Tydzień z grafiką wektorową

Tydzień z grafiką wektorową

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z grafiką wektorową” przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, a także wszystkich nauczycieli zainteresowanych poznaniem podstawowych możliwości programu INKSCAPE i nabyciem umiejętności praktycznego wykorzystania jego możliwości w projektach eTwinning oraz w codziennej pracy.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, instalowania i uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego,
a także umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie i zapisywania grafiki. Wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski wszystkie najważniejsze polecenia. Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają możliwości programu do grafiki wektorowej INKSCAPE. Udział w kursie pozwoli na poznanie i przećwiczenie działania podstawowych narzędzi stosowanych w pracy grafików, na co dzień wykorzystujących płatny program CORELDRAW. Program INKSCAPE oferuje podobne możliwości (oczywiście bez tak rozbudowanego interfejsu), będąc jednocześnie programem bezpłatnym. Uczestnicy dowiedzą się, na czym polega grafika wektorowa i dlaczego w wielu zastosowaniach jest zdecydowanie lepsza od grafiki wykorzystującej bitmapy (np. zdjęcia jpg). Każdy będzie mógł porównać jakość obu metod obróbki grafiki.

Wszyscy uczestnicy wykonają obowiązkowe zadania w planowanych 4 modułach – od prostych wzorów i szablonów, do grafiki bardziej skomplikowanej (od prostych rysunków do tworzenia skomplikowanych dyplomów, czy zaproszeń). Wykorzystają narzędzia graficzne oferowane przez program, nauczą się importować i eksportować obrazy. Poznają także zagadnienia związane z przygotowaniem materiału do druku na drukarkach domowych lub w punktach wykorzystujących inne metody wydruku. Dla osób zainteresowanych przygotowany jest także moduł dotyczący działania programu CORELDRAW, ponieważ w wielu szkołach może być on dostępny w pracowniach komputerowych.

Kurs składa się z czterech modułów, w których uczestnicy będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem i obsługą programu. Wykonają także dwa zadnia obowiązkowe (oceniane) i dwa zadania dodatkowe (nie wpływające na ocenę końcową i zaliczenie).

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną.

Cele kursu

  • poznanie podstawowych narzędzi programu INKSCAPE w stopniu wystarczającym do samodzielnego z niego korzystania,
  • nabycie umiejętności tworzenia, edytowania, formatowania kształtów,
  • sprawne posługiwanie się podstawowymi, najczęściej wykorzystywanymi poleceniami i narzędziami programu,
  • wykorzystanie bardziej skomplikowanych poleceń i narzędzi programu oraz tworzenia grafik wektorowych na podstawie obrazów (jpg),
  • nabycie umiejętności wykonywania wybranych zadań i poleceń na różne sposoby (skróty klawiaturowe),
  • nabycie umiejętności przygotowania materiału do druku,
  • porównanie wybranych funkcji w programach INKSCAPE i CORELDRAW,
  • poznanie serwisów internetowych udostępniających grafikę będącą w domenie publicznej lub dostępną na licencji Creative Commons,
  • umiejętne organizowanie samokształcenia oraz sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Moduł I

Zapoznanie z programem i stroną domową INKSCAPE, instalacja i konfiguracja programu.
Pierwsze kroki: Zapoznanie z wyglądem okna programu i jego głównymi elementami. Dostosowanie okna do potrzeb użytkownika. Wyjaśnienie znaczeń przycisków/narzędzi.

Wyjaśnienie różnic między programem do grafiki wektorowej, a innymi programami do obróbki zdjęć (porównanie obrazów – zdjęć).

Moduł II

Pierwsze działania w programie. Rysowanie podstawowych figur, wykorzystanie tekstu. Wypełnienie kolorem. Obramowanie. Przekształcenia figur: obrót, rozciągnięcie, powiększanie, pomniejszanie. Wykonanie pierwszych rysunków. Zaznajomienie się praktyczne z narzędziami oferowanymi przez program.

Zadanie I. Wykonanie obrazka zbliżonego do otrzymanego w module wzorca (ZAPROSZENIE)

Moduł III

Zaawansowane funkcje programu. Przeciąganie do prowadnic, cień, wprowadzanie tekstu. Importowanie obrazów (jpg) i wykorzystanie ich w przygotowaniu zadania 2. Wektoryzacja obrazów (jpg) np. obrys i jego przekształcenia. Zapisywanie pliku i eksport do innych formatów.

Zadanie II Przygotowanie dyplomu lub zaproszenia z wykorzystaniem narzędzi omówionych w trakcie kursu.

Moduł IV

Podobieństwa i różnice między INKSCAPE, a CORELDRAW. Możliwości programu COREL (na wybranych przykładach) – dla zainteresowanych (w przypadku posiadania tegoż w pracowniach szkolnych).

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://moodle.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzone jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na forach pomocy umieszczonych przy każdym module. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie co najmniej 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie.

Treści kursu zostaną udostępnione w trzech częściach: w poniedziałek do godziny 9.00 zostanie udostępniony moduł 1, we wtorek do godziny 9.00 zostanie udostępniony moduł 2,  w czwartek do godziny 9.00 zostanie udostępniony moduł 3, w sobotę do godziny 9.00 zostanie udostępniony moduł 4.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępniona jest ankieta ewaluacyjna oraz informacja zwrotna o zaliczeniu kursu, widoczna także w dzienniku „Oceny”.

Autorem kursu jest Jarosław Usowicz.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Zasady oceniania i zaliczenia kursu

W kursie zaplanowano 2 obowiązkowe zadania do wykonania, za które można otrzymać łącznie 25 punktów.

Przewidziano następującą punktację:
Zadanie 1 – maksymalnie 10 punkty.

Zadanie 2 – maksymalnie 15 punktów.

Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie obu zadań i zdobycie co najmniej 19 punktów (75%).
Każdy uczestnik jest także zobowiązany do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl