Nasza piękna, zrównoważona, wspólna przyszłość: szkoły i Nowy Europejski Bauhaus

Nasza piękna, zrównoważona, wspólna przyszłość: szkoły i Nowy Europejski Bauhaus

W 2022 roku eTwinning zachęca nauczycieli i uczniów do wyobrażenia sobie na nowo szkoły i zastanowienia się nad elementami, które sprawiają, że ich środowiska edukacyjne są piękne i zrównoważone. Pandemia COVID-19 postawiła przed nami wiele wyzwań – niektóre z nich okazały się jednak być inspirującymi szansami. Wiele branż – w tym rynek pracy, świat kultury czy sportu – musiało przeobrazić się i zmienić dotychczasowe zasady działania. Ze względu na zamknięcie szkół, edukacja była jednym z najciężej dotkniętych tym zjawiskiem sektorów.

 

W związku z tym uczestniczący w eTwinningu nauczyciele są zachęcani do zastanowienia się, wspólnie z uczniami, nad wizją szkoły w czasach „nowej normalności”, w których istotną rolę będzie odgrywać kształcenie mieszane. „Kształcenie mieszane” to termin opisujący sytuację, w której szkoła, pedagog lub osoba ucząca się stosują więcej niż jedną metodę w procesie uczenia się. Proces ten obejmuje, i wychodzi poza, przestrzeń fizyczną, format nauki i narzędzia edukacyjne: edukacja może przebiegać w trybie stacjonarnym lub online, w klasie lub na dworze itd.

 

U podwalin wizji „szkoły marzeń” legnie włączanie społeczne, piękno i zrównoważony rozwój

Zachęcamy nauczycieli i uczniów do dostrzegania piękna we własnym środowisku edukacyjnym, na każdym poziomie i pod każdym względem, oraz do wyniesienia go do pełnego rozkwitu. Piękne i inkluzywne szkoły powstają z myślą o przyjmowaniu uczniów ze wszystkich kultur, pochodzących z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, o różnych orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych, czy też uczniów z niepełnosprawnościami. Zrównoważone szkoły są funkcjonalne i dostępne, stosują praktyki przyjazne środowisku naturalnemu i tworzą warunki umożliwiające kształcenie obywateli o wysokiej świadomości ekologicznej.

Tegoroczny motyw przewodni będzie szeroko obecny podczas Kampanii Wiosennej eTwinning i Tygodni eTwinning 2022, podczas dorocznej konferencji eTwinning, która odbędzie się w październiku 2022 r., oraz w dorocznej książce eTwinning i ofercie rozwoju zawodowego. Nauczyciele zostaną poproszeni o kreatywne przemyślenie, razem w uczniami, jak wyglądałaby ich „szkoła marzeń”: sprzyjająca kształceniu mieszanemu, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, dobremu samopoczuciu i włączaniu społecznemu. Uczniowie wniosą aktywny wkład do tego procesu i wezmą udział w różnych działaniach i ćwiczeniach – uczestnicząc nie tylko w kształtowaniu nowej wizji dla fizycznej przestrzeni szkoły, ale przekształcając ją również w przestrzeń odzwierciedlającą ważne dla nich wartości.

W odniesieniu do wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie kształcenia mieszanego na rzecz wysokiej jakości szkolnictwa podstawowego i średniego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel stwierdziła:

Dążenie do realizacji wizji lepszej jakości kształcenia i szkolenia sprzyjającego włączeniu społecznemu nie ogranicza się jedynie do sytuacji wywołanej COVID-19. To szansa na wyciągnięcie wniosków i wykorzystanie zdobytych w ostatnim czasie doświadczeń. W prezentowanym dzisiaj wniosku nakreśliliśmy wizję edukacji, jakiej życzymy sobie w Europie. To edukacja, która wspiera osiąganie ogólnych celów europejskiego obszaru edukacji i planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, aby promować jakość i włączenie społeczne oraz zieloną i cyfrową edukację w całej Europie.

(komunikat prasowy Komisji Europejskiej)

Dołącz do naszej tegorocznej przygody – wspólnie weźmy udział w dialogu, dzięki któremu do głosu dojdą inicjatywy indywidualnych obywateli, wspólnot sąsiedzkich i społeczności lokalnych, dzięki inicjatywie Nowego Europejskiego Bauhausu Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Dajmy się ponieść ekscytującej fali twórczej – zapraszamy nauczycieli i uczniów nie tylko do zastanowienia się nad wymarzonymi planami dla lepszej szkoły i lepszej przyszłości, ale również do ich realizacji.