Tydzień z WebQuest

Tydzień z WebQuest

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

WebQuest to metoda nauczania znana na świecie od 1995 r. Jej twórcą jest Bernie Dodge, nauczyciel z Uniwersytetu Stanowego w San Diego, który swój model WebQuest opracował w oparciu o założenia konstruktywizmu.

Podczas kursu skoncentrujemy się na praktycznym wykorzystaniu tej metody nauczania min. podczas realizacji projektów eTwinning. Poznamy też narzędzia, które wspomogą nas w przygotowaniu WebQuestu.

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy chcą podczas zajęć dydaktycznych lub działań projektowych wykorzystać metodę WebQuest. Kurs adresowany jest do nauczycieli różnych przedmiotów z II i III etapu edukacyjnego.

Wymagania wstępne

Kurs ma charakter praktyczny i wymaga podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera. Uczestnik kursu powinien m.in. posiadać umiejętność posługiwania się:

 • przeglądarką internetową i pocztą elektroniczną,
 • platformą Moodle od strony Studenta (uczestnika),
 • programem do edycji tekstów,
 • opcją zapisu pliku w formacie PDF.

Ponadto uczestnik powinien mieć dostęp do komputera wyposażonego w:

 • aplikację Adobe Reader,
 • aplikację do tworzenia dokumentów,
 • dostęp do Internetu,
 • oraz mieć włączoną w przeglądarce możliwość przyjmowania plików cookies (ciasteczek).

Cele kursu

Uczestnik:

 • pozna metodę WebQuestu i sposoby jej wykorzystania podczas lekcji lub projektu eTwinning,
 • samodzielnie skonstruuje WebQuest,
 • pozna przykładowe narzędzia do opracowania i udostępnienia WebQuestu uczniom,
 • stworzy WebQuest, korzystając z Adobe Creative Cloud Express lub Witryn Google,
 • dowie się, jak przygotować WebQuest, korzystając z narzędzi TwinSpace.

Organizacja zajęć

Kurs jest realizowany przez Internet na platformie zdalnego nauczania Moodle (https://kursy.etwinning.pl). Nabór Uczestników prowadzony jest poprzez formularz udostępniony na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe.

Problematyka szkolenia została udostępniona w dwóch modułach tematycznych:

 1. Projektowanie WebQuestu. Znajdują się w nim: materiał teoretyczny, linki do przykładowych WebQuestów i tematycznych zasobów zewnętrznych, jedno obowiązkowe zadanie do wykonania, podlegające ocenie.
 2. Narzędzia do WebQuestu. Znajdują się w nim: materiał teoretyczny, linki do tematycznych zasobów zewnętrznych, jedno obowiązkowe zadanie do wykonania, podlegające ocenie.

Uczestnicy kursu mają do niego dostęp przez 24 godz. na dobę i 7 dni w tygodniu.

Kurs będzie realizowany przez tydzień (14 godz. pracy własnej Uczestnika), w czasie którego Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z materiałami teoretycznymi i wykonania zaplanowanych w kursie zadań. Wszystkie przewidziane programem kursu materiały zostaną „odkryte” w pierwszym dniu kursu tak, aby Uczestnicy mieli możliwość realizowania treści w swoim tempie i z uwzględnieniem swojej czasowej dostępności. Ostatecznym terminem wykonania zadań jest ostatni dzień kursu (do godz. 23:59). Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione zostaną dwie ankiety ewaluacyjne oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Uczestnicy znajdą w nim również forum „Pochwal się WebQuestem”, gdzie chętni będą mogli pokazać innym Uczestnikom kursu opracowane przez siebie WebQuesty.

Wyniki za ocenione zadania Uczestnicy będą mogli zobaczyć w zakładce Oceny.

Warunki zaliczenia

 • Bieżąca analiza udostępnionych materiałów,
 • wypełnienie dwóch ankiet ewaluacyjnych udostępnionych w module „Podsumowanie”,
 • wykonanie dwóch ocenianych zadań,
 • uzyskanie min. 80% punktów (8 punktów) ze wszystkich możliwych do uzyskania (10 punktów).

Zasady uczestnictwa

Procedury komunikacyjne obowiązujące wszystkich Uczestników kursu:

 • Forum aktualności – służy do rozwiązywania bieżących spraw organizacyjnych;
 • Forum pomocy – jest wspólne dla wszystkich modułów tematycznych, a jego celem jest rozwiązywanie sygnalizowanych przez Uczestników (również na forum) problemów i trudności pojawiających się podczas pracy online;
 • Forum „Poznajmy się” – służy do przedstawienia się innym Uczestnikom szkolenia;
 • Wiadomości – służą do bezpośredniego (prywatnego) kontaktu między Uczestnikami kursu i prowadzącym.

Jeśli Uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od dnia rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o ukończonym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl