Tydzień z Genial.ly

Tydzień z Genial.ly

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatne narzędzia aplikacji Genial.ly do tworzenia interaktywnych prezentacji, obrazów, infografik i quizów.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie tworzenia prostych prezentacji multimedialnych, tworzenia folderów, posiadanie konta e-mail oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Mimo, iż prezentowana podczas kursu aplikacja jest dostępna wyłącznie w wersji anglojęzycznej, do jego realizacji nie jest wymagana znajomość języka obcego ponieważ materiały dydaktyczne do kursu zostały opracowane w języku polskim.

Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
 • poznanie przykładowego narzędzia Web 2.0 do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela
 • nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy będą poznawać narzędzia do tworzenia interaktywnych prezentacji i obrazów, infografik i quizów online dostępnych w ramach wykorzystania bezpłatnych narzędzi aplikacji Genial.ly. Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści szkoleniowe

 1. Interaktywne prezentacje
 • Zakładanie konta w aplikacji Genial.ly
 • Tworzenie interaktywnej prezentacji w aplikacji Genial.ly
 • Dodawanie animacji i interaktywnych elementów do prezentacji
 • Zapisywanie, publikowanie i udostępnianie prezentacji
 • Linki do przykładowych prezentacji
 • Zadanie 1
 1. Interaktywne quizy
 • Tworzenie quizu typu prawda/fałsz
 • Wstawianie slajdów i przejść w quizie typu prawda/fałsz – film
 • Przykład quizu typu prawda/fałsz
 • Tworzenie quizu typu Where is ….? Gdzie jest ….?
 • Wstawianie slajdów i przejść w quizie typu Gdzie jest…? – film
 • Przykład quizu typu Gdzie jest…?
 • Tworzenie quizu w szablonie podstawowym
 • Wstawianie slajdów i przejść w quizie – szablon podstawowy – film
 • Przykład quizu – szablon podstawowy
 • Zadanie 2
 1. Infografiki w układzie pionowym i poziomym
 • Tworzenie infografiki w układzie pionowym
 • Przykład infografiki w układzie pionowym
 • Tworzenie infografiki w układzie poziomym
 • Przykład infografiki w układzie poziomym
 • Zadanie 3
 1. Interaktywny obraz
 • Tworzenie interaktywnego obrazu
 • Przykład interaktywnego obrazu
 • Jak przygotować interaktywny obraz – film
 • Zadanie 4
 1. Podsumowanie
 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w trzech częściach:

Moduły 1 i 2 zostaną odsłonięte w poniedziałek do godz. 9. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do środy, do godz. 23.55.

Moduły 3 i 4 zostaną odsłonięte w czwartek do godz. 9. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do poniedziałku, do godz. 23.55.

Moduł 5 zostanie odsłonięty najpóźniej w ostatnim dniu kursu, w którym udostępniona zostanie ankieta ewaluacyjna oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem,

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorką kursu jest Aneta Wilk.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl