotowały paczkę dla partnerów, która zawierała przedmioty związane z bogactwem naturalnym regionu: miedź, widokówkę miasta, kartkę z pozdrowieniami i zadaniem do wykonania dla partnerów oraz regionalne słodycze. Przedszkolaki odwiedziły pocztę, nadały paczkę. Towarzyszyły temu wielkie emocje. Podobnie było kiedy otrzymały paczkę adresowaną do nich. Dzięki zawartości odkrywały istotne elementy tradycji partnera, nauczyły się kilku słów w jego gwarze i zachwycone próbowały tradycyjnych słodyczy.
  • W ostatnim dziale Przysmaki regionu uczestnicy poznawali nazwy i kosztowali śląskie potrawy. Rodzice zostali zaproszeni do konkursu kulinarnego. Ten etap zaowocował wspólną elektroniczną książką kucharską Przysmaki Górnego i Dolnego Śląska z rysunkami potraw śląskich oraz własnych propozycji kulinarnych.

Na zakończenie dzieci w formie filmu zarejestrowały swoje wspomnienia o wykonywanych zadaniach, przesłały podziękowania i pozdrowienia dla partnerów.

Zadania w obu placówkach odbywały się symetrycznie, tak więc partnerzy wykonywali je w wyznaczonym okresie czasowym, co pozwoliło na logiczną kolejność następujących po sobie zdarzeń. W celu realizacji aktywności projektu założono blog, na którym publikowaliśmy wspólnie i indywidualnie opracowane materiały, z wykorzystaniem takich programów oraz narzędzi internetowych, jak: Paint, Windows Movie Maker, Jigsawplanet, Smilebox, Match the Memory, Prezi, Learning Apps, Storyjumper, Glogster, Spicynodies, Toondoo, FlipSnack, Picturetrial.

Podczas pracy nad projektem wykorzystywane były wszelkie techniczne możliwości, jakie posiadają obie placówki. Udostępniano dzieciom wybrane sprzęty cyfrowe i multimedialne takie jak: laptop z oprzyrządowaniem, tablet, aparat cyfrowy, tablicę multimedialną, kamerę cyfrową. W ramach zajęć przedszkolnych oraz w czasie zabaw swobodnych dzieci miały okazję do korzystania z tego sprzętu, a więc także do poruszania się w przestrzeni blogowej – oglądania prezentacji, rozwiązywania przygotowanych tam zagadek czy układania puzzli online. Dzięki systematycznemu dostępowi do najnowszych technologii, dzieci miały możliwość nabycia umiejętności w zakresie obsługi sprzętów multimedialnych a także programów komputerowych i aplikacji internetowych.

W zabrzańskim przedszkolu nad projektem pracował zespół składający się z wielu nauczycieli, w związku z czym organizowane były spotkania, mające na celu szczegółowe dopracowanie części składowych projektu. Podczas burzy mózgów powstawało wiele różnorodnych pomysłów na zrealizowanie konkretnych celów, co znacznie wpływało na atrakcyjność podejmowanych aktywności. Efekty spotkań były następnie konsultowane z koordynatorką z wrocławskiego przedszkola i w razie potrzeby dodatkowo modyfikowane.

 

Realizacja projektu „My Ślązacy” w ogromny sposób wpłynęła na naszych wychowanków. Przede wszystkim zwiększyła ich świadomość w zakresie przynależności kulturowej do zamieszkałego przez nich regionu. Projekt zachęcił uczniów do zagłębiania wiedzy dotyczącej ich miejsca zamieszkania, dając im możliwość wyboru sposobu, dzięki któremu będą mogli tą wiedzę nabyć. Dzieci oglądając rezultaty swojej pracy na blogu projektu, uwierzyły w swój potencjał i uświadomiły sobie własne możliwości – bardzo wiele dała im świadomość, że materiał może zobaczyć każdy kto wejdzie na stronę, co świadczy o jego wysokiej jakości.

Dzięki realizacji projektu znacznie rozwinęłam swoje kompetencje zarówno, w zakresie umiejętności cyfrowych jak i społecznych – przede wszystkim współpracy i współdziałania: z dziećmi, z partnerem projektu, jak i z innymi pedagogami. Zrozumiałam jak ważna jest interakcja pomiędzy nauczycielami z innych placówek, ponieważ pozwala ona udoskonalić moją pracę – poprzez poznanie innych kierunków działań i spojrzenie na własną pracę z innej perspektywy. Ponadto realizowanie projektu „My Ślązacy” pomogło promować przedszkole w środowisku lokalnym.

Anna Ryrych

Projekt pozytywnie wpłynął na kształtowanie poczucia własnej godności dzieci, wiary we własne umiejętności oraz rozwinął mowę i twórcze myślenie. Moja praca zyskała inną, innowacyjną jakość. Mogłam zaproponować dzieciom zajęcia z wykorzystaniem technologii komputerowych.

Poprzez uczestniczenie w kursach internetowych zdobyłam nowe umiejętności w obsługiwaniu różnych aplikacji np. do tworzenia komiksów Toondoo. Nawiązałam współpracę z partnerem rozwijając przy tym swoje kompetencje

Przedszkole uczestniczyło po raz pierwszy w projekcie eTwinning promując tym samym innowacyjność pedagogiczną. Największy sukces projektu – radość, entuzjazm, satysfakcja z wykonywanych zadań przede wszystkim dzieci, ich rodziców, przedszkola oraz moich partnerów i moja.

Anna Dziubek