Warsztaty Future Classroom Lab – Building 21st century skills through active learning

Warsztaty Future Classroom Lab – Building 21st century skills through active learning

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Building 21st century skills through active learning przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 2-3 grudnia 2017 (pobyt w Brukseli w dniach 1-3 grudnia 2017). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

The Future Classroom is a space for active learning. It integrates the optimal use of the learning space, technology and pedagogy to build 21st century skills for the learners. In this 2-day workshop we will explore how the Future Classroom learning zones together with a Future Classroom pedagogy and technologies effects students. All the participants will learn about the concepts of Future Classroom and active learning, and in addition, the participants can join one of the two strands according to their interest.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel każdej specjalności
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie udział 9 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 5 listopada 2017

Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału „oświadczenia uczestnika” (w treści dokumentu poniżej).

 

Zasady udziału w spotkaniach eTwinning