Yes, I can! – motivation in the classroom

Yes, I can! – motivation in the classroom

 

Nazwa szkoły:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Pezały

Koordynatorzy:
Krystyna Izdebska

Szkoła partnerska:
16o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Grecja
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach, Polska
OU”Goce Delcev”-Mogila, Macedonia
Kalush school № 2, Ukraina
Şehit Öğretmen Sevda Aydoğan İlkokulu, Turcja

Obszary tematyczne:
matematyka, informatyka, sztuka/muzyka/plastyka, wychowanie fizyczne, informatyka, język obcy, język polski

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/25384/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2018

 

Zadaniem projektu było zapoczątkowanie w partnerskich szkołach kultury promującej nastawienie rozwojowe. Zaangażowani w bezpośrednie działania projektu uczniowie byli motywowaniu i prowokowani do zmiany sposobu myślenia o swoich umiejętnościach i swoim potencjale. Poprzez naukę i niekonwencjonalne sposoby poznania budowy mózgu oraz zachodzących w nim procesów w trakcie poznawania i doskonalenia nowych umiejętności, a w dalszych fazach projektu poprzez podejmowanie wyzwań uczniowie doświadczyli, że wytrwałość, wysiłek, a także porażka prowadzą do rozwoju i w konsekwencji do sukcesu.

 

Założenia projektu realizowane były z wybraną grupą uczniów z niską motywacją do nauki i niską samooceną. Przez niekonwencjonalne sposoby integracji grupy pokazano uczestnikom, że ich zasoby i umiejętności są wystarczające do stworzenia zespołu: wspólne pieczenie ciasta stało się kanwą do prezentacji grupy w projekcie, a wykorzystanie programu Powtoon stało się inspiracją dla nauczyciela z partnerskiej szkoły do podniesienia własnych kompetencji w zakresie stosowania TIK (ukończyła kurs „Tydzień z …”).

Poza budową mózgu, tematyka projektu dotyczyła wpływu diety, odpoczynku i aktywności fizycznej na funkcjonowanie mózgu i co za tym idzie całego ciała człowieka. Uczniowie poznali teorię dwóch nastawień, sztywnego i rozwojowego oraz sposoby na zapoczątkowanie zmiany prowadzącej do nastawienia rozwojowego i wykonali szereg ciekawych aktywności, m.in:

 • Wspólnie stworzyli e-booka zawierającego ich prace plastyczne dotyczące roli i działania mózgu – Inside our heads
 • Nauka o płatach mózgu z wykorzystaniem brokułu i zaangażowanie w przygotowanie modelu oraz budowa połączeń neuronowych z uczniami w roli neuronów uświadomiło im celowość wysiłku i zaangażowania, które wkładają ucząc się do klasówek, sprawdzianów czy zaliczeń z muzyki lub w-f.
 • Uczyli się układać kostkę Rubika, która stała się narzędziem ukazującym sens podejmowania wielu prób, wyciągania wniosków z popełnionych błędów i nauki płynącej z porażki.
 • Pozostawali w ciągłym kontakcie z rówieśnikami z innych państw i komunikowali się w języku angielskim, co  podniosło motywację do nauki języka i podkreśliło znaczenie komputera jako narzędzia do komunikacji.
 • Wyszukiwali informacji o wpływie zdrowego odżywiania, prowadzenia zdrowego stylu życia, uprawiania sportu i dbania o wypoczynek na ich rozwój, co z kolei motywowało ich do dbania o siebie.
 • Spotkanie z absolwentem szkoły, jako przykładem osoby z rozwojowym nastawieniem pozwoliło uczniom w realnym i rzeczywistym dla nich kontekście poznać wpływ i znaczenie nastawienia w radzeniu sobie z trudnościami i przełożeniu ich na sukces.
 • Napisali słowa piosenki motywującej.
 • Stworzyli szereg gier wskazujących ścieżkę zmiany nastawienia ze sztywnego na rozwojowe.
 • Napisali motywujące opowiadanie, na podstawie którego stworzyli komiks.

Przed rozpoczęciem realizacji założonych celów partnerzy opracowali kalendarz projektu, gdzie w klarowny sposób zostały przydzielone zadania wraz z odpowiedzialnymi za opracowanie wspólnego wyniku danego działania. Dla usprawnienia komunikacji w danym temacie często korzystali z Forum na TwinSpace, gdzie każdy z partnerów mógł śledzić przebieg danego etapu projektu, dzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Projekt został podzielony na etapy:

 • Introduction:– przedstawianie się, słownictwo związane z gotowaniem i pieczeniem, stosowanie czasów teraźniejszych; przyroda – zdrowe odżywianie się.
 • What do you know about the brain?: przyroda – budowa i rozwój człowieka; język polski –wyszukiwanie informacji w tekstach źródłowych (budowa i funkcjonowanie mózgu); w-f: wpływ sportu na rozwój i samopoczucie, zastosowanie w praktyce; plastyka i zajęcia techniczne: rysunek i szkic, przygotowanie modelu mózgu z brokułu; zajęcia komputerowe: tworzenie prezentacji z wykorzystaniem programów PowerPoint online, powtoon, issuu, Word, obsługa kamery i aparatu cyfrowego, tworzenie klipów wideo z programem windows live movie maker, tworzenie gier z wykorzystaniem LearningApps, umieszczanie gotowych projektów na twinspace; język angielski: utrwalenie i rozszerzenie słownictwa w temacie „Człowiek”, opracowanie przygotowanego materiału w języku angielskim.
 • Growth and fixed mindsets: zajęcia z wychowawcą: rozbudzanie i zwiększanie motywacji do nauki i samorozwoju, m.in. przez aranżowanie spotkań z osobami z nastawieniem rozwojowym; zajęcia techniczne i plastyczne: tworzenie modelu połączeń między neuronami;
 • Motivation from inside to out: rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji w grupie międzynarodowej: tworzenie opowiadania i piosenki w języku angielskim, tworzenie gier językowych, nauka gry na dzwonkach, doskonalenie umiejętności śpiewu. Uczniowie ze szkół partnerskich zostali podzieleni na grupy międzynarodowe. Każdej grupie został przydzielony nauczyciel-opiekun. Poszczególne grupy miały za zadnie opracowanie i przygotowanie motywującej piosenki, opowiadania, gry online oraz filmu/komiksu.

Ponadto każdy partner zorganizował w swojej szkole wydarzenie promujące tolerancję, budowanie poczucia własnej wartości i nastawienia rozwojowego. W polskiej szkole zorganizowano Dzień Kropki, zainspirowani opowiadaniem Peter’a Raynolds’a „The Dot”.

W trakcie realizacji zadań, zwłaszcza w międzynarodowych grupach, uczniowie regularnie komunikowali się poprzez TwinSpace. Tradycyjna forma kontaktu za pośrednictwem poczty lotniczej również spotkała się z ogromnym entuzjazmem – przesyłka z kompletem gier wykonanych własnoręcznie przez uczniów wędrowała od szkoły do szkoły, powiększając swoją zawartość o odręcznie napisane życzenia i pozdrowienia oraz drobne upominki.

Temat projektu i podjęte zadania wyciągnęły uczniów z ławy szkolnej i pokazały jak ruch, odpoczynek oraz odpowiednia dieta i trening umysłu podnoszą jego sprawność – podniosły u uczniów poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za własny rozwój. Ankieta ewaluacyjna zrealizowana na zakończenia projekty wyraźnie pokazuje, że projekt w wysokim stopniu wpłynął na poziom motywacji i samooceny uczniów.

Ta postawa miała odzwierciedlenie w ich nastawieniu do rozwiązywania zadań z matematyki, nauki czasów gramatycznych i słownictwa z języka angielskiego oraz przygotowaniach do prac klasowych. Niewątpliwym sukcesem projektu jest też zmiana nastawienia nauczycieli w kwestii motywacji nie tyle uczniów, co swojej do poszukiwania nowych rozwiązań w obrębie nauczanego przedmiotu, odwagi i pewności siebie.

Koordynatorka