Tydzień z GoConqr

Tydzień z GoConqr

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

 Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatne narzędzia aplikacji GoConqr do tworzenia materiałów dydaktycznych w formie prezentacji, kart obrazkowych, map mentalnych, notatek i quizów.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie tworzenia prostych prezentacji multimedialnych, tworzenia folderów, posiadanie konta e-mail oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Mimo, iż prezentowana podczas kursu aplikacja jest dostępna wyłącznie w wersji anglojęzycznej, do jego realizacji nie jest wymagana znajomość języka obcego, ponieważ materiały dydaktyczne do kursu zostały opracowane w języku polskim.

Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
 • poznanie przykładowego narzędzia Web 2.0 do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela
 • nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy będą poznawać narzędzia do tworzenia materiałów dydaktycznych w formie prezentacji, kart obrazkowych, map mentalnych, notatek i quizów dostępnych w ramach wykorzystania bezpłatnych narzędzi aplikacji GoConqr. Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści kursu zostały podzielone na 5 modułów z obowiązkowymi zadaniami do wykonania.

Treści szkoleniowe

 1. Prezentacje
 • Zakładanie konta w aplikacji GoConqr
 • Tworzenie prezentacji w aplikacji GoConqr – wybór szablonu
 • Tworzenie prezentacji w aplikacji GoConqr – edytowanie prezentacji i zarządzanie prezentacją
 • Przykładowa prezentacja – link
 • Aplikacja GoConqr – link
 • Zadanie 1
 1. Karty obrazkowe
 • Tworzenie kart obrazkowych (flashcards) w aplikacji GoConqr
 • Przykładowy zestaw kart obrazkowych – geografia
 • Przykładowy zestaw kart obrazkowych – program eTwinning
 • Zadanie 2
 1. Mapy mentalne i notatki
 • Tworzenie mapy mentalnej w aplikacji GoConqr
 • Przykładowa mapa mentalna – link
 • Zadanie 3a
 • Tworzenie notatki w aplikacji GoConqr
 • Przykładowa notatka – link
 • Zadanie 3b
 1. Quizy
 • Tworzenie quizów w aplikacji GoConqr – wprowadzenie
 • Quiz typu wielokrotny wybór (Multiple Choice)
 • Quiz typu pola wyboru (Checkboxes)
 • Quiz typu prawda czy fałsz (True or False)
 • Przykładowe quizy – linki
 • Quiz typu wypełniane luk tekstem (Fill-The-Blanks with: Text)
 • Quiz typu wybieranie odpowiedzi z rozwijanej listy (Fill-The-Blanks with: Dropdown)
 • Quiz typu przeciąganie i upuszczanie słów (Fill-The-Blanks with: Drag and Drop)
 • Przykładowe quizy – linki
 • Quiz typu podpisywanie obrazka tekstem (Label image with: Text)
 • Quiz typu oznaczanie obrazka – wybór słów z rozwijanej listy (Label image with: Dropdown)
 • Quiz typu oznaczanie obrazka – przeciąganie i upuszczanie słów (Label image with: Drag and Drop)
 • Przykładowe quizy – linki
 • Zadanie 4 
 1. Podsumowanie
 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w trzech częściach:

Moduły 1 i 2 zostaną odsłonięte w poniedziałek do godz. 9. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do środy, do godz. 23.55.

Moduły 3 i 4 zostaną odsłonięte w czwartek do godz. 9. Na zapoznanie się z materiałami do modułów i wykonanie zadań uczestnicy będą mieć czas do poniedziałku, do godz. 23.55.

Moduł 5 zostanie odsłonięty najpóźniej w ostatnim dniu kursu, w którym udostępniona zostanie ankieta ewaluacyjna oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem,

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorka kursu jest Aneta Wilk.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o ukończonym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl