YoungAction for YouropeVision

YoungAction for YouropeVision

Koordynatorki:
Alena Jackowska i Renata Łączak Stachura – LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. T.Chałubińskiego w Warszawie

Kraje partnerskie:
Włochy, Grecja, Turcja, Niemcy, Litwa, Francja

Obszary tematyczne:
język obcy, język polski, informatyka, biologia, geografia, historia, WOS, sztuka

Języki:
angielski

Strona projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

 

Projekt dotyczył koncepcji tożsamości, wspólnych wartości, globalnych zagrożeń, demokracji i aktywnego obywatelstwa w wielojęzycznej i scyfryzowanej Europie. Podjęte działania służyły wzbogaceniu zarówno procesu uczenia się, jak i wiedzy uczniów na temat palących problemów europejskich.

 

Cele projektu:

 • zrozumienie tożsamości narodowej jako bogactwa i wzmacnianie wspólnej tożsamości europejskiej,
 • zrozumienie znaczenia różnorodności kulturowej,
 • zyskanie bardziej pozytywnego nastawienia do wspólnych wartości,
 • podniesienie ich świadomość globalnych wyzwań i zmotywowanie do podjęcia działań przeciwko wspólnym problemom,
 • podniesienie znaczenia demokracji sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrozumienie ich roli jako aktywnych obywateli – przybliżenie koncepcji wielojęzycznej Europy i motywowanie uczniów do nauki innych języków europejskich,
 • rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych,
 • rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak przedsiębiorczość, praca zespołowa, komunikacja, myślenie strategiczne, podejmowanie decyzji, myślenie kreatywne, rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem,
 • dodatkowa integracja w środowisku szkolnym poprzez pracę w parach i grupach.

W wyniku współpracy uczniów w międzynarodowych zespołach powstały liczne wspólne rezultaty:

 • mapy myśli dotyczące różnych aspektów tożsamości narodowej tworzone za pomocą Mindmeister,
 • wideo na temat tożsamości europejskiej,
 • projekty Value Land,
 • piosenka dla Ziemi,
 • logo,
 • plakaty,
 • komiksy,
 • wirtualne wystawy,
 • e-magazyn,
 • wspólnie przygotowane koncepcje ochrony środowiska
 • wcielenie się w role przedsiębiorców i opracowanie wspólnego podejście do kształtowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt został dobrze zintegrowany z innymi przedmiotami obowiązkowymi w szkole średniej, takimi jak język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, sztuka i technologie informacyjne i komunikacyjne. Celem działań było wyposażenie młodych ludzi w wieku 15-19 lat w podstawowe kwalifikacje i kompetencje osobiste i społeczne, aby wzmocnić ich rolę i miejsce w społeczeństwie dla wspólnej przyszłości w naszym europejskim domu.

Projekt miał bardzo duży wpływ na naszych uczniów. Dał im szansę na niezależność i autonomię, ale jednocześnie pracę w międzynarodowych zespołach z rówieśnikami z innych krajów, współpracę i kreatywność oraz pracę z językiem angielskim w sposób, którego nie doświadczą na zajęciach lekcyjnych. Ciekawie było zobaczyć ich współpracę i gotowość do prowadzenia i pomagania sobie nawzajem.

Projekt wywarł także wpływ na moją pracę. Ogromnie poprawił moje umiejętności związane z nauczaniem tą metodą. Działając jako mentor i przewodnik, jednocześnie rozwijałam relacje i interakcję z drugim nauczycielem biorącym udział w projekcie i moimi uczniami. Projekt dał mi również wgląd w to, jakiego rodzaju zajęcia z języka angielskiego chciałbym prowadzić w przyszłości – nie tylko podręcznik i tablica, współpraca uczeń-nauczyciel, ale bardziej interaktywne, międzynarodowe i zróżnicowane kulturowo lekcje.

Koordynatorki