Mythes, légendes et contes de fées

Mythes, légendes et contes de fées

Przedmiot: 
język francuski
Nazwa szkoły: 
Niepubliczne Gimnazjum nr 9 im. Roberta Schumana w Warszawie

Koordynatorzy projektu:
Tomasz Perzyna i Anna Zbytniewska

Szkoły partnerskie:
Grupul Şcolar „Vasile Sav”, Roman, Rumunia
Gymnazium Lovosice, Lovosice, Republika Czeska

Strona internetowa projektu:
www.vasilesav-comenius.ro

Nagrody i wyróżnienia:
Pierwsze miejsce w europejskim konkursie eTwinning w roku 2009 kategorii tematycznej język francuski
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

 

Udział polskiej szkoły w partnerstwie eTwinning:
W roku szkolnym 2007/2008 nawiązana została współpraca ze szkołą w Rumunii.Poprzez platformę eTwinning koordynator projektu Tomasz Perzyna, nauczyciel języka francuskiego w Niepublicznym Gimnazjum nr 9 im. Roberta Schumana w Warszawie kontaktował się z nauczycielką języka francuskiego w grupul scolar „Vasile Sav” Roman, Panią Carmen Lozonschi w Rumunii. Następnym etapem była wymiana mailowa uczniów naszego gimnazjum z uczniami szkoły rumuńskiej. Korespondowaliśmy podczas całego roku szkolnego 2007/2008. Bazując na aktywnej współpracy mailowej, przystąpiliśmy do wspólnego projektu w ramach programu Comenius pt. „MYTHES, LÉGENDES ET CONTES DE FEÉS – MOYENS D’ENRICHIR LE LANGAGE DES JEUNES ET LA CONNAISSANCE DE L’AUTRE”. Zadaniem strony polskiej było opracowanie tłumaczeń legend polskich, przygotowanie tłumaczeń baśni rumuńskich na język francuski. Ważnym elementem pracy metodycznej było przeprowadzenie analiz porównawczych materiału literackiego.
W roku szkolnym 2008/2009 zajmowaliśmy się „Legendą o Złotej Kaczce” oraz „Legendą o Bazyliszku”.

Założenia projektu:
W zjednoczonej Europie różnorodność stanowi o jej wyjątkowości. Każdy kraj wnosi swój język, kulturę i tradycję. W tym duchu podjęliśmy działania zmierzające do utworzenia projektu, który z jednej strony ma za zadanie wzbudzić zainteresowanie uczniów do nauki języków obcych rzadko nauczanych, a z drugiej do polepszenia ich zdolności językowych przez wspólną pracę nad mitami, legendami i baśniami związanymi z historią i kulturą krajów partnerskich.
Projekt ma na celu również zwiększenie świadomości obywatelskiej młodych Europejczyków, czerpanie z uniwersalnych wartości kulturalnych. Mądrość narodowa, korzystanie z nowych technologii do tworzenia dokumentów, komunikowanie się i otwartość na innych – oto czołowe założenia programu.
Nasze szkoły pragną w ten sposób pogłębić w młodych ludziach wiarę w siebie, umiejętność pracy w zespole, jak również rozwinięcie ich zdolności językowych wykorzystując zabawę i elementy dramy. Nasza pracę rozpoczęliśmy w ramach projektu Comenius, który cieszył się wielkim zainteresowaniem uczniów. Doprowadziło to do przedłużenia współpracy poprzez eTwinning. Podjęliśmy pracę nad projektem realizacji mini-antologii baśni europejskich.

Cel główny projektu:
zwiększenie motywacji młodych Europejczyków do uczenia się języków obcych, zarówno tych nauczanych w szkole, jak i tych, które zazwyczaj nie znajdują się w jej ofercie, uświadomienie uczniom wartości dziedzictwa kulturalnego Europy poprzez zrozumienie kultury własnego kraju.

Cele strategiczne:
• zachęcenie młodych do uczenia się języka mniej popularnego (czeski, rumuński, polski) jak również rozwijanie znajomości języka obcego nauczanego w trzech szkołach współpracujących (francuski);
• podkreślenie cech podstawowych kultur trzech krajów współpracujących i odkrywanie w nich cech wspólnych, uniwersalnych;
• rozwój u młodych zdolności wyjścia poza kadr swojej kultury, jak również zainteresowanie ich zdobyczami kultury kraju partnerskiego;
• zachęcenie uczniów do korzystania z technik informatycznych w pracy nad projektem, w tym komunikacji telemedialnej;
• dostarczenie nauczycielom nowych źródeł pedagogicznych, dzielenie się metodami i dobrymi praktykami w nauczeniu języka francuskiego jako języka obcego;
• zaproszenie do współpracy innych szkół, aby stworzyć mini-antologię baśni europejskich;
• aktywne uczestnictwo w dialogu międzykulturowym.

Działania:
• przetłumaczenie na język francuski przez każdego partnera projektu baśni i legend kraju ojczystego;
• wymiana korespondencji między uczniami (w ramach zajęć szkolnych, jak i kontakt spontaniczny);
• przetłumaczenie z języka francuskiego na język ojczysty tekstów krajów partnerskich;
• stworzenie analizy porównawczej tekstów (typowe formuły początku, zakończenia legend, motywy literackie, archetypy);
• przeczytanie tekstów w języku francuskim i swoim języku narodowym;
• nagranie czytania tekstów na DVD;
• stworzenie strony internetowej projektu.

Rezultaty:
• tłumaczenie bajek i legend z języka ojczystego na język francuski oraz tłumaczenie na język ojczysty literatury obcej przetłumaczonej przez partnera na język francuski;
• DVD z nagraniem czytania przetłumaczonych na język francuski baśni;
• analiza porównawcza materiału literackiego;
• strona internetowa projektu zawierająca model koncepcji projektu, różne etapy realizacji i strukturę projektu (koordynator, partnerzy, grupy współpracujące, kryteria selekcji, podsumowanie projektu, cele, zrealizowane zadania, oczekiwane produkty finalne) oraz antologię mitologiczną (mini-kolekcja baśni, mitów i legend należących do trzech kultur: rumuńskiej, czeskiej i polskiej przetłumaczonych na francuski, rumuński, czeski i polski, zilustrowany rysunkami zrealizowanymi przez samych uczniów; może służyć jako źródło informacji o dziedzictwie tych trzech kultur i jako źródło dydaktyczne do nauki i doskonalenia francuskiego w sposób bardziej atrakcyjny i motywujący poprzez przybliżenie literatury popularnej);
• prezentacje PowerPoint szkół partnerskich;
• przedłużenie współpracy zapoczątkowanej w ramach projektu Comenius;
• model pracy metodycznej w nauczaniu języka obcego.