Tydzień z TIK w historii

Tydzień z TIK w historii

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z TIK w historii” przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, a także wszystkich nauczycieli zainteresowanych poznaniem możliwości różnorodnych programów i stron internetowych z zakresu nauczania historii. Kurs pozwoli także poszerzyć znajomość oprogramowania pomocnego w realizacji projektów eTwinning.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, instalowania i uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie i zapisywania grafiki. Wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski wszystkie najważniejsze polecenia. Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają narzędzia TIK pomocne w pracy nauczyciela historii. Udział w kursie pozwoli na poznanie i przećwiczenie działania podstawowych programów, zapoznanie się z interesującymi witrynami internetowymi oraz dostępnymi materiałami. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować własne materiały, stworzyć własne osie czasu, drzewa genealogiczne, a nawet własne herby. Poznają możliwości GoogleMaps i Google Arts &Culture w zakresie map i materiałów historycznych, odwiedzą wirtualne muzea i strony pomocne w pracy nauczyciela historii na wszystkich poziomach nauczania.

Wszyscy uczestnicy wykonają obowiązkowe zadania w planowanych 10 modułach – od prostej edycji filmów, tworzenia drzew genealogicznych, osi czasu, herbów, po wyszukiwanie interesujących miejsc oraz potrzebnych informacji. Wykorzystają narzędzia oferowane przez programy, nauczą się przygotowywania materiałów do prowadzenia lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Kurs składa się z dziesięciu modułów, w których uczestnicy będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem i obsługą programów oraz stron internetowych. Wykonają także osiem zadań obowiązkowych (ocenianych) oraz w zależności od możliwości czasowych kilka zadań nieobowiązkowych.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Cele kursu

 • poznanie wybranych narzędzi TIK dla historyków w stopniu wystarczającym do samodzielnego z niego korzystania,
 • nabycie umiejętności tworzenia, edytowania, formatowania map, osi czasu, drzew genealogicznych oraz innych materiałów,
 • sprawne posługiwanie się podstawowymi, najczęściej wykorzystywanymi poleceniami i narzędziami wybranych programów,
 • wykorzystanie bardziej skomplikowanych poleceń i narzędzi programów GoogleMaps/GoogleEarth, Google Arts & Culture, Drzewa Genealogicznego i innych,
 • nabycie umiejętności przygotowania materiału do wykorzystania podczas lekcji i w trakcie zajęć dodatkowych np. na kole historycznym,
 • porównanie wybranych funkcji w różnych programach,
 • poznanie serwisów internetowych udostępniających materiały dla historyków będących w domenie publicznej lub dostępną na licencji Creative Commons,
 • przygotowanie ciekawych materiałów do prezentacji i wymiany w celu urozmaicenia zawiązanych projektów eTwinning,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia oraz sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Moduł I

 • Zapoznanie z programami do prostej obróbki filmów, z ich instalacją i podstawową konfiguracją. Zapoznanie z wyglądem okna programów i ich głównymi elementami. Dostosowanie okien do potrzeb użytkownika. Porównanie funkcjonalności.
 • Zadanie 1. Edycja filmu. Wybór interesującego fragmentu i jego edycja.

Moduł II

 • Zapoznanie ze stronami/programami do tworzenia i edycji osi czasu. Zapoznanie z wyglądem okien i ich głównymi elementami. Wyjaśnienie znaczeń przycisków/narzędzi. Pierwsze działania z wykorzystaniem podstawowych funkcji.
 • Zadanie 2. Przygotowanie własnej osi czasu z 4-5 elementami.

Moduł III

 • Zapoznanie z programami do tworzenia prostych i bardziej skomplikowanych drzew genealogicznych. Przegląd funkcji i możliwości programów i witryn internetowych.
 • Zadanie 3. Przygotowanie w dowolnym programie prostego drzewa genealogicznego.

 Moduł IV

 • Poznanie zasad budowy herbów (podstawy heraldyki). Poznanie programów i stron internetowych pozwalających na zbudowanie autentycznego (herb rodu) lub fikcyjnego herbu.
 • Zadanie 4. Stworzenie własnego herbu prezentującego wybrane cechy osoby, rodziny, rodu.

Moduł V

 1. GoogleMaps/GoogleEarth – działania zaawansowane w programie. Wyszukiwanie miejsc, odkrycia, zdjęcia historyczne. Zaznajomienie się praktyczne z narzędziami oferowanymi przez program.
 2. Zadanie 5. Przesłanie zdjęć z pracy w GoogleMaps/GoogleEarth zgodnie z poleceniem.

Moduł VI

 • Zapoznanie się z możliwościami strony Google Arts & Culture. Przegląd możliwości i zasobów oferowanych przez witrynę.
 • Zadanie 6. Wyszukanie i zaprezentowanie wybranego elementu ze strony Google Arts & Culture. Wskazanie możliwości wykorzystania zasobów na konkretnych jednostkach lekcyjnych lub przy realizacji projektu.

Moduł VII

 • Zapoznanie się z możliwościami wirtualnych spacerów. Przegląd witryn oferujących tę usługę w wybranych muzeach i instytucjach.
 • Zadanie 7. Wyszukanie i zaprezentowanie wyszukanej strony z wirtualnym spacerem, czy oryginalnie zaprezentowana zawartością.

Moduł VIII

 • Przegląd ciekawych narzędzi, witryn, czy gotowych materiałów dostępnych w Internecie do wykorzystania przez nauczycieli geografii.
 • Zadanie 8. Wyszukanie i zaprezentowanie wybranych stron www.

Moduł IX i X (moduły i zadania nieobowiązkowe)

 • LearnigApps.org w pracy nauczyciela historii – przegląd.
 • Historyczne gry komputerowe – czy warto się nimi interesować? Przegląd wybranych pozycji i próba oceny ich przydatności w nauczaniu historii.

  

Zasady organizacyjne

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na forach pomocy umieszczonych przy każdym module. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie co najmniej 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie.

 

Autorem kursu jest pan Jarosław Usowicz.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl