Uniqueness makes the difference

Uniqueness makes the difference

Przedmiot: 
wychowanie przedszkolne
Nazwa szkoły: 
Przedszkole Akademia Wyobraźni w Marklowicach

Koordynator:
Klaudia Cymerman

Szkoły partnerskie:
Scoala Gimnaziala Draganesti, Draganesti, Rumunia;
Osnovna šola Kolezija, Ljubljana, Słowenia;
YsgolHeulfan, Wrexham, Wielka Brytania;
Preschool Special Education Unit In Chalkida, Chalkida, Grecja;
75. Yıl İlkokulu, Sandıklı/Afyonkarahisar, Turcja

Język projektu:
angielski

Strony internetowe:
http://uniquenessmakesthedifference.blogspot.com/
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p59156/welcome
http://ppmarklowice.edupage.org

Nagrody i wyróżnienia:
3. miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2013, w kategorii przedszkola
Krajowa oraz Europejska Odznaka Jakości

 

Cele projektu:
– zwrócenie uwagi na wartość każdego człowieka i podkreślenie jego wyjątkowości;
– dostrzeganie podobieństw i różnic kulturowych pomiędzy krajami partnerskimi, akceptacja różnorodności kulturowej;
– doskonalenie umiejętności matematycznych;
– zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego oraz doskonalenie umiejętności w tym zakresie;
– rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Opis projektu

Głównym założeniem projektu było zwrócenie uwagi na wartość i wyjątkowość różnych przedmiotów spotykanych w życiu codziennym. Na początku uczestnicy przedstawili się nawzajem, pokazywali swoje przedszkola i miejscowości, z których pochodzą, umieszczając zdjęcia i prezentacje multimedialne na platformie TwinSpace. Wykonanie tych zadań pozwoliło przedszkolakom na lepsze poznanie się i przygotowanie do dalszej współpracy.

Praca nad projektem składała się z trzech etapów. Pierwszy z nich polegał na stworzeniu kolekcji kamieni. Dzieci zbierały różne kamienie, przynosiły je do przedszkola, tworzyły z nich kolekcje, a następnie prezentowały je przedszkolom partnerskim na blogu internetowym oraz platformie TwinSpace. Następnie młodzi uczestnicy porównywali zbiory z krajów partnerskich i przekonali się o tym, że są tak różne, wszystkie jednak piękne i niepowtarzalne. Zebrane kamienie wykorzystywano później podczas prowadzenia zajęć matematycznych. Przedszkolaki przeliczały je, porównywały, klasyfikowały ze względu na kształt, kolor, rozmiar. Na zajęciach plastycznych najmłodsi malowali zebrane eksponaty, tworzyli z nich różnorodne prace. Podczas zajęć językowych każde dziecko wybierało swój ulubiony kamień, opisywało go, wyjaśniało, dlaczego dokonało takiego wyboru.

Drugim etapem pracy nad projektem było utworzenie zbioru guzików. Podobnie jak w przypadku kamieni przedszkolaki doskonaliły umiejętności przeliczania, porównywania, klasyfikowania zebranych eksponatów, jak również tworzenia ciekawych prac plastycznych z ich wykorzystaniem.

Trzecie i ostatnie działanie w projekcie dotyczyło utworzenia kolekcji małych samochodzików. Oprócz gotowych autek przyniesionych z domu w kolekcji znalazły się także te, które dzieci samodzielnie wykonały w przedszkolu. Na zakończenie projektu, w każdej placówce zorganizowano wystawę prac dzieci wykonanych w trakcie realizacji projektu.

Współpraca z przedszkolami partnerskimi przebiegała bardzo sprawnie. Wszyscy uczestnicy projektu z ogromnym zaangażowaniem wykonywali zaplanowane zadania – dzieci wraz z nauczycielami tworzyły materiały, a następnie prezentowały je na stronach internetowych. Chcąc zapewnić ciągłość realizacji zadań projektowych, partnerzy kontaktowali się ze sobą regularnie przy pomocy poczty elektronicznej. Rezultaty wszystkich działań systematycznie i sukcesywnie zamieszczane były na TwinSpace projektu, jak również na blogu internetowym.

Projekt Uniqueness makes the difference bardzo mocno motywował dzieci do działania. Bardzo chętnie wykonywały prace plastyczne, zdobywały nowe wiadomości i umiejętności. Dzieci były wyjątkowo dumne, gdy ich zdjęcia i prace pojawiały się na blogu.

Podczas pracy nad projektem przedszkolaki uczyły się tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Poprzez obserwację i opisywanie przedmiotów dzieci nauczyły się także obserwować siebie i swoich kolegów, próbowały znaleźć unikalne cechy zarówno u siebie jak i u przedszkolaków z innych krajów. Dostrzegły, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny i wyjątkowy, a zarazem stanowi ważną częścią świata, a rozwój jego unikalnych cech jest bardzo istotny.

Osiągnięte rezultaty i korzyści:
– blog prezentujący efekty pracy;
– materiały umieszczone na platformie TwinSpace;
– prezentacje multimedialne w programach PowerPoint, Smilebox, SlideShare, Prezi;
– prace plastyczne dzieci, zdjęcia;
– wzrost kompetencji językowych i matematycznych;
– kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania innych kultur;
– wzmocnienie u dzieci poczucia własnej wartości;
– zainteresowanie nauką języków obcych;
– nabycie umiejętności w posługiwaniu się narzędziami TIK.