Tydzień na upowszechnianie rezultatów w synergii eTwinning i Erasmus+

Tydzień na upowszechnianie rezultatów w synergii eTwinning i Erasmus+

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli chcących poszerzyć wiedzę na temat sposobów efektywnego łączenia działań realizowanych w ramach programów eTwinning i Erasmus+ oraz rozwinąć swoje umiejętności wypracowywania i upowszechniania wysokiej jakości efektów projektowych.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania plikami i folderami;
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową;
 • posiadanie konta pocztowego e-mail;
 • wskazane jest, aby każdy użytkownik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Cele kursu

 • poznanie możliwości, które daje synergia programów eTwinning i Erasmus+;
 • rozwinięcie umiejętności skutecznego planowania działań projektowych z wykorzystaniem narzędzi TIK: Kalendarz Google, Dokumenty Google;
 • zapoznanie się z bezpieczną przestrzenią TwinSpace – idealnym miejscem na dokumentowanie bieżących działań projektowych;
 • nabycie umiejętności wypracowywania i upowszechniania rezultatów projektowych w estetyczny, przejrzysty sposób;
 • opanowanie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK umożliwiającymi atrakcyjną prezentację efektów projektu: Canva, Wakelet, Issuu, AnswerGarden;
 • budowanie umiejętności samokształcenia w oparciu o zasoby dostępne na platformie Moodle.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają możliwości, jakie oferuje program eTwinning w celu wspierania działań realizowanych w ramach akcji programu Eramus+. Uczestnicy nauczą się planować działania w synergii eTwinning i Eramus+, dokumentować realizowane projektowe działania z wykorzystaniem bezpiecznej przestrzeni TwinSpace, opracowywać projektowe rezultaty i prezentować je w atrakcyjny dla odbiorcy sposób za pomocą intuicyjnych narzędzi TIK.

Treści merytoryczne kursu zostały podzielone na 5 modułów.

Moduł 1 poświęcony jest możliwościom oferowanym przez program eTwinning w ramach wspierania projektów Erasmus+. Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi działaniami projektowymi łączącymi obydwa programy. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 2 dotyczy rozwijania umiejętności planowania działań projektowych w taki sposób, aby harmonogram projektu był przejrzysty i zrozumiały zarówno dla uczestników, jak i dla odbiorców projektu. Uczestnicy nauczą się planować współpracę pomiędzy projektowymi partnerami za pomocą Kalendarza Google. Dowiedzą się również, jak współpracować przy tworzeniu harmonogramu projektu dzięki Dokumentom Google. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W Module 3 uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystywać bezpieczną przestrzeń TwinSpace do bieżącego dokumentowania przebiegu projektowych działań. Nauczą się tworzyć strony i podstrony, dodawać wypracowane materiały i organizować spotkania on-line.

W Module 4 uczestnicy nauczą się opracowywania i przedstawiania wypracowanych efektów projektu w atrakcyjny, czytelny i jasny sposób. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie, łączące Moduły 3 i 4.

Moduł 5 poświęcony jest narzędziom TIK przydatnym do dokumentowania i upowszechniania efektów projektowych działań. Uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie wykorzystywać: Canvę, Wakelet, Issuu, AnswerGarden. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Treści szkoleniowe

W każdym z 5 modułów kursu znajduje się materiał teoretyczny i niezbędne instrukcje. W modułach 1, 2, 4 i 5 znajduje się obowiązkowe zadania do wykonania.

Wstęp

Moduł 1 – Jak eTwinning wspiera Erasmus+?

 • Przewodnik: Synergia eTwinning i Eramus+ – najważniejsze informacje
 • Przykładowe działania projektowe realizowane w synergii eTwinning i Erasmus+
 • Zadanie 1

Moduł 2 – Planowanie zadań projektowych w synergii eTwinning i Eramus+ w celu usprawnienia procesu wypracowywania projektowych rezultatów

 • Jak planować projektowe działania, aby ułatwić uczestnikom wypracowywanie rezultatów?
 • Przewodnik: Kalendarz Google – narzędzie umożliwiające współpracę w procesie planowania
 • Przewodnik: Dokumenty Google – wspólne tworzenie projektowego harmonogramu
 • Zadanie 2

Moduł 3 – Dokumentowanie rezultatów projektu za pomocą platformy TwinSpace

 • Przewodnik: TwinSpace – bezpieczna przestrzeń projektowa
 • Przewodnik: Dodawanie stron i podstron do projektowego TwinSpace
 • Przewodnik: Dodawanie wypracowanych materiałów do projektowego TwinSpace
 • Przewodnik: Aktywna współpraca na projektowym TwinSpace – chat i spotkania online

Moduł 4 – Atrakcyjna prezentacja rezultatów projektu

 • Przewodnik: Jak w atrakcyjny sposób zorganizować projektową przestrzeń?
 • Zadanie 3

Moduł 5 – Narzędzia do upowszechniania rezultatów projektu

 • Przewodnik: Canva – nie tylko prezentacje
 • Przykłady efektów projektowych stworzonych w Canvie
 • Przewodnik: Wakelet – projektowe kolekcje
 • Przykłady efektów projektowych stworzonych za pomocą aplikacji Wakelet
 • Przewodnik: Issuu – szybkie tworzenie publikacji online
 • Przykłady publikacji projektowych stworzonych w Issuu
 • Przewodnik: AnswerGarden – sprawne zbieranie i udostępnianie opinii uczestników projektu
 • Zadanie 4

Podsumowanie

Harmonogram kursu

 1. Kurs „Tydzień na upowszechnianie rezultatów w synergii eTwinning i Erasmus+” trwa od poniedziałku od godz. 9:00 do następnego poniedziałku do godz. 23.55, obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i składa się z 5 modułów.
 2. Wszystkie treści kursu zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9:00; na zapoznanie się z materiałami oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do dnia zakończenia kursu (następny poniedziałek), do godziny 23:55.
 3. Moduły składają się z części instruktażowej (moduły 1,2,3,4,5) i zadaniowej (moduły 1,2,4,5).
 4. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych i treści zadań; uczestnik powinien zarezerwować codziennie co najmniej 1-2 godziny prywatnego czasu i pracować systematycznie.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania wszystkich zaplanowanych zadań.
 6. W przypadku napotkania trudności, uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do prowadzącego kurs lub innych uczestników kursu.
 7. W przedostatnim dniu kursu (niedziela) zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym znajdują się ankiety ewaluacyjne.

Zasady oceniania i zaliczenia kursu

 1. Zadania wykonane przez uczestników są oceniane przez trenera kursu w sposób punktowy.
 2. Do ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia niezbędne jest uzyskanie 75% maksymalnej liczby punktów. Maksymalna liczba punktów w tym kursie to 16, co oznacza, że uczestnik, który otrzyma 12 punktów ukończy kurs.
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.
 4. Po zaliczeniu kursu, uczestnik pobiera i drukuje sobie certyfikat z ostatniego modułu kursu (Podsumowanie).

Pozostałe zasady

 1. Jeśli uczestnik przerwie kurs lub nie wywiąże się z wymaganych zadań i zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od początku w całości.
 2. Rolą prowadzącego nie jest pokazywanie uczestnikom zadań do późniejszego odtworzenia, lecz wspieranie ich podczas realizowania owych zadań, natomiast pomocy uczestnicy powinni poszukiwać przede wszystkim w grupie.
 3. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi.
 4. Prowadzący kurs może w trakcie kursu utworzyć wydarzenie na żywo na portalu eTwinning Live. Informacja o takim wydarzeniu pojawi się wówczas na forum, a uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu. Zadanie to nie będzie punktowane.
 5. Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (tekst ujednolicony Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
 6. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety.
 7. Kurs jest bezpłatny.

Autorką kursu jest Monika Mojsiejonek.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl