Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej

Chcesz wziąć udział w szkoleniu za granicą? Skorzystaj z nowej możliwości!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 20 grudnia 2012 r.  w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28.  Spotkanie dotyczy projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Jest to projekt pilotażowy, prowadzony na zasadach programu „Uczenie się przez całe życie”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.1).

Projekt wspiera profesjonalny rozwój zawodowy uczestników poprzez dofinansowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych, wpływających na poprawę systemów kształcenia i doskonalenia zawodowego przez wprowadzenie nowych rozwiązań, poznanych w trakcie mobilności, w instytucji wysyłającej.

Realizacja projektu umożliwi uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas wyjazdów zagranicznych, a instytucjom wysyłającym stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej, przez co projekt przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Uczestnikami szkoleń zagranicznych mogą być nauczyciele (przedszkoli i wszystkich typów szkół), studenci szkół wyższych na kierunkach pedagogicznych, doradcy metodyczni i zawodowi, pracownicy zakładów kształcenia nauczycieli i doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły, przedstawiciele instytucji zarządzających systemem edukacji; przedstawiciele innych instytucji objętych ustawą o systemie oświaty.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli instytucji uprawnionych do złożenia wniosku w konkursie 2013, a szczególnie zapraszamy przedstawicieli:
·     przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
·     organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe;
·     kuratoriów oświaty i innych instytucji realizujących nadzór pedagogiczny;
·     placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli;
·     szkół wyższych;
·     oraz innych instytucji szkoleniowych i edukacyjnych, zaangażowanych w kształcenie i doskonalenia nauczycieli.

Mobilność zagraniczna może być realizowana w formie kursów szkoleniowych, seminariów, praktyk, staży, wizyt studyjnych, hospitacji oraz innych form podwyższania kwalifikacji profesjonalnych z zastosowaniem międzynarodowej wymiany doświadczeń.

Uczestnictwo prosimy potwierdzać do dnia 17 grudnia 2012 za pośrednictwem strony internetowej projektu http://pokl.frse.org.pl/projekty-instytucjonalne

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani noclegu.

Anna Dębska
Koordynator zespołu projektu
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego