Tydzień z nauką w ruchu (Actionbound)

Tydzień z nauką w ruchu (Actionbound)

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Opis kursu

Zwykło się mawiać, że „ruch to zdrowie”. Tymczasem ma on pozytywny wpływ nie tylko na naszą kondycję fizyczną, ale też psychiczną. Paul E. Dennison, amerykański twórca kinezjologii edukacyjnej, powiedział, że „ruch jest drzwiami do uczenia się”. Warto zatem wykorzystać naturalną skłonność dzieci do ruchliwości, aby ułatwić im procesy poznawcze.

Podczas kursu przyjrzymy się m.in. metodzie Total Physical Response – technice reagowania całym ciałem – dedykowanej do nauki języka angielskiego. Skoncentrujemy się na jej praktycznym wykorzystaniu nie tylko na zajęciach języka obcego. Poznamy również aplikację Actionbound wspomagającą realizację gier terenowych oraz, zapomnianą nieco, zabawę w podchody, jako sposób na nietuzinkowe zajęcia w budynku.

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z nauką w ruchu” przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy chcą wykorzystać naturalną skłonność dzieci do ruchliwości, aby wspomóc ich proces uczenia się. Kurs adresowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego oraz do nauczycieli różnych przedmiotów z II etapu edukacyjnego.

Wymagania wstępne

Kurs ma charakter praktyczny i wymaga podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera. Uczestnik kursu powinien m.in. posiadać umiejętność posługiwania się:

 • przeglądarką internetową i pocztą elektroniczną,
 • platformą Moodle od strony Studenta (uczestnika),
 • programem do edycji tekstów, w tym łączenia w dokumencie elementów tekstowych i graficznych,
 • opcją zapisu pliku w formacie PDF,
 • programem do tworzenia zrzutów ekranu.

Ponadto uczestnik powinien mieć dostęp do komputera wyposażonego w:

 • aplikację Adobe Reader,
 • aplikację do tworzenia dokumentów (tekst + obraz),
 • dostęp do Internetu,

oraz mieć włączoną w przeglądarce możliwość przyjmowania plików cookies (ciasteczek).

Cele kursu

Uczestnik pozna sposoby wykorzystania metody Total Physical Response do wspomagania procesu ucznia się, nie tylko na zajęciach z języka angielskiego, będzie posiadał umiejętność pracy w aplikacji Actionbound.

Organizacja zajęć

Kurs jest realizowany przez Internet na platformie zdalnego nauczania Moodle (https://kursy.etwinning.pl). Nabór Uczestników prowadzony jest poprzez formularz udostępniony na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe.

Problematyka szkolenia została udostępniona w trzech modułach tematycznych:

 1. „Otwórz drzwi”. Znajdują się w nim: materiał teoretyczny, linki do tematycznych zasobów zewnętrznych, dwa obowiązkowe zadania do wykonania, podlegające ocenie.
 2. „Ruszamy w teren”. Znajdują się w nim: materiał teoretyczny, link do strony aplikacji, linki do tematycznych zasobów zewnętrznych, dwa obowiązkowe zadania do wykonania, podlegające ocenie.
 3. „Na tropie przygody”. Znajdują się w nim: materiał teoretyczny, linki do tematycznych zasobów zewnętrznych, jedno obowiązkowe zadanie do wykonania, podlegające ocenie.

Uczestnicy kursu mają do niego dostęp przez 24 godz. na dobę i 7 dni w tygodniu.

Kurs będzie realizowany przez tydzień (14 godz. pracy własnej Uczestnika), w czasie którego Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z materiałami teoretycznymi i wykonania zaplanowanych w kursie zadań. Wszystkie przewidziane programem kursu materiały zostaną „odkryte” w pierwszym dniu kursu tak, aby Uczestnicy mieli możliwość realizowania treści w swoim tempie i z uwzględnieniem swojej czasowej dostępności. Ostatecznym terminem wykonania zadań jest ostatni dzień kursu (do godz. 23:59). Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione zostaną dwie ankiety ewaluacyjne oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Uczestnicy znajdą w nim również forum „Pochwal się swoimi pomysłami”, gdzie chętni będą mogli pokazać innym Uczestnikom kursu swoje rozwiązania zadań.

Wyniki za ocenione zadania Uczestnicy będą mogli zobaczyć w zakładce Oceny.

Warunki zaliczenia

 • Bieżąca analiza udostępnionych materiałów,
 • wypełnienie dwóch ankiet ewaluacyjnych udostępnionych w module „Podsumowanie”,
 • wykonanie czterech ocenianych zadań,
 • uzyskanie min. 75% punktów (31,5 punktów) ze wszystkich możliwych do uzyskania (42 punkty).

Zasady uczestnictwa

Procedury komunikacyjne obowiązujące wszystkich Uczestników kursu:

 • Forum aktualności – służy do rozwiązywania bieżących spraw organizacyjnych;
 • Forum pomocy – jest wspólne dla wszystkich modułów tematycznych, a jego celem jest rozwiązywanie sygnalizowanych przez Uczestników (również na forum) problemów i trudności pojawiających się podczas pracy online;
 • Forum „Poznajmy się” – służy do przedstawienia się innym Uczestnikom szkolenia;
 • Wiadomości – służą do bezpośredniego (prywatnego) kontaktu między Uczestnikami kursu i prowadzącym.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od dnia rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorem kursu jest pani Anna Szeląg.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl