Odznaka “Szkoła eTwinning”

Odznaka “Szkoła eTwinning”

Koncepcja docenienia efektów pracy istnieje w programie od samego początku jego istnienia w postaci odznak jakości, które nauczyciele mogą otrzymać za swoje projekty, zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim. Jednak te formy uznania przyznawane są za pracę konkretnych nauczycieli realizujących określone projekty. Wyrazem uznania pracę włożoną na poziomie szkolnym będzie Odznaka Szkoła eTwinning.

Przyznając tę nowa odznakę chcemy zarówno docenić, jak i ocenić zaangażowanie, oddanie i poświęcenie – nie tylko poszczególnych nauczycieli, ale całych zespołów nauczycieli i dyrektorów szkół z konkretnych placówek.

Zdobywanie odznaki Szkoła eTwinning to proces ukierunkowany na rozwój, którego elementy można obiektywnie ocenić. To nie konkurs, ale raczej postęp, przechodzenie z jednego poziomu do kolejnego.

Dlaczego warto ubiegać się o odznakę Szkoła eTwinning?

Szkoły, którym ta odznaka zostanie przyznana:

 • Będą odznaczały się dużą widocznością na szczeblu europejskim
 • Staną się częścią europejskiej sieci wiodących szkół eTwinning, stanowiąc inspirację dla dalszego rozwoju Programu
 • Zostaną uznane za liderów w następujących obszarach:
  • praktyki cyfrowe
  • praktyki w zakresie e-Bezpieczeństwa
  • innowacyjne i kreatywne podejścia do nauczania
  • promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
  • promowanie praktyk uczenia się nauczycieli i uczniów w oparciu o współpracę
 • Będą miały możliwość zamieszczenia swojej odznaki Szkoła eTwinning we własnych materiałach promocyjno-informacyjnych.

Pracownicy oraz dyrektorzy szkół, którym ta odznaka zostanie przyznana, będą zapraszani do udziału w specjalnych programach rozwoju.

 

Kryteria

Proces zdobywania odznaki Szkoła eTwinning obejmuje dwa etapy.

Etap pierwszy to automatyczne sprawdzenie trzech następujących punktów:

 • Szkoła jest zarejestrowana w programie eTwinning od ponad dwóch lat
 • Podczas składania wniosku, ze szkołą powiązanych jest co najmniej dwóch nauczycieli aktywnych w eTwinningu. Nauczyciel jest uznawany za aktywnego jeśli spełni co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • założy własny projekt lub przyłączy się do aktywnej współpracy, w rozpatrywanym okresie
  • weźmie udział w wydarzeniu online, learning event lub seminarium online w rozpatrywanym okresie
 • Zrealizowano europejski projekt eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości (w ciągu ostatnich dwóch lat licząc wstecz od daty składania wniosku o odznakę).

Jeśli szkoła spełnia powyższe wymagania, wszyscy zarejestrowani eTwinnerzy z tej szkoły otrzymają wiadomość email z zaproszeniem do wypełnienia formularza samoewaluacyjnego, dostępnego na eTwinning Live.

Etap drugi polega na wypełnieniu – przez któregokolwiek eTwinnera ze szkoły – formularza samoewaluacyjnego wspomnianego wyżej, z uwzględnieniem następujących sześciu kryteriów:

 • Kryterium A. Szkoła musi zademonstrować działania, które dowiodą świadomości nauczycieli/uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
 • Kryterium B. Szkoła musi zademonstrować istnienie aktywnej współpracy pomiędzy grupą trzech lub więcej nauczycieli z danej szkoły w ramach działań  eTwinning.
 • Kryterium C. Szkoła musi pokazać, że przynajmniej dwie grupy uczniów w szkole są zaangażowane w projekty eTwinning.
 • Kryterium D. Szkoła musi pokazać, że przynajmniej dwóch nauczycieli aktywnie działających w eTwinningu wzięło udział w przynajmniej jednym wydarzeniu edukacyjym, i że wnieśli oni wkład na rzecz strategicznego rozwoju szkoły.
 • Kryterium E. Szkoła musi publicznie pokazać swoje zaangażowanie w eTwinning. Może to uczynić np. poprzez pokazanie logo i/lub poprzez opisanie swoich działań w eTwinningu na stronie szkoły lub może to być „dowód” w postaci materiałów promocyjnych szkoły/dokumentu dotyczącego polityki szkoły.
 • Kryterium F. Szkoła musi dowieść, że w roku, w którym przyznano odznakę Szkoła eTwinning w szkole lub w lokalnej społeczności odbyły się działania promocyjne na rzecz eTwinningu.

Szkoły będą musiały przedstawić materiały świadczące o spełnieniu wyżej wymienionych kryteriów, a przy ich ostatecznym złożeniu będą musiały zostać potwierdzone przez dyrektora szkoły.