Tydzień z projektem Erasmus+ KA2

Tydzień z projektem Erasmus+ KA2

 Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia.

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą rozpocząć działalność projektową w zakresie programu Erasmus Plus i odpowiednio przygotować się do złożenia wniosku i zaplanowania wykorzystania platformy eTwinning w zaplanowanych działaniach projektowych.

Wymagania wstępne.

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową i umiejętność pracy na platformie e-learningowej. Kursanci będą poznawać możliwości, jakie daje zaangażowanie się w realizację programu Erasmus Plus, sposoby wykorzystania platformy eTwinning do realizacji celów projektu, szukania potencjalnych partnerów, sposobu upowszechniania i ewaluacji. Trener zaproponuje szereg różnorodnych zadań, których wykonanie będzie poparte przykładami, które mają doprowadzić do efektywnego zaplanowania przyszłego projektu, działań i ewaluacji. Stworzy również przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów na stworzenie projektu Erasmus Plus i wykorzystanie platformy eTwinning.  Podczas tygodnia uczestnicy kursu będą mieli możliwość kontaktu z trenerem za pomocą platformy, a także dostępnego czatu. Materiały stworzone przez trenera na potrzeby kursu będą dostosowane do każdej grupy użytkowników Internetu (zarówno doświadczonej jak i nie).  Działania zaproponowane podczas szkolenia uwzględniają odbiorcę, który ma nowe potrzeby edukacyjne i jest gotowy do wykorzystania w swojej pracy nowych możliwości jakie daje Internet i działania projektowe.

Opis kursu.

Podczas kursu uczestnicy szkolenia zidentyfikują potrzeby szkoły i uczniów tak, aby wyraźnie określić cele przyszłego projektu Erasmus Plus KA2. Zaplanują działania projektowe, zastanowią się nad planowanymi mobilnościami i budżetem, zapoznają się z możliwościami eTwinning Live tak, aby umiejętnie poszukać przyszłych partnerów do projektu, organizować swoją pracę z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, prezentować rezultaty i ewaluować działania.

Podczas trwania kursu uczestnicy stworzą przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów na stworzenie swojego autorskiego projektu Erasmus Plus KA2 z wykorzystaniem platformy eTwinning. Będą mieli możliwość podnoszenia kwalifikacji i wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy nauczyciela.

Cele kursu.

 • poznanie zasad aplikowania w programie Erasmus Plus
 • podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i narzędzi informatycznych wykorzystywanych w działaniach projektowych
 • wypracowanie pomysłu, działań i celów przyszłego projektu Erasmus Plus KA2
 • wykorzystanie platformy eTwinning do szukania partnerów, działań projektowych, upowszechniania rezultatów i ewaluacji projektu.
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Treści szkoleniowe.

Treści kursu są podzielone na 7 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny w postaci dokumentów tekstowych, a także 6 zadań obowiązkowych do wykonania. W trakcie całego kursu uczestnicy będą pracowali nad przygotowaniem różnego rodzaju materiałów wspierających przyszłe aplikowanie w programie Erasmus Plus i umiejętne wykorzystanie platformy eTwinning w realizacji projektu Erasmus Plus KA2. Kurs będzie zorganizowany w bloki tematyczne, dzięki którym podczas kolejnych dni kursanci będą mieli możliwość stopniowo poznać możliwości realizacji projektów Erasmus Plus a także wspierającej roli Programu eTwinning obecnego na każdym etapie trwania projektu Erasmus Plus KA2.

 

 1. Erasmus Plus – CEL i PRIORYTETY
 • Zasady aplikowania w programie Erasmus Plus KA2
 • Cele i priorytety
 • Wymaganie dokumenty
 • Budżet
 • Wsparcie środowiska lokalnego i organu prowadzącego
 • Mobility Tool
 • Prześledzenie przykładowych realizowanych projektów Erasmus Plus KA2 w województwie uczestnika szkolenia (Erasmus+ Project Results Platform) – zadanie 1
 1. Planowanie projektu – IDENTYFIKACJA POTRZEB
 • Określenie potrzeb szkoły i uczniów
 • Tematyka projektu i jego cele
 • Szkolny zespół projektowy
 • Koordynator i jego działania
 • Jakość działań i mobilności
 • Stworzenie zarysu własnego projektu – zadanie 2
 1. Szukanie Partnerów – PLATFORMA eTwinning
 • Szukanie potencjalnych partnerów za pomocą forum eTwinning, tworzenie własnych ogłoszeń
 • Współpraca z partnerami, planowanie mobilności
 • Przygotowanie do mobilności
 • Redagowanie ogłoszeń o chęci podjęcia współpracy; stworzenie regulaminu uczestnictwa w mobilnościach – zadanie 3
 1. Działania – WYKORZYTANIE TWIN SPACE
 • Poznanie możliwości eTwinning Live i TwinSpace w realizacji projektu Erasmus Plus
 • Rejestracja projektu lub poszczególnych działań
 • Włączenie i zaangażowanie uczniów
 • Stworzenie analizy zastosowania narzędzi w swoim projekcie – zadanie 4
 1. Ewaluacja działań – METODY
 • Poznanie rodzajów i metod ewaluacji
 • Cele ewaluacji
 • Pomysły na wykorzystanie narzędzi TwinSpace w ewaluacji poszczególnych działań i projektu – zadanie 5
 1. Upowszechnianie rezultatów działań – TRWAŁOŚĆ
 • Narzędzia TwinSpace służące upowszechnianiu i promocji działań.
 • Rezultaty twarde i miękkie
 • Produkty
 • Pomysły na upowszechnianie rezultatów – zadanie 6
 1. Podsumowanie
 • Ankieta ewaluacyjna
 • Zaliczenie kursu

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”.  W module 2 i 4 otrzymują dodatkowe wsparcie w postaci czatu, na którym mogą uzyskać pomoc koleżeńską dotyczącą problemów związanych treściowo z zadaniami w modułach. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Zadania są otwierane systematycznie, każdy dzień – nowe zadanie. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl