Tydzień z oceną i informacją zwrotną w nauczaniu zdalnym

Tydzień z oceną i informacją zwrotną w nauczaniu zdalnym

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli chcących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie udzielania uczniowi informacji zwrotnej i precyzyjnego oceniania jego postępów edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania plikami i folderami;
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową;
 • posiadanie konta pocztowego e-mail;
 • wskazane jest, aby każdy użytkownik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Cele kursu

 • poznanie zasad udzielania skutecznej informacji zwrotnej;
 • poznanie zasad precyzyjnego, sprawiedliwego oceniania za pomocą dostępnych narzędzi TIK;
 • umiejętność zastosowania powyższych zasad w praktyce, z wykorzystaniem omówionych narzędzi TIK: Formularzy Google, platformy TestPortal, LiveWorksheets, PDFescape, Vocaroo, Wordwall oraz AnswerGarden;
 • kształcenie umiejętności organizowania pracy zdalnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 • budowanie umiejętności samokształcenia w oparciu o zasoby dostępne na platformie Moodle.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają zasady udzielania skutecznej informacji zwrotnej oraz narzędzia TIK, które to umożliwią. Ponadto nauczą się tworzyć samosprawdzające się karty pracy i arkusze testowe, które automatycznie zbierają dane na temat uzyskanych przez uczniów wyników.

Treści merytoryczne kursu zostały podzielone na 5 modułów.

 • Moduł 1  – poświęcony jest roli oceny oraz informacji zwrotnej w pracy nauczyciela i w procesie uczenia się ucznia. Uczestnicy poznają elementy składowe nowoczesnego oceniania w szkołach XXI wieku oraz dowiedzą się, jak udzielać wartościowej informacji zwrotnej. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.
 • Moduł 2 – dotyczy Formularzy Google i oferowanej w nich opcji Test, służącej do monitorowania faktycznych postępów uczniów. W tym module uczestnicy nauczą się również tworzyć ankiety ewaluacyjne, które umożliwiają sprawne zebranie informacji zwrotnych od uczniów. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.
 • Moduł 3 – uczestnicy poznają platformę TestPortal i jej wyjątkowe możliwości w zakresie szybkiego i skutecznego monitorowania postępów ucznia z wykorzystaniem technologii „Uczciwy rozwiązujący” oraz planowania z wyprzedzeniem czasu rozpoczęcia przygotowanego zadania. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.
 • Moduł 4 – uczestnicy zajmą się opracowaniem „samosprawdzających się” kart pracy z wykorzystaniem LiveWorksheets. Dowiedzą się również, w jaki sposób przygotować za pomocą narzędzia PDFescape karty pracy w formacie PDF, które będą w pełni edytowalne. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.
 • Moduł 5 – poświęcony jest innym przydatnym narzędziom TIK, ułatwiającym bieżące monitorowanie postępów ucznia w nauce i pozyskiwanie informacji zwrotnej: Vocaroo, Wordwall, AnswerGarden. Uczestnicy wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Treści szkoleniowe

W każdym z 5 modułów kursu znajduje się materiał teoretyczny, niezbędne instrukcje oraz obowiązkowe zadania do wykonania.

 • Wstęp
 • Moduł 1 – Rola oceny i informacji zwrotnej w szkole XXI wieku
  • Elementy składowe nowoczesnego oceniania
  • Wyzwania w ocenianiu na odległość
  • Informacja zwrotna a odpowiedzialność za osiągane wyniki
  • Zadanie 1
 • Moduł 2 – Opcja Test i ankiety ewaluacyjne w Formularzach Google
  • Tworzenie arkuszy testowych w opcji Test w Formularzach Google
  • Dzielenie arkuszy testowych na sekcje
  • Tworzenie ankiet ewaluacyjnych w Formularzach Google
  • Zbieranie wyników testów i ankiet
  • Zadanie 2
 • Moduł 3 – Możliwości platformy TestPortal
  • Porównanie możliwości platformy TestPortal i Formularzy Google
  • Przedstawienie możliwości platformy TestPortal
  • Budowanie własnego testu – wprowadzanie zadań
  • Budowanie własnego testu – wprowadzanie zasad oceniania i technologia „Uczciwy rozwiązujący”
  • Budowanie własnego testu – ustawianie parametrów czasowych
  • Zbieranie wyników testów
  • Zadanie 3
 • Moduł 4 – Interaktywne karty pracy
  • Wprowadzenie do LiveWorksheets
  • Tworzenie własnych zasobów edukacyjnych w LiveWorksheets – „samosprawdzające się” karty pracy
  • Monitorowanie pracy uczniów w LiveWorksheets
  • Tworzenie edytowalnych kart pracy w PDFescape
  • Zadanie 4
 • Moduł 5 – Inne narzędzia TIK przydatne w ocenianiu i udzielaniu informacji zwrotnej
  • Tworzenie plików dźwiękowych za pomocą Vocaroo
  • Nauka poprzez gamifikację – Wordwall
  • Szybkie zbieranie informacji zwrotnej poprzez AnswerGarden
  • Zadanie 5
 • Podsumowanie

Harmonogram kursu

 1. Kurs „Tydzień z oceną i informacją zwrotną w nauczaniu zdalnym” trwa od poniedziałku od godz. 9:00 do następnego poniedziałku do godz. 23.55, obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i składa się z 5 modułów.
 2. Wszystkie treści kursu zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9:00; na zapoznanie się z materiałami oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do dnia zakończenia kursu (następny poniedziałek), do godziny 23:55.
 3. Moduły składają się z części instruktażowej i zadaniowej.
 4. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych i treści zadań; uczestnik powinien zarezerwować codziennie co najmniej 1-2 godziny prywatnego czasu i pracować systematycznie.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania zadań w każdym z 5 modułów kursu.
 6. W przypadku napotkania trudności, uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do prowadzącego kurs lub innych uczestników kursu.
 7. W przedostatnim dniu kursu (niedziela) zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym znajdują się ankiety ewaluacyjne.

Zasady oceniania i zaliczenia kursu

 1. Zadania wykonane przez uczestników są oceniane przez trenera kursu w sposób punktowy.
 2. Do ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia niezbędne jest uzyskanie 75% maksymalnej liczby punktów. Maksymalna liczba punktów w tym kursie to 16, co oznacza, że uczestnik, który otrzyma 12 punktów ukończy kurs.
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.
 4. Po zaliczeniu kursu, uczestnik pobiera i drukuje sobie certyfikat z ostatniego modułu kursu (Podsumowanie).

Pozostałe zasady

 1. Jeśli uczestnik przerwie kurs lub nie wywiąże się z wymaganych zadań i zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od początku w całości.
 2. Rolą prowadzącego nie jest pokazywanie uczestnikom zadań do późniejszego odtworzenia, lecz wspieranie ich podczas realizowania owych zadań, natomiast pomocy uczestnicy powinni poszukiwać przede wszystkim w grupie.
 3. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi.
 4. Prowadzący kurs może w trakcie kursu utworzyć wydarzenie na żywo na portalu eTwinning Live. Informacja o takim wydarzeniu pojawi się wówczas na forum, a uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu. Zadanie to nie będzie punktowane.
 5. Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (tekst ujednolicony Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
 6. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety.
 7. Kurs jest bezpłatny.

 

Autorką kursu jest Monika Mojsiejonek.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zreealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl