Tourism and social entrepreneurship

Tourism and social entrepreneurship

Przedmiot: 
Geografia
Szkoła: 
Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku

Koordynatorzy:
Agnieszka Pietnoczka, Kinga Domańska, Ewa Dyl

Szkoły partnerskie:
Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva-Sintra (Portugalia)
Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk (Chorwacja),

Obszary tematyczne:
obywatelstwo, ekonomia, języki obce, geografia, geologia, informatyka/TIK, historia, socjologia

Język:
angielski

TwinSpace projektu:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p105356/welcome

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

 

Celem projektu było rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, posługiwania się językiem angielskim w praktyce i wykorzystania narzędzi ICT. Działania projektowe posłużyły uczniom do poznania zagadnień ekonomicznych (popyt – podaż, netto – brutto, kalkulacja cen), nabycia umiejętności konstruowania narzędzi do rozpoznania potrzeb potencjalnych klientów (wyszukiwanie informacji, korzystanie z baz danych, ankiet, tabel i wykresów) i wykorzystania lokalnych zasobów do stworzenia odpowiedniej oferty. Zaangażowanie uczniów w działania projektowe miało uświadomić im wartość pracy zespołowej i potencjał turystyczny, wynikający z położenia geograficznego regionu. Współpraca z zagranicznymi partnerami umożliwiła porównanie kultury, warunków życia i perspektyw zawodowych młodzieży w różnych krajach Unii Europejskiej. Działania projektowe obejmowały różnorodne zadania: od zaprezentowania swoich kulinarnych upodobań przy pomocy różnych narzędzi TIK i zorganizowania świątecznego festynu, poprzez promocję swojego miasta, do stworzenia folderu z ofertami turystycznymi, wykorzystującymi wiedzę o branży gastronomiczno-noclegowej swojego regionu i jego atrakcji turystycznych.

Po raz pierwszy w Gimnazjum nr 1 w Szczecinku połączono naukę języka angielskiego z technologią informacyjną i elementami przedsiębiorczości. Uczniowie, pracując indywidualnie i w małych grupach również międzynarodowych, uczyli się zwrotów związanych z turystyką i branżą gastronomiczną. Powiększali swój zasób słownictwa w zakresie autoprezentacji i przepisów kulinarnych. Samodzielnie uczyli się wykorzystywać narzędzia ICT, tworząc wirtualne pocztówki w celu promowania swojego miasta i regionu, nagrywając filmy obrazujące proces powstawania ulubionych potraw, projektując logo projektu, współtworząc folder z propozycją wycieczek po Szczecinku i okolicach. W czasie pracy z uczniami wykorzystywano różne metody edukacyjne. Przeprowadzano burzę mózgów i dyskusje na tematy związane z wykonywaniem poszczególnych zadań. Służyło to rozwiązywaniu problemów i przyspieszało proces uczenia się nowych zagadnień. Podawanie argumentów “za” i “przeciw” pomagało w opracowywaniu prezentacji, nagrywaniu filmów, poszukiwaniu ofert miejscowych hoteli i lokali gastronomicznych, kalkulowaniu cen. Swoją kreatywność uczniowie mogli rozwijać w korzystaniu z zasobu narzędzi internetowych, ale również przy tworzeniu kwestionariuszy i quizu, badającego preferencje turystyczne portugalskich i chorwackich rówieśników.

Projekt był częścią programu dodatkowych zajęć edukacyjnych informatyczno – językowych, realizowanych w szkole w ciągu jednej godziny tygodniowo z podziałem na dwie grupy – grupę poszerzającą swe umiejętności z języka angielskiego i grupę poznającą w pracowni informatycznej różne narzędzia TIK. Obejmował takie zagadnienia z informatyki, znajdujące się w podstawie programowej jak: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, motywów, animacji i prezentacji multimedialnych; wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. Dzięki możliwościom pracy na platformie TwinSpace i wymianie informacji z uczniami z innych krajów europejskich uczestnicy projektu, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, docenili społeczne aspektów rozwoju i zastosowań informatyki. Od strony językowej projekt wyprzedzał niektóre zagadnienia zawarte w realizowanym programie nauczania w klasie pierwszej gimnazjum (żywienie, podróż i turystyka, elementy wiedzy o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej), co ułatwiło uczniom przyswojenie danego zasobu słownictwa i stworzyło okazję do lepszego utrwalenia nowych wiadomości i umiejętności na lekcjach języka angielskiego. Uczniowie pracowali nad projektem, wykonując zadania indywidualnie lub w grupach. Konsultowali swoje rozwiązania z koordynatorkami projektu (polonistką i dwoma nauczycielkami języków obcych). Celem takich działań było rozwinięcie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą, komunikowania się z pozostałymi kolegami i koleżankami, wyrażania swojego zdania w sposób zrozumiały i konkretny, umiejętności brania udziału w dyskusji oraz pracy zespołowej.

Do komunikacji pomiędzy partnerami służyły narzędzia dostępne na platformie TwinSpace. Istotne dla projektu sprawy (etapy pracy, harmonogram, ewentualni nowi partnerzy, terminy wykonywania zadań itp.) omawiane były na forum. Każdy z partnerów zakładał wątki z interesującymi go zagadnieniami i brał udział w dyskusjach toczonych pod pozostałymi tematami. W początkowych etapach projektu wszyscy nauczyciele spotykali się co poniedziałek na forum, na którym dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi postępu prac. Korzystali również ze skrzynki pocztowej TwinSpace oraz prywatnych adresów e-mailowych.

Polscy uczniowie mogli komunikować się ze swoimi europejskimi kolegami i koleżankami komentując ich wpisy na blogu i odnajdując się na portalach społecznościowych (Facebook). Efekty swojej pracy zamieszczali w wyznaczonych folderach do następujących zadań: Introduce yourself, We are cooking: our recipes, LogoEuroTours. Na blogu inspirowali swoich kolegów pokazywaniem narzędzi TIK, które wykorzystywali do wykonania poszczególnych zadań. Szczególnym przykładem współpracy między uczniami była wymiana przepisów i ich wykonanie na okazję świątecznych festynów. Przepisy umieszczali uczniowie samodzielnie w folderach, a następnie pobierali te, które chcieli wypróbować w domu razem z rodzicami. Wspólnie decydowaliśmy również o tym, co znajdzie się na stronie internetowej, stworzonej przez chorwackich uczniów i jaki będzie jej ostateczny kształt.

Jednym z ciekawszych sposobów poznania preferencji turystycznych chorwackich i portugalskich rówieśników było opracowanie ankiety (Quiz), zamieszczenie jej na TwinSpace i pobranie przez pozostałych uczestników projektu. Dzięki opublikowanym odpowiedziom polscy uczniowie dowiedzieli się, jakie atrakcje turystyczne chcieliby zobaczyć uczniowie z Portugalii i Chorwacji, w jaki sposób chcieliby spędzić swój wolny czas w Polsce. Oni także odpowiedzieli na pytania partnerów i na tej podstawie powstały foldery z propozycjami wycieczek po różnych regionach. Dzięki ankiecie i wymianie informacji między uczniami, mogli oni w bezpośredni sposób zapoznać się z upodobaniami swoich rówieśników i współpracować w grupach przy pomocy nauczycieli nad uszczegółowieniem oferty turystycznej. Częstotliwość wymiany informacji pozwalała na monitorowanie współpracy i wykonywanie zadań w odpowiednich terminach. Efekty prac poszczególnych grup uczniów zamieszczone zostały na blogu oraz na stronie internetowej, stworzonej przez grupę chorwacką.

Porozumiewając się na odległość za pomocą Internetu partnerzy uświadomili sobie, że potrzebują do tego nie tylko podstawowych programów (edytory tekstu, PowerPoint, Paint), ale również takich, które wymienianie się informacjami uczynią twórczym i ciekawym wydarzeniem. Poszukując różnych narzędzi TIK kierowali się zasadą, by pomagały one porządkować informacje i przekazywać je w atrakcyjny sposób, a praca z nimi była przyjemnością. Efektem tego dążenia do technologicznego uatrakcyjnienia współpracy są autoprezentacje w Glogster, przepisy w formie e-booka udostępnione na ISSUU oraz za pomocą aplikacji smore.com, logo w pdf, strona internetowa projektu, podsumowanie projektu w aplikacji cozzples.com, nagranie filmów, opracowanie ich w Windows Movie Maker oraz Photo Story 3 i udostępnienie filmów w serwisie YouTube, wirtualne pocztówki (PictureTrail) oraz obróbka zdjęć za pomocą programów Photoscape i GIMP.

Projekt odegrał bardzo ważną rolę w integracji zespołu klasowego oraz w zbudowaniu dobrych relacji między uczniami a wychowawcą. Pierwszoklasiści po raz pierwszy spotkali się z taką formą pracy, po raz pierwszy mieli możliwość doświadczyć międzynarodowej współpracy z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej. Przygotowywanie przepisów kulinarnych i słodyczy na świąteczny festyn wymagało większej współpracy uczniów z rodzicami, a rodziców z nauczycielami. Dzięki temu się wszyscy poznali się bliżej. Uczniowie doświadczali  samych pozytywnych emocji w czasie degustacji ich potraw przez zaproszonych gości. Okazało się, że świetnymi domowymi kuchcikami mogą być nie tylko dziewczęta, ale również chłopcy. Poznanie portugalskich i chorwackich smaków odkryło przed nimi nowy świat kulinarnych doznań i zachęciło do otwarcia się na inne kultury.

Za największy sukces projektu uważam otworzenie się uczniów na nowe doświadczenia, zaangażowanie rodziców w życie ich dzieci i szkoły, a także przełamanie stereotypu korzystania z Internetu przez nastolatka. Niezwykle ważnym było doznanie przez moich uczniów obcowania, chociażby wirtualnego tylko, z rówieśnikami z innych krajów europejskich. Dla większości z nich była to jedyna możliwość poznania ich kultury i obyczajów…

Agnieszka Pietnoczka

Wszystkie efekty współpracy zgromadzone są na TwinSpace projektu oraz jego stronie internetowej.

Partnerzy projektu poznali się w trakcie seminarium kontaktowego, zorganizowanego przez Krajowe Biuro eTwinning w Warszawie, w lipcu 2014 r.