Tydzień z InstaLing

Tydzień z InstaLing

 

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatny program InstaLing do skutecznej nauki zasad ortograficznych oraz nauki i utrwalania nowych słówek z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak tworzyć klasy, kartkówki, sprawdziany, ćwiczenia oraz jak monitorować pracę uczniów.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem, posiadanie konta e-mail oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Program InstaLing dostępna jest w języku polskim.

Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej,
 • zapoznanie z programem, który poprzez wyrobienie nawyku systematyczności u uczniów pomaga w skutecznej nauce zasad ortograficznych oraz nauce i utrwalaniu słownictwa w wybranych językach obcych,
 • nabycie umiejętności monitorowania pracy uczniów,
 • nabycie umiejętności opracowywania ćwiczeń, kartkówek oraz sprawdzianów w programie InstaLing,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają zasady działania programu InstaLing. Nauczą się tworzyć klasy, dodawać słownictwo, tworzyć kartkówki, ćwiczenia i sprawdziany. Poznają sposoby monitorowania pracy uczniów z programem InstaLing. Program jest idealnym uzupełnieniem realizacji podstawy programowej.

Treści kursu zostały podzielone na 6 modułów.

 • W module 1 uczestnicy  zapoznają się z podstawami naukowymi, które posłużyły twórcom programu InstaLing do jego opracowania oraz podzielą się swoimi sposobami na skuteczne utrwalanie słownictwa.  Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.
 • W module 2 uczestnicy dowiedzą się jak zarejestrować się w programie InstaLing. Dostaną także dostęp do poradnika metodycznego. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2.
 • W module 3 uczestnicy zapoznają się z się z instrukcją tworzenia klas. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.
 • W module 4 uczestnicy zapoznają się ze sposobami monitorowania pracy uczniów oraz przykładowym sposobem oceniania. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.
 • W module 5 uczestnicy nauczą się tworzyć kartkówki, sprawdziany oraz ćwiczenia. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 5.
 • W module 6 uczestnicy dowiedzą się jak otrzymać certyfikaty dla nauczyciela i szkoły oraz dyplomy dla uczniów. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 6.
 • Moduł Podsumowanie – uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Treści szkoleniowe

 1. Nauka słownictwa
 • Podstawy naukowe
 • Wymiana doświadczeń – skuteczne sposoby na naukę zasad ortograficznych oraz słownictwa w języku obcym
 • Zadanie 1

 

 1. Wprowadzenie do InstaLing
 • Link do strony InstaLing
 • Link do poradnika metodycznego
 • Rejestracja do programu
 • Zadanie 2

 

 1. Zakładanie klas
 • Zakładanie klas – materiał dydaktyczny
 • Zadanie 3

 

 1. Raporty i ocenianie
 • Raporty – materiał dydaktyczny
 • Ocenianie – materiał dydaktyczny
 • Zadanie 4

 

 1. Kartkówki, sprawdziany i ćwiczenia
 • Kartkówki i sprawdziany – materiał dydaktyczny
 • Ćwiczenia – materiał dydaktyczny
 • Zadanie 5

 

 1. Uczeń w InstaLing
 • Certyfikaty i dyplomy – zasady
 • Uczeń w InstaLing – materiał dydaktyczny
 • Zadanie 6

 

 1. Podsumowanie
 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Wszystkie treści szkoleniowe zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu będzie wykonanie przez uczestnika wszystkich obowiązkowych zadań.

Autorka kursu: Małgorzata Łaska

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl