Tydzień na feedback

Tydzień na feedback

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Opis kursu

Feedback, czyli informacja zwrotna, to termin wywodzący się z psychoterapii grupowej, treningu komunikacji interpersonalnej i szkoleń. Obecnie tłumaczony jest w znacznie szerszym kontekście, najczęściej jako odpowiedź na udzielone pytanie, wyjaśnienie zagadnienia, czy wypowiedź w ankiecie lub badaniu.

Podczas kursu skoncentrujemy się na uzyskiwaniu informacji zwrotnej w kontekście realizowanych projektów eTwinning i/lub lekcji. Poznamy narzędzia, które nas w tym wspomogą. Dotkniemy również, w minimalnym zakresie, “drugiej strony” feedbacku, czyli udzielania informacji zwrotnej.

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy chcą poznać narzędzia do pozyskiwania informacji zwrotnej. Kurs adresowany jest do nauczycieli różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych.

Wymagania wstępne

Kurs ma charakter praktyczny i wymaga podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera. Uczestnik kursu powinien m.in. posiadać umiejętność posługiwania się:

 • przeglądarką internetową i pocztą elektroniczną,
 • platformą Moodle od strony Studenta (uczestnika).

Ponadto uczestnik powinien mieć dostęp do komputera wyposażonego w:

 • aplikację Adobe Reader,
 • dostęp do Internetu,

oraz mieć włączoną w przeglądarce możliwość przyjmowania plików cookies (ciasteczek).

Cele kursu

Uczestnik:

 • usystematyzuje wiedzę w zakresie pozyskiwania informacji zwrotnej,
 • dokona refleksji w zakresie udzielania i odbierania feedbacku,
 • pozna przykładowe narzędzia do zbierania feedbacku,
 • uzyska informację zwrotną, korzystając z: AnswerGarden, Mentimeter i Crowdsignal,
 • dowie się, jak uzyskać informację zwrotną, korzystając z narzędzi TwinSpace i Classroomscreen Classic Poll.

Organizacja zajęć

Kurs jest realizowany przez Internet na platformie zdalnego nauczania Moodle (https://kursy.etwinning.pl). Nabór Uczestników prowadzony jest poprzez formularz udostępniony na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe.

Problematyka szkolenia została udostępniona w czterech modułach tematycznych:

 1. Szczypta teorii. Znajdują się w nim: materiał teoretyczny, jedno obowiązkowe zadanie do wykonania, podlegające ocenie.
 2. Pozyskiwanie informacji zwrotnej. Znajdują się w nim: materiał teoretyczny, linki do tematycznych zasobów zewnętrznych, trzy obowiązkowe zadania do wykonania, podlegające ocenie.
 3. Udzielanie informacji zwrotnej. Znajdują się w nim: materiał teoretyczny, linki do tematycznych zasobów zewnętrznych, jedno obowiązkowe zadanie do wykonania, podlegające ocenie.
 4. Odbieranie informacji zwrotnej. Znajdują się w nim: linki do tematycznych zasobów zewnętrznych, jedno obowiązkowe zadanie do wykonania, podlegające ocenie.

Uczestnicy kursu mają do niego dostęp przez 24 godz. na dobę i 7 dni w tygodniu.

Kurs będzie realizowany przez tydzień (14 godz. pracy własnej Uczestnika), w czasie którego Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z materiałami teoretycznymi i wykonania zaplanowanych w kursie zadań. Wszystkie przewidziane programem kursu materiały zostaną „odkryte” w pierwszym dniu kursu tak, aby Uczestnicy mieli możliwość realizowania treści w swoim tempie i z uwzględnieniem swojej czasowej dostępności. Ostatecznym terminem wykonania zadań jest ostatni dzień kursu (do godz. 23:59). Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione zostaną dwie ankiety ewaluacyjne oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Wyniki za ocenione zadania Uczestnicy będą mogli zobaczyć w zakładce Oceny.

Warunki zaliczenia

 • Bieżąca analiza udostępnionych materiałów,
 • wypełnienie dwóch ankiet ewaluacyjnych udostępnionych w module „Podsumowanie”,
 • wykonanie sześciu ocenianych zadań,
 • uzyskanie min. 75% punktów (9 punktów) ze wszystkich możliwych do uzyskania (12 punktów).

Zasady uczestnictwa

Procedury komunikacyjne obowiązujące wszystkich Uczestników kursu:

 • Forum aktualności – służy do rozwiązywania bieżących spraw organizacyjnych;
 • Forum pomocy – jest wspólne dla wszystkich modułów tematycznych, a jego celem jest rozwiązywanie sygnalizowanych przez Uczestników (również na forum) problemów i trudności pojawiających się podczas pracy online;
 • Forum „Poznajmy się” – służy do przedstawienia się innym Uczestnikom szkolenia;
 • Wiadomości – służą do bezpośredniego (prywatnego) kontaktu między Uczestnikami kursu i prowadzącym.

Jeśli Uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od dnia rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorką kursu jest Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl