TEENS 4 TEENS

TEENS 4 TEENS

Przedmiot: 
język obcy
Nazwa szkoły: 
Zespół Szkół nr 9, Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów we Włocławku

Koordynator:
Małgorzata Tomczak-Walkusz

Szkoła partnerska:
Realschule Wedemark, Wedemark, Niemcy

Język projektu:
angielski

Strony internetowe:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p34423
http://twinblog.etwinning.net/24918/
http://etwinning-teens4teens.blogspot.com/

Nagrody i wyróżnienia:
I miejsce w ogólnopolskim konkursie “Nasz projekt eTwinning – VIII edycja 2012” w kategorii wiekowej 13-19 lat
II miejsce w Konkursie eTwinning 2011 w Niemczech, kategoria wiekowa 12-15 lat,
tytuł Najlepszy dziennik projektu – styczeń 2011 r.
Krajowa Odznaka Jakości w Niemczech i Polsce, Europejska Odznaka Jakości,

 

Cele projektu:

 • wspólne rozwiązywanie problemów nastolatków;
 • zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, przyswojenie nowych zwrotów i wyrażeń;
 • uatrakcyjnienie tradycyjnych lekcji;
 • efektywne rozwijanie kompetencji kluczowych;
 • poprawa umiejętności stosowania narzędzi TIK wykorzystania mediów jako narzędzia edukacyjnego;
 • przygotowanie do pracy samokształceniowej;
 • poznawanie kultur krajów partnerskich.

 

Inspiracją do stworzenia projektu TEENS 4 TEENS były doświadczenia w pracy z młodzieżą gimnazjalną, dla której atrakcyjna tematyka zajęć stanowi bardzo ważny czynnik motywujący do nauki. Nastolatki z dużym zaangażowaniem i kreatywnością podchodzą do zadań leżących w obszarze ich zainteresowań. Zgodnie z tezą, jaką stawia projekt, presja grupy rówieśniczej powoduje, że opinia kolegów i koleżanek jest lepiej przyjmowana niż opinia dorosłych. Tematyka projektu TEENS 4 TEENS dotyczy zajmujących młodzież problemów oraz relacji rówieśniczych. Poszczególne zadania zostały tak skonstruowane, żeby mobilizować uczniów do twórczej analizy informacji, wyciągania wniosków, dyskusji, dokonywania porównań oraz wyrażania własnych, czasem kontrowersyjnych opinii i poglądów.

W początkowej fazie działań uczestnicy przedstawili siebie, swoje szkoły i miejscowości, dodając wypowiedzi na wiki i forum, umieszczając zdjęcia i prezentacje. Wykonanie tych zadań pozwoliło uczniom poznać się wzajemnie i przygotować do dalszej współpracy.

Główną ideę projektu stanowiła praca nad problemami nastolatków podzielona na następujące zagadnienia: Teenage concerns, My style, Friends and friendship, Our likes and dislikes, Pocket money, Peer pressure oraz Attitude and behaviour, które były sukcesywnie realizowane przez obie grupy młodzieży. Do każdego z powyższych zagadnień młodzież wykonała szereg zadań, wśród których znalazła się wymiana poglądów i dyskusje na forum, gdzie uczestnicy wyrażali swoje opinie, odpowiadali na inne wątki i oceniali je. Uczniowie korzystali także ze specjalnego wątku – Teen Help Line, umożliwiającego podzielenie się problemami i uzyskanie – tak ważnych dla dzieci w tym wieku – porad od rówieśników. (1)Różnice w toku rozumowania rówieśników z zagranicy widoczne podczas wirtualnych dyskusji uświadomiły młodzieży, że nie tylko wiek, ale także miejsce zamieszkania determinuje poglądy na świat.

Świetnym pomysłem okazało się stworzenie ankiet tematycznych za pośrednictwem strony internetowej Zoomerang. Dzięki nim uczniowie otrzymali gotowe narzędzie do wykonania dogłębnej analizy porównawczej opinii polskich i niemieckich nastolatków na wybrane tematy. Wyniki badań ankietowych przedstawione zostały przez młodzież w formie diagramów i zdjęć, zaś wyciągnięte wnioski umieszczono na stronie TwinSpace zarówno w formie pisemnej, jak i audialnej. Działanie to, pomimo wysokiego poziomu trudności, okazało się najciekawszym i najchętniej wykonywanym przez młodzież.

Każda lekcja z eTwinningiem była przyjmowana entuzjastycznie. Szczególnie odpowiadało młodzieży używanie nowych technologii – ze względu na hobby czy nawet pasję, jaką stanowi praca przy komputerze. Dzięki temu młodzi uczestnicy wykonywali zadania niejako w naturalnym dla siebie środowisku, a zatem nauka stawała się przyjemnością a nie obowiązkiem.

Uczniowie regularnie wykonywali działania projektowe w pracowniach komputerowych. Głównym narzędziem dostępnym dla wszystkich uczestników projektu była platforma TwinSpace, do której każdy uczeń otrzymał login i hasło. Młodzież korzystała z indywidualnych skrzynek e-mailowych oraz chatroomu, komunikując się z nauczycielami i rówieśnikami z innych krajów. Przy realizacji projektu wykorzystane były również narzędzia do rejestracji głosu: Voki i Audicity.

Nauczyciele najczęściej porozumiewali się, wysyłając e-maile, jak również korzystając z programu Skype, Google documents, Google chat. Dzięki dobrej komunikacji zadania były wykonywane terminowo i z dużym zaangażowaniem.

Innowacyjność projektu polega na wprowadzeniu uczniów w środowisko międzynarodowe, które w zupełnie naturalny sposób sprawiło, że młodzież posługiwała się językiem angielskim. Ułatwieniem była tematyka dotycząca problemów nastolatków, czyli osobistych doświadczeń 14-15-letnich uczestników. W efekcie uczniowie znacznie poprawili znajomość słownictwa, funkcji językowych i gramatyki.

Uczestnicy od początku czuli, że projekt jest o nich i dla nich. Własne doświadczenia życiowe, poglądy i opinie, które mogli swobodnie prezentować i porównywać na forum międzynarodowym sprawiły, że atmosfera otaczająca działania projektowe stała się dla nich niezwykle przyjazna. Poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie, jakie dzięki niej uczniowie uzyskali, nie tylko przyczyniły się do bardziej efektywnej realizacji zadań, lecz na pewno zaprocentują w ich przyszłym życiu. (2)Otwartość i szczerość, z jaką większość uczniów podeszła do realizacji zadań pozwoliła nam, nauczycielom, zapoznać się z rozterkami dorastającej młodzieży, którą uczymy.

 

Osiągnięte rezultaty i korzyści:

 • materiały umieszczone na TwinSpace, dziennik projektu, blog;
 • artykuły, zdjęcia, prezentacje przedstawiające szkołę, miasto , tradycje i święta w Niemczech oraz Polsce, modę nastolatków i ich hobby;
 • ankiety opracowane dzięki stronie Zoomerang;
 • prezentacje i diagramy ukazujące wyniki badań ankietowych;
 • wnioski z przeprowadzonych ankiet w formie ustnej i pisemnej;
 • Guest zone (na TwinSpace) dla internautów zainteresowanych projektem;
 • rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku obcym;
 • lepsze opanowanie treści programowych z języka angielskiego przewidzianych dla III etapu edukacyjnego;
 • nabycie umiejętności brania odpowiedzialności za swoje prace publikowane w Internecie oraz wiedzy na temat praw autorskich;
 • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej;
 • budowanie postaw ciekawości i otwartości wobec innych kultur;
 • rozwinięcie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie;
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy;
 • nauka wzajemnego wspierania się w grupie.

 

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu:

Po otwarciu linku „projekty eTwinning” na stronie internetowej szkoły każdy rodzic, uczeń, nauczyciel i osoba zainteresowana działalnością Gimnazjum nr 3 może zapoznać się z projektami eTwinning realizowanymi w poszczególnych latach szkolnych, w tym również z przedsięwzięciem TEENS 4 TEENS. Projekt może być wykorzystany w całości lub dowolnie modyfikowany przez innych nauczycieli ze szkół europejskich we współpracy z jednym lub wieloma partnerami. Tematyka i podjęte działania mogą stać się inspiracją do własnych fascynujących pomysłów.