Time to Scratch

Time to Scratch

Przedmiot: 
Informatyka/TIK
Nazwa szkoły: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Żorach

Koordynator:
Beata Śleziona

Szkoła partnerska:
Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu (Turcja)

Obszary tematyczne:
języki obce, informatyka/TIK

Język:
angielski

TwinSpace projektu:
http://www.etwinning.pl/ciekawe-projekty/time-scratch

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Projekt powstał z inicjatywy szkoły polskiej, w której wszyscy uczniowie klasy IV w roku szkolnym 2014/2015 przystąpili do programu Koduj z Klasą i rozpoczęli naukę programowania w języku Scratch. Po zakończeniu realizacji tego projektu 50% uczniów pragnęło kontynuować naukę programowania. Postanowili więc spotykać się w ramach zajęć dodatkowych i kontynuować poznawanie programu Scratch oraz poszukać poprzez portal eTwinning partnerów do współpracy. Na ogłoszenie odpowiedziała szkoła z Ankary, której uczniowie uczestniczyli w projekcie Hour of code i również nie chcieli rozstawać się z kodowaniem. Partnerzy mieli wspólny cel – pokazać wychowankom, jak za pomocą programowania można zmieniać wirtualną rzeczywistość, a nie tylko biernie w niej uczestniczyć. Ustalili tematykę poszczególnych miesięcznych projektów, a uczniowie otrzymali pełną swobodę, co do ich realizacji. Mogli skorzystać z bazy – wzoru przygotowanego przez nauczyciela, jak i w pełni wykorzystać swoją kreatywność, realizować własne pomysły lub przetwarzać pomysły innych. Najważniejsze w tym procesie było to, że mogli dzielić się swoimi pomysłami, obserwować realizację tego samego tematu przez innych, uczyć się od siebie nawzajem. Dlatego każdy wypracowany program był publikowany w TwinSpace oraz założonych scratchowych studiach. Umożliwiało to uczniom podpatrywanie kodu stworzonego przez innych, nie tylko kolegów z klasy ale i kolegów z zagranicy – co było dodatkowym motywatorem do pracy.

Realizacja projektu została starannie zaplanowana, a na każdy miesiąc realizacji przewidziano oddzielne zadania. W styczniu uczniowie przygotowywali programy, w których prezentowali siebie i swoje szkoły, w lutym pracowano nad animacjami zimowo-wiosennymi. Marzec był okazją do zaprogramowania multimedialnej kartki świątecznej, w kwietniu uczniowie tworzyli gry edukacyjne. W maju powstały kartki okolicznościowe z okazji urodzin programu eTwinning. W czerwcu zespoły obu państw spotkały się na Skype.

Na potrzeby tworzonych programów komputerowych uczniowie tworzyli proste grafiki w programach graficznych, dokonywali edycji grafiki, jak i plików muzycznych. Korzystali m.in. z programu Paint oraz edytora grafiki online, programu Word oraz multimedialnego słownika polsko-angielskiego. Sprawnie korzystali z witryny scratch.mit.edu, na której publikowali swoje projekty oraz portali openclipart.com, bensound.com, w celu pobierania darmowych plików graficznych i muzycznych. Uczniowie szkoły polskiej tworzyli także proste filmiki w programie Movie Maker na temat pracy w projekcie, które publikowane były na telebimie i stronie szkoły.

Poprzez projekt udało poszerzyć treści zawarte w szkolnym zestawie nauczania o zajęcia z programowania w języku Scratch i wyposażyć uczniów w podstawowe kompetencje programistyczne, kształtować logiczne myślenie jak i umiejętności w zakresie tworzenia algorytmów. Projekt wspierał także realizację zapisów programu do zajęć komputerowych, gdyż dostarczył szeregu okazji do pracy w Internecie, korzystania z licencji Creative Common, poszanowania praw autorskich twórców programów oraz multimediów. Ważnym aspektem projektu było wskazanie uczniom, jak można twórczo wykorzystać nowoczesne technologie, a nie tylko biernie z nich korzystać, programowanie stało się alternatywą dla gier komputerowych. Poprzez tworzone projekty doskonalili także umiejętności z zakresu takich dziedzin jak język angielski, matematyka, przyroda, historia najbliższej okolicy i kraju, doskonalili też umiejętności artystyczne. Uczyli się cierpliwości, doprowadzania rozpoczętych zadań do końca, pracowitości (często praca dodatkowa także w domu), poszukiwania rozwiązania problemu, błędów. Projekt przyczynił się do podniesienia wiary uczniów we własne możliwości, podwyższenie samooceny, m.in. poprzez promowanie osiągnięć i dokonań uczniów w środowisku klasowym, szkolnym, pozaszkolnym (konferencja dyrektorów żorskich placówek), międzynarodowym. Poprzez udział w projekcie uczniowie uczyli się otwartości i szacunku do ludzi innej narodowości i kultury, obudziła się w nich ciekawość świata, udoskonalili umiejętności komunikacyjne.

Partnerzy korzystali z narzędzi dostępnych na portalu eTwinning oraz TwinSpace. Nauczyciele komunikowali się początkowo poprzez e-mail, później wykorzystywali pocztę TwinSpace. Każda ze szkół na bieżąco publikowała wypracowane materiały na stronach zakładanych w TwinSpace. Zaangażowani nauczyciele i uczniowie korzystali z kont TwinSpace i na bieżąco mogli śledzić i podpatrywać efekty pracy poszczególnych zespołów. Partnerzy uczyli się od siebie nawzajem – szkoła turecka miała duże doświadczenie w pracy na TwinSpace oraz w korzystaniu z takich narzędzi, jak np. Kahoot czy edytory grafiki online, tworzenie filmów i prezentacji, szkoła polska zaś doświadczenie w pracy w programie Scratch. Najcenniejszych doświadczeń dostarczył jednak bezpośredni kontakt nauczycieli i uczniów zaangażowanych w projekt poprzez program Skype. Uczniowie mieli możliwość poznania się, przedstawienia się w języku angielskim, wspólnych zabaw i konkursów na Kahoot. Na TwinSpace prezentowano opinie uczniów i nauczycieli m.in. o programowaniu w Scratch, za pośrednictwem Tricider głosowano na najciekawszą opinię.

Ważnym aspektem było wzajemne poznanie się. Opracowywano filmy o placówkach, miastach i krajach, publikowano zdjęcia, uczniowie przedstawili się programując prezentacje na własny temat. Szkoła turecka przygotowała sondaż na temat programu Scratch, w jego edycję włączyła się także szkoła polska. Obie grupy przygotowały dla uczniów poradnik na temat podstaw obsługi programu Scratch. Współpraca zaowocowała wymianą doświadczeń, była inspiracją do poznawania nowych możliwości tkwiących w TIK i stosowania ich w praktyce.

 

…Projekt stworzył uczniom możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technologii, m.in. programowania w języku Scratch. Głównymi jego zaletami były: uczenie się od siebie nawzajem, rozwijanie kreatywności i realizacja własnych pomysłów. W grupie projektowej znaleźli się uczniowie zdolni, uczniowie mający trudności edukacyjne jak i uczniowie zakwalifikowani do nauczania integracyjnego. Uczniowie zdolni, poprzez udział w projekcie, rozwijali swoje zainteresowania i pasje, pozostali zaś, poprzez osiągane sukcesy, znacznie podnieśli samoocenę i wiarę w swoje możliwości. Zostali dobrze zmotywowani do nauki języka angielskiego. Realizacja projektu wpłynęła na promocję placówki w środowisku lokalnym, środowisku dyrektorów i decydentów (konferencja), poszerzona została oferty zajęć dodatkowych, poszerzono katalog stosowanych metod, podniesiono poziom interdyscyplinarności nauczania łącząc treści z różnych dziedzin (zajęcia komputerowe, język angielski poza klasą – Skype, skrypty w j. angielskim, język polski, matematyka, zajęcia artystyczne, muzyka itp.). Projekt pozwolił mi nawiązać lepsze relacje z uczniami, umożliwił mi także realizację własnych pomysłów, a przede wszystkim rozwój własny poprzez obserwację pracy koordynatora z Turcji – który dzielił się doświadczeniem w zakresie realizacji programów eTwinning, a także pracy na TwinSpace. Umożliwił mi dzielenie się doświadczeniem w zakresie pracy w Scratch a, jako nauczycielowi nie będącemu anglistą, podnoszenie umiejętności w zakresie komunikacji w języku angielskim.

Koordynatorka

Wszystkie materiały znajdują się na TwinSpace projektu.