No Child Left Behind!!!

No Child Left Behind!!!

Przedmiot:
język obcy

Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni

Koordynator:
Katarzyna Spisak

Szkoły partnerskie:
19 MAYIS ORTAOKULU (Turcja)
I.G.DUCA (Rumunia)
ICS “G. Cardelli” di Mosciano Sant’Angelo  (Włochy)
Maristes Sants – Les Corts (Hiszpania)
Scartho Junior School (Wielka Brytania)
Türi Põhikool (Estonia)

Obszary tematyczne:
informatyka, geografia, język, obcy, historia/WOS, sztuka/muzyka/plastyka, wychowanie fizyczne, język polski

Języki:
angielski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/12535

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017

 

 

Pracowaliśmy z uczniami, którzy mają specjalne potrzeby w procesie nauczani. Wspólnie wyrażaliśmy sprzeciw wobec rasizmu, ksenofobii, przemocy (m.in. w szkole). Uczniowie spędzali więcej czasu czytając, bawiąc się, działając i rozmawiając. Lepiej radzą sobie ze stresem, są znacznie bardziej tolerancyjni wobec mniejszości narodowych i cudzoziemców.

 

Głównym celem i zadaniem projektu, było rozwijanie kompetencji językowych uczniów, stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez udział w zajęciach teatralnych, doskonalenie sprawności ruchowej poprzez grę w piłkę nożną, wyrównywanie szans dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz poznawanie kultur krajów partnerskich w kontekście europejskim i rozwijanie kompetencji społecznych. Innowacyjność projektu umożliwiła uczniom poprawę wyników w nauce i sporcie oraz wzmocnienie pewności siebie podczas pracy w grupie, wystąpień publicznych. Ważną rolę odgrywały tu wartości związane z przestrzeganiem praw człowieka, szacunek dla innych kultur i religii, odpowiedzialność za wartości społeczne: rodzinę i społeczność, środowisko naturalne i kulturowe. Podczas .Zostały podkreślone prawa wszystkich dzieci, bez względu na ich możliwości i umiejętności. Osiągnięto  zadania „trzech K”: kreatywności, komunikacji i kooperacji. Partnerom udało się zaangażować do współpracy lokalne instytucje, takie jak: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury, Urząd Miasta i z słynny w Europie chłopięcy chór Pueri Cantores Sancti Nicolai.

Proces nauczania podczas projektu oparty był na empirycznej koncepcji edukacyjnej uczenia się poprzez działanie (sztukę, sport i narzędzia IT) oraz na współpracy z ww. organizacjami (w szczególności ze szkołą dla dzieci niepełnosprawnych), co będzie kontynuowane w latach następnych, zarówno podczas zajęć obligatoryjnych (objętych programami nauczania), jak i dodatkowych. Uczniowie mogli porównywać swoje pomysły i umiejętności z uczniami krajów partnerskich w ramach współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie kulturowej, edukacyjnej, językowej i społecznej. Odwiedzając kraje partnerskie rozwijali postawę szacunku dla innych ludzi i kultur. Praca przy spektaklach teatralnych przyczyniła się do nabycia umiejętności pracy w grupie, poprawienie kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Poprzez działania z zakresu uczenia się pozaformalnego zwiększono aktywność obywatelską młodych ludzi. Poszerzona została wiedza z zakresu dramy, kultury, tradycji, historii, języka angielskiego, przemocy w szkole, zasad fair play oraz ICT.

Wyjątkowym aspektem tego projektu jest integracja uczestniczących w projekcie dzieci z uczniami Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Do pracy przy działaniach projektowych włączani byli również uczniowie PSP 1  z niedosłuchem, zespołem Aspergera i ADHD. Działania projektowe przyczyniły się do promowania równego dostępu do nauki osobom ze środowisk defaworyzowanych i o mniejszych szansach w porównaniu z rówieśnikami (niepełnosprawność, trudności edukacyjne, przeszkody natury ekonomicznej).

Projekt pojawił się również podczas 9. Międzynarodowego Festiwalu „Integracja Malowana Dźwiękiem”, podczas którego zdrowe dzieci śpiewają w duetach z dziećmi niepełnosprawnymi. „Dzieci Erasmusa” otrzymały tytuł laureata tego konkursu.

Współpraca była bardzo istotnym elementem tego projektu, ale nie tylko w aspekcie międzynarodowym. Szkoła dążyła do tego by projekty były realizowane na różnych przedmiotach, przez wielu nauczycieli. W wyniku intensywnej kooperacji powstały liczne i ciekawe materiały, które mogą służyć jako pomoce naukowe i nowe idee w rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów, w walce z wykluczeniem.

Przeprowadzono konkursy na logo projektu, konkurs recytatorski oraz poetycki. Zorganizowano wymianę korespondencyjną. Przeprowadzono rozgrzewki sportowe oraz improwizacje teatralne. Uczniowie wystawili swoje sztuki teatralne w Miejskim Domu Kultury. Przygotowano szereg prezentacji, wykonano plakaty, powstały ilustrowane słowniki i wydana została antologia wierszy o tolerancji. Dzieci przeprowadziły wywiady. Powstał kalendarz. W ramach ankiety porównano spędzanie wolnego czasu wśród 3 pokoleń. Przeprowadzono kampanię Zrób coś dla ludzkości. Powstały gazetki i filmiki. Odbyły się happeningi promujące program i zasady gry fair play. Odbyło się szereg seminariów, eventów i konferencji upowszechniających program, których uczestnikami była społeczność lokalna. Odbył się koncert, zawody oraz happening Przeciw Przemocy w Sporcie.

Współpraca przebiegała sprawnie dzięki częstej i regularnej komunikacji za pośrednictwem TwinSpace, Facebooka, e-maili

Ewaluacja została przeprowadzona przed rozpoczęciem, podczas trwania, po zakończeniu projektu i po spotkaniach międzynarodowych. Przed rozpoczęciem projektu została przeprowadzona ankieta ewaluacja mająca na celu sprawdzenie czy projekt jest zgodny z zasadą SMART. Poprzez kwestionariusze wypełniane w trakcie trwania współpracy oceniana była trafność i efektywność projektu. Po zakończeniu projektu analizie został poddany również wpływ na otoczenie oraz trwałość  wypracowanych rezultatów. Zaobserwowano zwiększony stopień zapisów do szkoły, więcej uczniów chciało brać udział w kolejnych projektach. A kiedy został ogłoszony nabór do kółka teatralnego oraz sportowego na kolejny rok szkolny zainteresowanie przerosło oczekiwania prowadzących.

 

…Nauczyciele zjednoczeni przy realizacji zadań projektowych poprawili swoje umiejętności językowe i społeczne, pielęgnowali wśród uczestników wartości demokratyczne, szacunek i zrozumienie dla różnic oraz poczucie przynależności do zespołu. Międzynarodowy team pracował razem, uczyliśmy się radzić sobie z sukcesami i porażkami. Współpraca między szkołami z pewnością będzie kontynuowana…

…Staliśmy się bardziej empatycznymi, aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami Europy….

 

…Nasze działania oraz ich wyniki oddziaływały na społeczność szkolną, lokalną, międzynarodową i organizacje współpracujące. Chcemy upowszechniać i wykorzystać wypracowane wyniki, aby

zmaksymalizować skutek naszych działań, tak aby nie tylko zainteresowane strony mogły z nich korzystać jak najdłużej i w jak najszerszym zakresie. Dzielenie się wynikami pozwoli innym na korzystanie z działań i doświadczeń programu Erasmus+. Będą one służyć jako przykłady i inspirować innych ukazując możliwości płynące z programu.

Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli ponownie być jego częścią…

 

Koordynatorka

 

Wszystkie materiały powstałe w wyniku współpracy dostępne są na TwinSpace projektu.