Sound by Sound, Step by Step Together

Sound by Sound, Step by Step Together

Przedmiot: 
Teatr i muzyka
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

Koordynator:
Beata Lenartowicz i Alicja Krystosiuk

Partnerzy:
Binbaşı Necati Bey İlkokulu (Turcja), CEIP ADELA SANTANA (Hiszpania), Grunnskoli Bolungarvikur  (Islandia)

Obszary tematyczne:
teatr, muzyka, języki obce, informatyka/TIK, sztuka, język i literatura, historia sztuki

Języki projektu:
angielski

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/4730/home

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2016
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Projekt łączy muzykę ze sztuką, dramą i pantomimą. W jego ramach uczniowie poznają technikę gry na Boomwhackers. Grają światowe przeboje, które są inspiracją do innych aktywności takich jak taniec, twórczość literacka, a nawet działalność charytatywna.

Głównym celem projektu jest rozbudzanie twórczej aktywności dzieci, jak również wrażliwości na potrzeby innych ludzi – biednych, potrzebujących, słabszych i chorych. W kręgu zainteresowań znalazły się też problemy natury globalnej, np. dbałość o czystość środowiska.

Nowoczesne technologie są tu przede wszystkim narzędziami do dzielenia się rezultatami z szerszą grupą odbiorców. Wykorzystano metody kodowania, zarówno te tradycyjne – zapis nutowy znany od setek lat, oraz najnowsze – kody QR.

Głównym celem tego projektu było rozbudzanie świadomości kulturowej i kreatywności uczniów poprzez:

 • bezpośredni kontakt z muzyką i sztuką szeroko pojętą
 • poznawanie dorobku artystycznego wybitnych kompozytorów oraz ludzi związanych ze sztuką – aktorów, tancerzy, muzyków
 • nabywanie umiejętności gry na instrumentach muzycznych m.in. Boomwhackers, dzwonkach diatonicznych i rurowych itp.
 • tworzenie własnych prac plastycznych, utworów muzycznych, układów tanecznych, pisanie wierszy i opowiadań oraz odgrywanie scenek z użyciem dramy i pantomimy inspirowanych tytułami znanych przebojów
 • udział w wydarzeniach artystycznych takich jak Europejskie Warsztaty Muzyczne, Taneczne, Teatralne
 • rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania ponad granicami oraz wspólnej zabawy z wykorzystaniem metody pedagogiki zabawy i ruchu rozwijającego z chustą animacyjną Klanza
 • wykorzystanie narzędzi internetowych, które uatrakcyjniają proces uczenia się
 • rozwijanie postawy tolerancji wobec innych kultur
 • uwrażliwianie uczniów na potrzeby ludzi biednych, słabych i potrzebujących
 • zawieranie przyjaźni ponad granicami

Wszystkie te zamierzenia realizowane były poprzez szereg różnorodnych działań, takich jak:

 • gra wspólnie wybranych utworów na Boomwhackers
 • tworzenie układów tanecznych inspirowanych muzyką i rytmem granych utworów zawierających elementy układów tanecznych ze szkół partnerskich
 • pisanie wierszy inspirowanych tytułem realizowanego utworu – publikacja tomików wierszy w postaci e-booków
 • pisanie opowiadań inspirowanych tytułem realizowanego utworu – opowiadanie zaczęte w jednej z partnerskich szkół jest kontynuowane przez kolejne placówki
 • tworzenie pantomimy do napisanego opowiadania – część opowiadania napisana przez jedną szkołę jest realizowana w formie pantominy przez kolejną szkołę wg. ustalonego klucza
 • organizowanie w szkołach akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących dzieci, osób chorych oraz innych akcji społecznych takich jak Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień Języków Obcych
 • tworzenie gier, quizów i puzzli (z wykorzystaniem prac plastycznych inspirowanych tytułem opracowywanego utworu muzycznego)
 • tworzenie banku gier Zagrajmy w Kolory w wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanza, piłek i Boomwhackers.
 • tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką wybitnych kompozytorów np. Fryderyka Chopina, Ali Rafata.

Ważna część projektu stanowiły Europejskie warsztaty – muzyczne, taneczne, teatralne. Uczniowie spotykali się ze znanymi w ich krajach artystami –aktorem, tancerzem, muzykami – poznawali ich warsztat i dorobek artystyczny. Warsztaty z danym artystą odbywały się we wszystkich szkołach partnerskich za pośrednictwem TwinSpace, a uczniowie przez bezpośredni kontakt z mistrzami uczyli się od najlepszych. W szkołach organizowane były również koncerty, podczas których uczniowie wykorzystywali zdobyte podczas realizacji projektu umiejętności gry na Boomwhackers i umiejętności sceniczne.

Projekt jest zintegrowany z programami nauczania zatwierdzonymi do realizacji w szkole. Krótkie opowiadania w języku angielskim powstały na lekcjach języka angielskiego, jak również dodatkowych zajęciach z tego przedmiotu. Poznawanie biografii wybitnych muzyków europejskich wpisuje się zaś  w program nauczania kilku przedmiotów: historii, muzyki i sztuki. Na lekcjach sztuki, zajęciach świetlicy szkolnej, dodatkowych zajęciach koła plastycznego i Klubu eTwinningpowstały prace plastyczne młodych twórców. Taniec oraz gra na instrumentach muzycznych – zwłaszcza Boomwhackers, była elementem zajęć muzycznych. Na zajęciach komputerowych i zajęciach Klubu eTwinning uczniowie poznawali nowe programy do tworzenia obrazów, montowania ich, a zdobyte umiejętności posługiwania się narzędziami internetowymi sprzyjały tworzeniu interaktywnych gier, quizów i puzzli. Poznali również metody kodowania i wykorzystania kodów w praktyce.

Zabawy z wykorzystaniem chusty Klanza oraz Boomwhackers dawały wiele radości dzieciom w nauczaniu zintegrowanym oraz na lekcjach wychowania fizycznego. Zajęcia pantomimy odbywały się podczas zajęć Klubu eTwinning. Zdobyte umiejętności sceniczne wykorzystywane są podczas uroczystości szkolnych, akademii oraz uroczystości miejskich np. Dni Otwarte Szkoły, Dni Miasta itp.

Ścisła współpraca stanowi atut tego projekt – każde zadanie wymagało równego zaangażowania wszystkich partnerów projektu. Od początku więc wszystkie szkoły aktywnie włączyły się w planowanie, dyskutowały nad wynikami ewaluacji, podejmowały innowacyjne działania, aby projekt stawał się coraz bardziej atrakcyjny dla uczniów.

Partnerzy projektu wykonywali te same utwory muzyczne na Boomwhackers, a tworzone układy taneczne zawierały elementy układów przygotowanych przez uczniów innej szkoły. Ścisłej współpracy wymagało również tworzenie opowiadań inspirowanych tytułem wspólnie wybranego utworu muzycznego – kontynuacja rozpoczętego przez jedną ze szkół opowiadania przez kolejnych partnerów (wg wcześniej ustalonego klucza). Stworzone treści opowiadania obrazowano za pomocą pantomimy w odcinkach – kolejne odcinki wykonywane były przez partnerskie szkoły wg ustalonej kolejności. We wszystkich szkołach odbyły się koncerty oraz akcje społeczne – akcje charytatywne na rzecz potrzebujących oraz akcje wspierające ochronę środowiska. Wszystkie szkoły włączyły się również w proces tworzenia logo, a najlepszą propozycję wyłoniono w międzynarodowym głosowaniu.

TwinSpace było podstawowym miejscem spotkań partnerów, wymiany doświadczeń, współpracy nad wspólnymi zadaniami, oraz prezentacji powstałych produktów. Została zorganizowana w bardzo przemyślany sposób. Każda zakładka poświęcona jest jednemu utworowi muzycznemu, który stanowi inspirację do kolejnych działań – wykonania tego utworu na Boomwhackers, tworzeniu układu tanecznego (z wykorzystaniem elementów układu szkół partnerskich), pisania opowiadań i wierszy oraz odgrywania pantomimy.

Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów i ich rodziców, nauczycieli zarówno w naszej szkole, jak i w szkołach partnerskich. Ze względu na dużą ilość uczniów Boomwhackers. Z ogromnym zaangażowaniem uczniowie uczestniczyli w cotygodniowych spotkaniach Klubu eTwinning, podczas których publikowane były stworzone materiały, przeprowadzana ewaluacja projektu i planowane dalsze zadania. We wszystkich tych procesach brali aktywny udział, co sprawiło, że czują się pełnoprawnymi autorami tej współpracy.

Uczniowie współpracowali intensywnie dzieląc się zadaniami – grupy taneczne odpowiedzialne były za tworzenie i realizację układów tanecznych, grupy aktorskie za realizację pantomimy, itp. Często zmieniali grupy, aby każdy miał możliwość uczestniczenia we wszystkich typach aktywności.

Działania projektowe zaangażowały nie tylko członków współpracy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się koncerty na Boomwhackers dla społeczności szkolnych i lokalnych. Dostępne na TwinSpace baza gier i zabaw Let’s play with colours(zagrajmy w kolory) oraz baza planów lekcji Music Lessons Activities (propozycje planów lekcji muzyki i sztuki) stanowiły atrakcję nie tylko dla uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie.

Działania projektowe były ewaluowane za pomocą ankiet online (Google forms, Answergarden. W początkowej fazie projektu przeprowadzono ewaluację wstępną, która miała na celu określenie oczekiwań uczestników projektu, ze szczególnym uwzględnieniem form i metod pracy. Wyniki ankiety po pierwszym półroczu usprawniły proces planowania projektu, wskazały na obszary zainteresowań i zadania, które przynoszą największą satysfakcję i radość zarówno uczniom jak i nauczycielom. Podobne znaczenia miała ewaluacja bieżąca po pierwszym roku projektu. Na koniec wszyscy uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą efektów pracy i dalszej współpracy. Przeprowadzona ewaluacja bieżąca i długoterminowa pozwoliła usprawnić pracę i planowanie, udoskonalić technikę prezentacji i publikowania materiałów, ustalić formę dalszej współpracy nad realizowanymi zadaniami projektu.

Zgromadzone na TwinSace materiały stanowią bogate źródło wiedzy na temat wybitnych kompozytorów europejskich oraz elementarną wiedzę dotyczącą zapisu nutowego, rytmizacji tekstów. Realizowane zadania są źródłem inspiracji do własnej twórczości muzycznej, plastycznej i literackiej. Można je wykorzystać w innych szkołach na wielu zajęciach: muzyka, plastyka, język angielski, historia, historia sztuki, drama, informatyka, wychowanie fizyczne, nauczanie zintegrowane itp. Quizy i krzyżówki pozwolą sprawdzić zdobytą wiedzę w sposób łatwy, a zarazem przyjemny. Opublikowane ebooki ze zbiorami wierszy i opowiadań mogą zostać wykorzystane do ćwiczeń w czytaniu i zachęcać innych uczniów do własnej twórczości literackiej. A dla tych , którzy chcą nauczyć się technik teatralnych i tanecznych ważnym miejscem są zakładki Workshops, gdzie znajdują się filmy video z instruktażem znanych i uznanych muzyków, aktorów itp. Stanowią one doskonały materiał poglądowy na lekcje tańca, dramy, muzyki, kół teatralnych.

 

…Ogromny entuzjazm uczniów i nauczycieli z czterech europejskich krajów do wspólnego muzykowania – gry na Boomwhackers i innych instrumentach muzycznych, zgłębiania wiedzy na temat wielkich kompozytorów i muzyków, chęć wspólnej zabawy w teatr (pantomima) były impulsem do założenia i realizacji projektu ‘Sound by Sound, Step by Step Together’. Zastosowano metodę projektu do wprowadzania elementarnej wiedzy muzycznej- odczytywanie zapisu nutowego,  rytmizacja, tworzenie układów tanecznych. Drama i pantomima pozwoliły na doskonałą zabawę w teatr pod bacznym okiem uznanego i cenionego aktora. Metoda CLIL została użyta w nauczaniu języka angielskiego oraz zwrotów w językach szkól partnerskich…

Koordynatorki

 

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu dostępne są na jego TwinSpace.